Nápady a vylep­še­nia, vďaka kto­rým by si milo­val svoje mesto

Michal Sorkovský / 12. júna 2015 / Tools a produktivita

Mestá, v kto­rých žijeme by občas nepo­chybne potre­bo­vali niečo, čo by nám lep­šie pomá­halo zvlá­dať stres, ktorý je so živo­tom v nich spo­jený. Naprí­klad, toto sú nie­ktoré z nápa­dov na vylep­še­nie, ktoré by ti doká­zali zlep­šiť poka­zený deň. 

Nepo­chybne exis­tuje via­cero spô­so­bov vylep­šení, vďaka kto­rým by bol život v meste o niečo prí­jem­nej­ším a zábav­nejší. Preto vzni­kol aj nápad „pla­y­able city“, ktorý ľuďom ponúka novú alter­na­tívu pre svoje spo­lu­ži­tie v meste a s mes­tom. V tomto článku náj­dete sedem uchá­dza­čov na Pla­y­able City award, oce­ne­nie, ktoré ude­ľuje Waters­hed, cen­trum kre­a­ti­vity v Bris­tole.

1.) Light­ning Con­duc­tor

Vní­mavá sve­telná inšta­lá­cia rea­guje na pohyb oko­lo­idú­cich ľudí vytvo­re­ním nevšed­ného zážitku priamo upro­stred verej­ného prie­s­trans­tva. Ľudia môžu ria­diť vďaka Light­ning Con­duc­tor svoj vlastný sve­telný orches­ter a to pro­stred­níc­tvom pohy­bov svojho vlast­ného tela. Čím ener­gic­kej­šie pohyby sú, tým sil­nej­šie svetlá žia­ria. Čo povieš, nevys­ká­kal by si sa pred takým nie­čím? 

2.) Mirimba Bench

Cre­a­tívna sku­pina Urban Conga, pôso­biaca na Flo­ride vytvo­rila pes­tro­fa­rebnú lavičku skla­da­júcu sa z hudob­ných dre­ve­ných dosiek, s tým, že každá vydáva iný tón (červená=A, zelená=C atď.). Pro­jekt pri­náša hudbu na, pre ňu nezvyklé miesta. Mirimba bench by mala pri­nú­tiť zdvi­hnúť ľudí hlavu od svo­jich smart­fó­nov a znovu začať vní­mať svoje oko­lie.

3.) Super­na­tu­ral

Umelci Kevin Wal­ker a Yuri Suzuki sa roz­hodli, že chcú oži­viť mesto pomo­cou spo­je­nia nevšed­ných hudob­ných nástro­jov, javia­cich sa ako rast­liny, pôda či voda. Nástroje by mali byť ťažko iden­ti­fi­ko­va­teľné. Tvor­co­via chcú takýmto spô­so­bom nabu­diť ľudí k obja­vo­va­niu svojho oko­lia pomo­cou uší a rúk. Nástroje by mali zovňajš­kom pri­po­mí­nať iné prí­rodné mate­riály, takže by si mal čo robiť, keby si ich hľa­dal, naprí­klad nie­kde v tráve. Ak sa ti náho­dou ale zdá tento nápad ako hlú­posť, skús si spo­me­núť čo asi tak teraz môžeš nájsť v tráve vo svo­jom meste. No povedz sám, nebolo by to lep­šie takto?

4.) Puf­fin Jam

Paf­fin Jam od Unsworn Indus­tries zo Švéd­ska dokáže spra­viť z nud­ného čaka­nia na zelenú na pre­chode skvelú zábavu. Namiesto kla­sic­kého „píp“ sa totiž po stla­čení toho zde­vas­to­va­ného tla­čidla môže ozvať kopec zábav­nej­ších zvu­kov, pro­stred­níc­tvom kto­rých môžeš naprí­klad aj nad­via­zať kon­takt s tou koč­kou na dru­hej strane pre­chodu.

5.) Take A Seat

Tak ako Miramba Bench, aj Take A Seat lavička ponúka dvom ľuďom, ktorý sa navzá­jom nepoz­najú mož­nosť komu­ni­ko­vať pro­stred­níc­tvom oby­čaj­nej mest­skej lavičky. Sen­zory a LED žia­rovky na lavičke rea­gujú na pohyb oko­lo­idú­cich svie­te­ním a bli­ka­ním. No a keď si na ňu nie­kto sadne, lavička ožije. Pomo­cou svetla teda dokáže pro­jekt z dielne Happy City Lab spo­jiť dvoch náhod­ných spo­lu­se­dia­cich. 

6.) Urban Ani­mals a 7.) Whis­pe­ring Clouds

Posledné dva pro­jekty využí­vajú svetlo pre oži­ve­nie pro­stre­dia. Poľ­ský pro­jekt Urban Ani­mals od LAX stu­dio pre­mieta del­fíny, zajace, ken­gury a chro­báky na mies­tach pre­chodu. Tými sú miesta, kde ľudia neroz­mýš­ľajú nad svo­jim oko­lím, iba pre­chá­dzajú okolo. Druhý pro­jekt Whis­pe­ring Clouds pri­náša Tine Bech. Tento pro­jekt osvet­ľuje a zobra­zuje správy, čo má spô­so­biť začia­tok komu­ni­ká­cie medzi ľuďmi v rov­na­kej oblasti.

Nebolo by skvelé žiť v meste, v kto­rom by všetky takéto zau­jí­mavé vylep­še­nia fun­go­vali?

zdroj: fastcoexist.com

Pridať komentár (0)