Naša freestyle kajakárka: Na majstrovstvá ideme tri baby

Redakcia / 11. júla 2018 / Zo Slovenska

  • Na mi­nu­lo­roč­nom európ­skom po­hári zís­kala Ale­xan­dra Ci­sá­rová štvrté miesto.
  • Za pro­fe­si­onálku sa na­priek tomu ne­po­va­žuje.
zdroj: unsplash.com, Siemens
  • Na mi­nu­lo­roč­nom európ­skom po­hári zís­kala Ale­xan­dra Ci­sá­rová štvrté miesto.
  • Za pro­fe­si­onálku sa na­priek tomu ne­po­va­žuje.

Nie si len taká oby­čajná ka­ja­kárka – ako presne sa na­zýva tvoja dis­cip­lína a v čom je špe­ci­fická?

V za­čiat­koch sa to vo­lalo ro­deo na di­vo­kej vode, dnes má táto dis­cip­lína ná­zov fre­es­tyle ka­yak. Ke­dysi som jaz­dila na rých­lost­nom ka­jaku, ale ani to mi ne­pri­pa­dalo ako niečo oby­čajné, zá­ku­tia Du­naja sú nád­herné miesta. Vý­lety na mor­ských ka­ja­koch mali tiež svoje čaro. No mne uča­ro­vala di­voká voda, pre­tože byť v pe­re­jách zna­mená byť ešte bliž­šie k vode, a aby to člo­vek zvlá­dol, musí sa veľa ve­no­vať tech­nike.

Saša krotí ana­lýzy v Sie­mens He­alt­hi­ne­ers a po práci di­vokú vodu na ka­jaku.

Koľko ľudí sa ta­kému nie­čomu ve­nuje na Slo­ven­sku?

Dnes ich nie je veľa, na toh­to­ročné maj­strov­stvá Európy ideme šty­ria, z toho pa­ra­doxne 3 baby, ale mohlo by nás byť oveľa viac. Ne­máme žiad­nych ju­ni­orov. Pred zhruba 10 – 15 rokmi táto dis­cip­lína za­ží­vala boom a na pre­teky sa cho­die­valo au­to­busmi, ale po­stupne sa tomu ľu­dia pre­stali ve­no­vať. Možno to znovu ožije ďal­šou ge­ne­rá­ciou.

Vieme o tebe, že pra­cu­ješ v IT ob­lasti. V tomto ideš tiež dosť proti prúdu, však? Alebo sa to už zme­nilo?

Asi tým mys­líš to, že som žena v IT. Je nás stále málo, to je pravda. Ja som chcela štu­do­vať a ro­biť to, čo ma baví, takže toto som ni­kdy ne­rie­šila. Ro­bila som vo via­ce­rých IT fir­mách a s ko­le­gami sa mi vždy dobre spo­lu­pra­co­valo.

Saša je s vo­dou na jed­nej vlne

Mo­men­tálne ťa mô­žeme vi­dieť v ná­bo­ro­vom vi­deu Sie­mens He­alt­hi­ne­ers, kde pra­cu­ješ. Čomu sa tam kon­krétne ve­nu­ješ? Na­pĺňa ťa to alebo po­čí­taš mi­núty, kým vy­ra­zíš na vodu?

Mi­núty po­čí­tam, keď máme na krku ter­mín, ale len preto, aby som si vy­rá­tala, či ešte stih­nem do­kon­čiť, čo mám v pláne, pred­tým, ako pôj­dem pre deti alebo na vodu. Ak ne­stí­ham, vez­mem si do­mov no­te­book a do­kon­čím prácu ve­čer z domu. A sa­moz­rejme, že ma to na­pĺňa, inak by som tu ne­bola. Keď som v mi­nu­losti prog­ra­mo­vala pre po­is­ťovňu, pre­stalo ma to ba­viť. Vy­ví­jať zo­bra­zo­vací me­di­cín­sky soft­vér je pre mňa oveľa zau­jí­ma­vej­šie, aj keď zlo­ži­tej­šie. Na­vyše mu­síme pri vý­voji do­dr­žia­vať rôzne pro­cesy, aby náš soft­vér spĺňal prí­sne normy.

Vy­ví­jať me­di­cín­sky soft­vér zna­mená, že re­álne po­má­haš le­ká­rom lie­čiť a za­chra­ňo­vať ži­voty…

Áno – keď k nám príde pred­ná­šať špič­kový kar­di­ochi­rurg o naj­mo­der­nej­ších ope­rá­ciách srdca a vy­svet­ľuje nám, čo všetko z nášho soft­véru sa pri tom vy­užíva, upo­zor­ňuje, že na nie­ktoré úkony má chi­rurg len je­den je­diný po­kus. Vtedy viem, že naše úsi­lie stojí za to.

V čase na­krú­ca­nia tohto vi­dea bola Saša AFK – spúš­ťala sa na di­vo­kej vode.

Idú vô­bec IT a di­voká voda do­kopy? Stí­haš sa obom ve­no­vať na­plno (popri de­ťoch a ďal­ších zá­ľu­bách)? 

Ne­stí­ham. Pra­cu­jem na skrá­tený 6-ho­di­nový úvä­zok, športu sa tiež ne­ve­nu­jem na­plno. Na­vyše sa roz­ho­du­jem, či pôj­dem na ka­jak alebo na surf, podľa ná­lady alebo podľa toho, či ma práve bo­lia ruky alebo nohy. Pár­krát som mala v Ču­nove v je­den deň zá­ro­veň ka­ja­kár­sky aj sur­fový zá­vod a stalo sa, že od­štar­to­vali fi­ná­lové jazdy na surfe bezo mňa a tým pá­dom som mala me­nej času na svoje jazdy. Mne to však takto vy­ho­vuje a po­ve­dala by som, že to ide do­kopy úplne ide­álne, všetko sa to do­pĺňa. Po­kiaľ vnú­torne cí­tim, že sa zlep­šu­jem a že ma to stále baví, tak som spo­kojná. Je­diné, kde sa na­ozaj sna­žím stí­hať, sú deti, pre­tože rastú veľmi rýchlo. Veľa si spolu čí­tame, ja­šíme sa a cho­díme na vý­lety.

Celý roz­ho­vor náj­dete tu.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Sie­mens. 

Pridať komentár (0)