Tieto sociálne médiá zvalcovali v novembri slovenský internet

Redakcia / 21. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Opäť sa uká­zalo, že naše so­ciálne siete re­zo­nujú na slo­ven­skom in­ter­nete
  • Podľa slo­ven­ského reb­ríčka Sto­ryc­lash, ktorý vy­chá­dza raz do me­siaca, sa v no­vem­bri naše so­ciálne siete do­stali do TOP 3
  • Tlies­kať mô­žeš troj­lís­tku Emefka, In­te­rez a Od­zadu
  • Opäť sa uká­zalo, že naše so­ciálne siete re­zo­nujú na slo­ven­skom in­ter­nete
  • Podľa slo­ven­ského reb­ríčka Sto­ryc­lash, ktorý vy­chá­dza raz do me­siaca, sa v no­vem­bri naše so­ciálne siete do­stali do TOP 3
  • Tlies­kať mô­žeš troj­lís­tku Emefka, In­te­rez a Od­zadu

Silu na­šich so­ciál­nych sietí ne­treba pod­ce­ňo­vať. Dô­ka­zom je reb­rí­ček Sto­ryc­lash za no­vem­ber, v rámci kto­rého sa tri naj­väč­šie značky v rámci Star­ti­tup Group do­stali na tri naj­vyš­šie priečky.

Na čele reb­ríčka podľa in­te­rak­cii na so­ciál­nych sie­ťach svieti náš zá­bavný por­tál Emefka, ktorý sa na vr­chole reb­ríčka drží dl­ho­dobo. Oproti vý­sled­kom z mi­nu­lého me­siaca si po­lep­šil o 11,5 per­centa a za celý me­siac zís­kal viac ako 4,8 mi­li­ó­nov in­te­rak­cii.

Po­sta­ve­nie na dru­hej priečke si udr­žal aj In­te­rez s 1,8 mi­li­ónmi in­te­rak­cii, tro­j­icu za no­vem­ber uzat­vára por­tál Od­zadu.sk, ktorý si po­lep­šil o 11,2 per­centa na 1,4 mi­li­óna in­te­rak­cii.

zdroj: sto­ryc­lash.com

Na­jús­peš­nej­šie po­sty za me­siac no­vem­ber

Emefka zá­bav­nou for­mou re­a­guje na ak­tu­álne témy, trendy či sku­toč­nosti. Vy­tvára vi­rálny a po­u­ží­va­teľ­sky at­rak­tívny ob­sah pre cie­ľovú sku­pinu 18-24 a 25-34 ro­kov.

Na­jús­peš­nej­ším po­stom za no­vem­ber sa stal meme post, ktorý Emefka pub­li­ko­vala na svo­jom Ins­ta­grame. Na tomto po­ste má 43 339 in­te­rak­cií. O úspeš­ných meme po­stoch práve z dielne nášho por­tálu Emefka sa do­čí­taš v prí­pa­do­vej štú­dií, v kto­rej opi­su­jeme na­tívne meme ob­rázky pre kli­enta Lidl, ktoré sa stali vi­rál­nymi.

In­te­rez je je­den z naj­čí­ta­nej­ších por­tá­lov pre mla­dých ľudí na Slo­ven­sku. Za­oberá sa té­mami ako eko­ló­gia ces­to­va­nie a veda.

In­te­rak­cie, ktoré zís­kal na na­jús­peš­nej­šom po­ste – 21 484.

A tro­j­icu uzat­vára Od­zadu li­fes­tyle por­tál ur­čený pre ženy vo veku 18-24 ro­kov. Nos­nými té­mami sú fit­ness, fas­hion a da­ting.

Za me­siac no­vem­ber mal na­jús­peš­nejší post na Ins­ta­grame Od­zadu 17 646 in­te­rak­cii. Ide o post sú­ťaže, ku kto­rému vznikla aj prí­pa­dová štú­dia, v kto­rej sa do­zvieš, aké efek­tívne do­kážu byť sú­ťaže a tak­tiež ako sa nám po­da­rilo po­čas 5 dní zvý­šiť po­čet sle­do­va­te­ľov Ins­ta­gramu @dm_slo­ven­sko o viac ako 4 000 ľudí. 

 

Pridať komentár (0)