Vytvorili sme najúspešnejšiu letnú kampaň na Slovensku

Veronika A. / 17. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: unsplash.com

Náš kli­ent mal vý­zvu oslo­viť a zau­jať mla­dých ľudí vo veku 18-25, ktorí na Ins­ta­grame trá­via veľa voľ­ného času. Preto sme si sta­no­vili ako hlavný cieľ zvý­še­nie po­čtu fol­lo­we­rov (sle­do­va­te­ľov) a po­ve­do­mie o ins­ta­gra­mo­vom účte @lidlsk u cie­ľo­vej sku­piny 18-25.

V Star­ti­tup Group vieme o sile kaž­dého nášho ko­mu­ni­kač­ného ka­nálu, preto sme sa roz­hodli, že kam­paň pre spo­loč­nosť Lidl v ob­dobí júl 2018 a sep­tem­ber 2018, bude po­sta­vená na jed­nej so­ciál­nej sieti, a to na Ins­ta­grame.

Ko­mu­ni­kačnú kam­paň sme roz­de­lili na dve hlavné lí­nie, vtipnú a se­ri­óznu, ktoré sme ko­mu­ni­ko­vali na dvoch naj­sil­nej­ších slo­ven­ských bran­doch v rámci so­cial me­dií – Emefka a In­te­rez.

Vše­obecný cieľ: po­sil­ne­nie IG spo­loč­nosti Lidl, bu­do­va­nie po­ve­do­mia o značke a po­sil­ne­nie imi­džu značky Lidl na so­ciál­nej sieti Ins­ta­gram.

Me­siace re­a­li­zá­cie kam­pane: júl a sep­tem­ber 2018

Dis­tri­bučný ka­nál (plat­forma): Ins­ta­gram

Por­tál: In­te­rez a Emefka

EMEFKA

Ko­mu­ni­kačná kam­paň na IG Emefka sa skla­dala cel­kovo z 9 po­stov, ktoré sme pub­li­ko­vali v prie­behu dvoch me­sia­cov. Dali sme si zá­le­žať na tom, aby mal každý z po­stov jasne de­fi­no­vaný cieľ, či už vtipne ko­mu­ni­ko­vať te­ma­tické týždne alebo vše­stran­nosť ob­chodu. Na kaž­dom pub­li­ko­va­nom po­ste ne­chý­balo ozna­če­nie kli­enta, vďaka čomu sme za­bez­pe­čili rast fa­nú­ši­kov na jeho IG účte.

IN­TE­REZ

Pro­stred­níc­tvom por­tálu In­te­rez sme mali za úlohu ko­mu­ni­ko­vať témy za­me­rané na CSR (spo­lo­čen­ská zod­po­ved­nosť fi­riem), po­moc de­ťom či eko­ló­giu, kto­rým náš kli­ent pri­kladá veľký vý­znam. Na IG pro­fil In­te­rezu sme pub­li­ko­vali do­kopy 9 po­stov v prie­behu 2 me­sia­cov.

Vý­sledky ko­mu­ni­kač­nej kam­pane pre Lidl

Po dvoj­me­sač­nom pub­li­ko­vaní po­stov sme za­zna­me­nali množ­stvo po­zi­tív­nych ohla­sov ku kva­litne spra­co­va­ným a vtip­ným prís­pev­kom nie­len vďaka ko­men­tá­rom, ale aj vďaka DM (pria­mym sprá­vam na IG).

Prie­merný po­čet laj­kov na po­stoch

Emefka: 23 000 like-ov a 180 ko­men­tá­rov.

In­te­rez: 7000 like-ov a 30 ko­men­tá­rov.

Za celé dva me­siace sme na Ins­ta­grame kam­pa­ňou za­siahli 935 000 ľudí.

 

Po úspeš­nom vy­tvo­rení brand awar­ness u za­da­nej cie­ľo­vej sku­piny sme sa pus­tili do on­bo­ar­dingu no­vých fol­lo­we­rov pre IG Lidlsk pro­stred­níc­tvom sú­ťaží s vi­rál­nym po­ten­ciá­lom.

Sú­ťaže pre­bie­hali na IG Emefka, Fon­tech a Od­zadu.

 

Graf: Ukážka ná­rastu fol­lo­we­rov v kon­krétny deň 23. 09. 

 

23. sep­tem­bra sme na IG Emefka uve­rej­nili sú­ťaž (len 1 IG post), vďaka kto­rej sa nám po­da­rilo zís­kať 1142 (23. 09 + 24. 09) fa­nú­ši­kov pre IG Lidl.

 

Ko­mu­ni­kač­nou kam­pa­ňou sme do­ká­zali od­pre­zen­to­vať nášho kli­enta úplne inak, ako bol do­te­raz zvyk­nutý. Na­tív­nou ko­mu­ni­ká­ciou po­sta­ve­nou na Ins­ta­grame sa nám po­da­rilo za­siah­nuť 935 000 ľudí a v ne­po­sled­nom rade ak­tívne za­po­jiť do kam­pane 250 000 ľudí, ktorí svo­jimi ko­men­tármi a laj­kami spra­vili z ko­mu­ni­ká­cie jednu z na­jús­peš­nej­ších na­tív­nych kam­paní leta na Slo­ven­sku.

Chceš ve­dieť, koľko ta­káto kam­paň stojí a čo všetko môže práve tvoja firma zís­kať?

Na­píš nám na mos­[email protected]­ti­tup.sk a my si radi s na­ším kre­a­tív­nym tí­mom náj­deme čas na za­da­nie od va­šej firmy.

Pridať komentár (0)