Nasle­du­júca gene­rá­cia pod­ni­ka­te­ľov bude potre­bo­vať viac open plat­fo­riem

Ľudovít Nastišin / 17. mája 2015 / Tools a produktivita

Špe­ci­fické tech­no­ló­gie dneš­ných dní zní­žili bari­éru pre pod­ni­ka­nie v celo­sve­to­vom meradle. Či už sa jedná o Ama­zon Web Ser­vi­ces, Google Drive, mobilné zaria­de­nia pre­po­jené s bez­drô­to­vým inter­ne­tom či Face­book, každé z týchto rie­šení umož­ňuje jed­no­duchší kon­takt s vlast­ným pod­ni­ka­ním.

Väč­šina z nich je podľa autora Jonat­hana Zitt­raina “tvo­ri­vých a pro­duk­tív­nych”, pre­tože vytvá­rajú ďal­šie ino­vá­cie vďaka ich otvo­re­nosti a roz­ší­ri­teľ­nosti. Tieto vlast­nosti umož­nili tisí­com, ak nie mili­ó­nom, pod­ni­ka­te­ľov vyskú­šať zapra­co­vať na svo­jich nápa­doch, posta­viť web stránku či zís­kať hos­ting pre dáta ich mobil­nej apli­ká­cie za mini­málnu cenu.

Ako kon­trast k týmto “gene­ra­tív­nym” tech­no­ló­giám sú tu aj tie “ste­rilné” tech­no­ló­gie: čierne skrinky uzam­knuté výrob­com a s jedi­nou mož­nos­ťou pou­ži­tia, navyše ani nemôžu byť jed­no­du­cho modi­fi­ko­vané alebo roz­ší­rené. Prí­kla­dom takej tech­no­ló­gie bol podľa Zitt­raina svojho času iPhone, keď Apple kon­tro­lo­val všetko v čase jeho uve­de­nia. Nako­niec sa uká­zalo, že to bolo vcelku chybné rie­še­nie a od spus­te­nia App Store v roku 2008 dal iPhone mož­nosť stov­kám tisí­cov nezá­visle vyví­ja­ných apli­ká­cií, z kto­rých sa mnoho zme­nilo na reálny biz­nis alebo na plat­formu samo o sebe.

Ale otázka kon­troly je dôle­žitá. Ako vývo­jár takejto apli­ká­cie (alebo služby, pro­duktu) ju nech­cete vytvá­rať pre plat­formu, ktorá je pri­veľmi kon­tro­lo­vaná svo­jim vlast­ní­kom. V minu­lej gene­rá­cii sa spo­loč­nosti, ktoré vytvo­rili DOS alebo uti­lity pre Win­dows oci­tali práve v tejto situ­ácii. Ak takáto uti­lita pou­ka­zo­vala na nejakú chybu či nedos­ta­tok aktu­ál­nej plat­formy, tá mohla jed­no­du­cho v ďal­šej ver­zii prísť takouto fea­ture vo vlast­nej réžii a tým spra­vila pôvodnú uti­litu zasta­ra­nou alebo nad­by­toč­nou. Podobná situ­ácia bola aj pri vývoji apli­ká­cii na Face­bo­oku, kde bol poten­ciálny dosah na zákaz­níka pro­stred­níc­tvom danej apli­ká­cie obrov­ský, ale aj tak bol v rea­lite tak­mer nulový, pokiaľ ste si za to neza­pla­tili. Con­tent pub­lis­heri, ktorí sa spo­lie­hali na inbound traf­fic cez Google sear­ches išli na kolená, keď Google zme­nil svoj algo­rit­mus, aby pena­li­zo­val “con­tent farmy” a link­bait. Pre väč­šinu z nás je to dobrá správa, samoz­rejme pokiaľ nie ste con­tent farma.

Mnoho pod­ni­ka­te­ľov si nie je vedo­mých týchto rizík. Pokým bude mať Face­book dosah na takú veľkú časť popu­lá­cie, bude stále neodo­la­teľ­nou plat­for­mou. Pokým bude AWS ponú­kať lacnú, fle­xi­bilnú a ľah­kou pou­ži­teľnú výpoč­tovú kapa­citu, stále bude múd­rou voľ­bou. A pokým Google inde­xuje miliardy webo­vých strá­nok a ostane pri­már­nym vyhľa­dá­va­čom na inter­nete, budete chcieť opti­ma­li­zo­vať svoju stránku práve podľa nich.

Ak nie­ktorá z takýchto plat­fo­riem zmení svoje pra­vidlá do bodu, keď to začne byť neu­dr­ža­teľné, biz­nis posta­vený na tejto plat­forme sa jed­no­du­cho bude musieť pris­pô­so­biť, presne tak ako by to bolo pri akej­koľ­vek inej zmene pod­mie­nok na trhu. Ale zna­mená to aj to, že si tieto veci treba vždy dosta­točne pre­mys­lieť. “Gene­ra­tívna alebo ste­rilná”, takéto dele­nie je prav­de­po­dobne prí­liš binárne na to, aby bolo uži­točné. Open plat­formi nemu­sia ihneď zna­me­nať open source. Ale otázke rela­tív­nej otvo­re­nosti je dôle­žitá.

Je plat­forma dosta­točne voľná na to, aby ste posta­vili čo chcete a dodali to tým zákaz­ní­kom, kto­rých hľa­dáte a bez toho aby ste boli pre­hnane odká­zaní na gate­ke­e­per?

Sú gate­ke­e­pers, ak vôbec exis­tujú, dosta­točne zod­po­vední a pred­ví­da­teľní na to, aby ste s nimi hrali túto hru?

A aké sú pra­vidlá tejto plat­formy? Môžete posta­viť na svoj pro­dukt nad­stavbu aby mal on sám poten­ciál stať sa plat­for­mou?

Odpo­veď na tieto otázky môže byť dôle­ži­tej­šia ako si mys­líte. Pre­tože ak si zvo­líte zlé základy, na kto­rých budete sta­vať, môže mať vopred sta­no­vený strop pokiaľ môžete rásť bez toho, aby ste o tom vôbec vedeli.

Zdroj: venturebeat.com, foto: pho­to­pin

Pridať komentár (0)