NAVDY – Prí­jemný a šikovný spo­loč­ník do auta

Marek Lavčák / 8. augusta 2014 / Tech a inovácie

Idete do neznáma, blú­dite očami po ceste, hľa­dáte správnu odbočku, do toho vám zvoní mobil… tech­no­ló­gie, ktoré využí­vame v aute nám neraz naro­bia vrásky na tvári. Čo by ste však pove­dali na šikov­ného pomoc­níka, ktorý dovolí naraz hľa­dať správnu cestu, tele­fo­no­vať, písať sms-ky, twe­e­to­vať či face­bo­oko­vať a to za pomoci hlasu a pohy­bo­vých gest?

Cool gad­get NAVDY, inšpi­ro­vaný zaria­de­ním , ktoré pou­ží­vajú piloti lie­ta­diel pri pri­stá­vaní si zami­lu­jete hneď na prvý pohľad. Štý­lový vzhľad a fun­kci­ona­lita ‚ktorú pred­sta­vuje pro­pa­gačné video nene­chajú snáď žiad­neho šoféra chlad­ným. Bude Vám to pri­pa­dať ako šofé­ro­va­nie v budúc­nosti.

Naj­väč­šou výho­dou tejto šikov­nej vecičky je zrejme jed­no­du­ché ovlá­da­nie. Twe­et­nuť, odpí­sať na mail a sms môžete pokojne hla­som, prí­kazmi zná­mymi pou­ží­va­te­ľom Google voice a Siri. Pri prij­maní a odmie­taní hovo­rov využí­vate gestá ruky.

Zrejme chá­pete, že sa nejedná o bežnú GPS navi­gá­ciu. Svedčí o tom aj hard­vé­rové vyba­ve­nie tohto pomoc­níka.

Viac ako kva­litné zobra­ze­nie infor­má­cií na obra­zovke zabez­pe­čuje 5.1 pal­cový Head-Up Disp­lay (HUD), HQ pro­jek­tor a sen­zor aktív­neho pod­svie­te­nia­Vý­vo­jári tvr­dia, že jas disp­leja je šty­rid­sať násobne vyšší ako pri iPhone alebo inom smart­fóne, čo by pre dobrý výhľad na obra­zovku malo sta­čiť aj v slneč­nom počasí.

Samoz­rej­mos­ťou vo výbave je akce­le­ro­me­ter, e-kom­pas, WiFi, Blu­e­to­oth a vsta­vaný mik­ro­fón a repro­duk­tor. Okrem toho si zaria­de­nie doká­žete pri­po­jiť priamo k palub­nému počí­taču auta a sle­do­vať tak naprí­klad stav motora, oleja či paliva priamo na obra­zovke pred sebou. NAVDY je pohá­ňaný pro­ce­so­rom Dual core s OS Android 4.4, je však plne kom­pa­ti­bilné ako s Andro­idom tak aj s iOS. Všetko sa zmestí do kom­pakt­ného zaria­de­nia s roz­mermi 130x140x95 mm, takže sa nemu­síte báť, že na palu­bovke pri­stane nejaká roz­merná skriňa.

Uži­toč­nosť NAVDY narastá s fun­kciou mul­ti­tas­kingu a tak môžete sle­do­vať navi­gá­ciu a využí­vať fun­kcie tele­fónu súčasne, bez toho aby ste pus­tili volant z ruky. Pohodlné a bez­peč­nej­šie ako sa naťa­ho­vať počas jazdy za mobi­lom, nemys­líte?

Ak vás nepre­sved­čia všetky fun­kcie, možno to urobí cena. NAVDY si v pre­dob­jed­návke, kúpite už za 299 USD. Za porov­na­teľnú cenu máme v aute aj bežnú navi­gá­ciu.

Zdroj: www.navdy.com

Pridať komentár (0)