Neboj sa robiť veci, ktoré ťa desia

Martina Horváthová / 1. mája 2016 / Tools a produktivita

Naj­ťaž­šia časť v živote zakla­da­teľa star­tupu nemá nič spo­ločné s inves­tormi, per­so­ná­lom, vývo­jom pro­duk­tov, trhom či ďal­šími tisíc prob­lé­mami, kto­rým čelí. Je to rov­naké ako keď ume­lec, spi­so­va­teľ či štu­dent čelí neja­kej ťaž­kej skúške. Naj­ťaž­šími sú práve tie kroky, ktoré vedú k obrov­ským zme­nám, kon­fron­tá­ciám, hroz­bám, možno až k nebez­pe­čen­stvu totál­nej kata­strofy.

Exis­tujú stovky ľudí, ktorí zakla­dajú spo­loč­nosti ako na bežia­com páse – vymys­lia skvelé meno, kúpia doménu „.io“ a vzá­pätí si zme­nia bio na sociál­nej sieti na „zakla­da­teľ“. Para­doxne, títo „rádoby” pod­ni­ka­te­lia sú práve tí, ktorí to nez­vládnu. Rých­lok­va­sené pod­ni­ka­teľ­ské nápady bez plánu, rozmys­le­nia a ana­lýzy stros­ko­tajú veľmi rýchlo.

A to celé stojí a padá len na ich nasa­dení a roz­voji pod­ni­ka­nia. Iste, možno začnú pra­co­vať na svo­jom pro­dukte, alebo hľa­dajú tím ľudí, alebo robia mnohé z akti­vít ktoré znejú tak, že pro­spie­vajú budo­va­niu spo­loč­nosti, no v sku­toč­nosti to je úplný opak a nikdy nebudú mať chuť robiť niečo zmys­lu­pl­nej­šie.

20141230183853-computer-google

foto: entrepreneur.com

Čo je teda ťažké? Ktoré sú to tie ťažké, desivé veci a prečo je rie­še­nie týchto vecí sig­ná­lom úspe­chu pod­niku? Tvrdé oriešky pod­ni­ka­nia sú práve tie, s kto­rými pri­chá­dzajú veľké množ­stvá rizík.

Pre prí­klad si pred­stav že sto­jíš na javisku pred desiat­kami ľudí a máš hovo­riť o sebe a tvo­jom pod­ni­kaní, ale máš trému, zaja­ká­vaš sa a vlastne ani nevieš o čom hovo­ríš. Po tom faile si zapla­tíš men­tora, ktorý ti s tým pomôže a ty sa naozaj zlep­šíš. Ak si neče­lil tejto výzve, a neuro­bil by si pre to niečo, stali by sa tri veci:

  1. stra­tíš rešpekt pub­lika a poten­ciál­nych kli­en­tov
  2. strá­caš seba­dô­veru, seba­úctu a strá­caš všetku šancu na ich zno­vu­ob­ja­ve­nie
  3. vyhorí tvoj vzťah s uspo­ria­da­te­ľom podu­ja­tia, ktorí v teba verili
1 (2)

foto: shutterstock.com

Desivé, tvrdé a ťažké veci a výzvy, sú tie, kto­rými usku­toč­níš ich re-defi­ní­ciu veľ­kými alebo malými spô­sobmi.

Keď si pod­ni­ka­teľ, a tvoj biz­nis je posta­vený do oka­mihu, kedy si pri­pra­vený pre­vziať ho na plný úvä­zok s tým vedo­mím, že ti poklesne prí­jem a na chvíľu stra­tíš zau­ží­vaný životný štýl a istotu – sto­jíš pred kro­kom, ktorý ťa pre­de­fi­nuje.

Pre­de­fi­nuje teba ako pod­ni­ka­teľa na full time a záro­veň tento krok pre­de­fi­nuje samotné pod­ni­ka­nie na seri­ózny pod­nik.

Alebo ďalší prí­klad desi­vého kroku: Roz­hod­neš sa pre zmenu svojho pro­duktu, ktorý by to mohol posu­núť na vyš­šiu úro­veň. Vsá­dzať na istotu ti nikdy nepo­môže v raste alebo v zlep­šo­vaní. Rob ris­kantné kroky, kto­rých sa bojíš, vždy ťa niečo naučia a nanovo defi­nujú oblasť tvojho pod­ni­ka­nia.

desivá 1

Exis­tujú stovky ľudí, ktorí zakla­dajú spo­loč­nosti ako na bežia­com páse – vymys­lia skvelé meno, kúpia doménu „.io“ a vzá­pätí si zme­nia bio na sociál­nej sieti na „zakla­da­teľ“. Para­doxne, títo „rádoby” pod­ni­ka­te­lia sú práve tí, ktorí to nez­vládnu. Rých­lok­va­sené pod­ni­ka­teľ­ské nápady bez plánu, rozmys­le­nia a ana­lýzy stros­ko­tajú veľmi rýchlo.

A to celé stojí a padá len na ich nasa­dení a roz­voji pod­ni­ka­nia. Iste, možno začnú pra­co­vať na svo­jom pro­dukte, alebo hľa­dajú tím ľudí, alebo robia mnohé z akti­vít ktoré znejú tak, že pro­spie­vajú budo­va­niu spo­loč­nosti, no v sku­toč­nosti to je úplný opak a nikdy nebudú mať chuť robiť niečo zmys­lu­pl­nej­šie.

Čo je teda ťažké? Ktoré sú to tie ťažké, desivé veci a prečo je rie­še­nie týchto vecí sig­ná­lom úspe­chu pod­niku? Tvrdé oriešky pod­ni­ka­nia sú práve tie, s kto­rými pri­chá­dzajú veľké množ­stvá rizík.

Pre prí­klad si pred­stav že sto­jíš na javisku pred desiat­kami ľudí a máš hovo­riť o sebe a tvo­jom pod­ni­kaní, ale máš trému, zaja­ká­vaš sa a vlastne ani nevieš o čom hovo­ríš. Po tom faile si zapla­tíš men­tora, ktorý ti s tým pomôže a ty sa naozaj zlep­šíš. Ak si neče­lil tejto výzve, a neuro­bil by si pre to niečo, stali by sa tri veci:

stra­tíš rešpekt pub­lika a poten­ciál­nych kli­en­tov
strá­caš seba­dô­veru, seba­úctu a strá­caš všetku šancu na ich zno­vu­ob­ja­ve­nie
vyhorí tvoj vzťah s uspo­ria­da­te­ľom podu­ja­tia, ktorí v teba verili

Desivé, tvrdé a ťažké veci a výzvy, sú tie, kto­rými usku­toč­níš ich re-defi­ní­ciu veľ­kými alebo malými spô­sobmi.

Keď si pod­ni­ka­teľ, a tvoj biz­nis je posta­vený do oka­mihu, kedy si pri­pra­vený pre­vziať ho na plný úvä­zok s tým vedo­mím, že ti poklesne prí­jem a na chvíľu stra­tíš zau­ží­vaný životný štýl a istotu – sto­jíš pred kro­kom, ktorý ťa pre­de­fi­nuje.

Pre­de­fi­nuje teba ako pod­ni­ka­teľa na full time a záro­veň tento krok pre­de­fi­nuje samotné pod­ni­ka­nie na seri­ózny pod­nik.

Alebo ďalší prí­klad desi­vého kroku: Roz­hod­neš sa pre zmenu svojho pro­duktu, ktorý by to mohol posu­núť na vyš­šiu úro­veň. Vsá­dzať na istotu ti nikdy nepo­môže v raste alebo v zlep­šo­vaní. Rob ris­kantné kroky, kto­rých sa bojíš, vždy ťa niečo naučia a nanovo defi­nujú oblasť tvojho pod­ni­ka­nia.

brave-risk-stepping-off-edge

foto: tnwcdn.com

Keď sa posta­víš ris­kant­ným výzvam, doka­zuje to o tebe, že to mys­líš naozaj vážne a že veríš v svoj pro­dukt a v seba samého, naozaj sa ti to oplatí. Keby to všetci hrali na istotu a vyhý­bali sa zme­nám a ris­kom, asi by sme nepo­ze­rali Netf­lix na iPa­doch alebo by sme nepou­ží­vali apli­ká­cie v tele­fó­noch s doty­ko­vým disp­le­jom.

Keď sa posta­víš ris­kant­ným výzvam, doka­zuje to o tebe, že to mys­líš naozaj vážne a že veríš v svoj pro­dukt a v seba samého, naozaj sa ti to oplatí. Keby to všetci hrali na istotu a vyhý­bali sa zme­nám a ris­kom, asi by sme nepo­ze­rali Netf­lix na iPa­doch alebo by sme nepou­ží­vali apli­ká­cie v tele­fó­noch s doty­ko­vým disp­le­jom.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: iliketowastemytime.com

Pridať komentár (0)