Neboj sa robiť veci, kto­ré ťa desia

Martina Horváthová / 1. mája 2016 / Lifehacking

Naj­ťaž­šia časť v živo­te zakla­da­te­ľa star­tu­pu nemá nič spo­loč­né s inves­tor­mi, per­so­ná­lom, vývo­jom pro­duk­tov, trhom či ďal­ší­mi tisíc prob­lé­ma­mi, kto­rým čelí. Je to rov­na­ké ako keď ume­lec, spi­so­va­teľ či štu­dent čelí neja­kej ťaž­kej skúš­ke. Naj­ťaž­ší­mi sú prá­ve tie kro­ky, kto­ré vedú k obrov­ským zme­nám, kon­fron­tá­ciám, hroz­bám, mož­no až k nebez­pe­čen­stvu totál­nej kata­stro­fy.

Exis­tu­jú stov­ky ľudí, kto­rí zakla­da­jú spo­loč­nos­ti ako na bežia­com páse – vymys­lia skve­lé meno, kúpia domé­nu „.io“ a vzá­pä­tí si zme­nia bio na sociál­nej sie­ti na „zakla­da­teľ“. Para­dox­ne, títo „rádo­by” pod­ni­ka­te­lia sú prá­ve tí, kto­rí to nez­vlád­nu. Rých­lok­va­se­né pod­ni­ka­teľ­ské nápa­dy bez plá­nu, rozmys­le­nia a ana­lý­zy stros­ko­ta­jú veľ­mi rých­lo.

A to celé sto­jí a padá len na ich nasa­de­ní a roz­vo­ji pod­ni­ka­nia. Iste, mož­no začnú pra­co­vať na svo­jom pro­duk­te, ale­bo hľa­da­jú tím ľudí, ale­bo robia mno­hé z akti­vít kto­ré zne­jú tak, že pro­spie­va­jú budo­va­niu spo­loč­nos­ti, no v sku­toč­nos­ti to je úpl­ný opak a nikdy nebu­dú mať chuť robiť nie­čo zmys­lu­pl­nej­šie.

20141230183853-computer-google

foto: entrepreneur.com

Čo je teda ťaž­ké? Kto­ré sú to tie ťaž­ké, desi­vé veci a pre­čo je rie­še­nie tých­to vecí sig­ná­lom úspe­chu pod­ni­ku? Tvr­dé orieš­ky pod­ni­ka­nia sú prá­ve tie, s kto­rý­mi pri­chá­dza­jú veľ­ké množ­stvá rizík.

Pre prí­klad si pred­stav že sto­jíš na javis­ku pred desiat­ka­mi ľudí a máš hovo­riť o sebe a tvo­jom pod­ni­ka­ní, ale máš tré­mu, zaja­ká­vaš sa a vlast­ne ani nevieš o čom hovo­ríš. Po tom fai­le si zapla­tíš men­to­ra, kto­rý ti s tým pomô­že a ty sa naozaj zlep­šíš. Ak si neče­lil tej­to výzve, a neuro­bil by si pre to nie­čo, sta­li by sa tri veci:

  1. stra­tíš rešpekt pub­li­ka a poten­ciál­nych kli­en­tov
  2. strá­caš seba­dô­ve­ru, seba­úc­tu a strá­caš všet­ku šan­cu na ich zno­vu­ob­ja­ve­nie
  3. vyho­rí tvoj vzťah s uspo­ria­da­te­ľom podu­ja­tia, kto­rí v teba veri­li
1 (2)

foto: shutterstock.com

Desi­vé, tvr­dé a ťaž­ké veci a výzvy, sú tie, kto­rý­mi usku­toč­níš ich re-defi­ní­ciu veľ­ký­mi ale­bo malý­mi spô­sob­mi.

Keď si pod­ni­ka­teľ, a tvoj biz­nis je posta­ve­ný do oka­mi­hu, kedy si pri­pra­ve­ný pre­vziať ho na plný úvä­zok s tým vedo­mím, že ti pokles­ne prí­jem a na chví­ľu stra­tíš zau­ží­va­ný život­ný štýl a isto­tu – sto­jíš pred kro­kom, kto­rý ťa pre­de­fi­nu­je.

Pre­de­fi­nu­je teba ako pod­ni­ka­te­ľa na full time a záro­veň ten­to krok pre­de­fi­nu­je samot­né pod­ni­ka­nie na seri­óz­ny pod­nik.

Ale­bo ďal­ší prí­klad desi­vé­ho kro­ku: Roz­hod­neš sa pre zme­nu svoj­ho pro­duk­tu, kto­rý by to mohol posu­núť na vyš­šiu úro­veň. Vsá­dzať na isto­tu ti nikdy nepo­mô­že v ras­te ale­bo v zlep­šo­va­ní. Rob ris­kant­né kro­ky, kto­rých sa bojíš, vždy ťa nie­čo naučia a nano­vo defi­nu­jú oblasť tvoj­ho pod­ni­ka­nia.

desivá 1

Exis­tu­jú stov­ky ľudí, kto­rí zakla­da­jú spo­loč­nos­ti ako na bežia­com páse – vymys­lia skve­lé meno, kúpia domé­nu „.io“ a vzá­pä­tí si zme­nia bio na sociál­nej sie­ti na „zakla­da­teľ“. Para­dox­ne, títo „rádo­by” pod­ni­ka­te­lia sú prá­ve tí, kto­rí to nez­vlád­nu. Rých­lok­va­se­né pod­ni­ka­teľ­ské nápa­dy bez plá­nu, rozmys­le­nia a ana­lý­zy stros­ko­ta­jú veľ­mi rých­lo.

A to celé sto­jí a padá len na ich nasa­de­ní a roz­vo­ji pod­ni­ka­nia. Iste, mož­no začnú pra­co­vať na svo­jom pro­duk­te, ale­bo hľa­da­jú tím ľudí, ale­bo robia mno­hé z akti­vít kto­ré zne­jú tak, že pro­spie­va­jú budo­va­niu spo­loč­nos­ti, no v sku­toč­nos­ti to je úpl­ný opak a nikdy nebu­dú mať chuť robiť nie­čo zmys­lu­pl­nej­šie.

Čo je teda ťaž­ké? Kto­ré sú to tie ťaž­ké, desi­vé veci a pre­čo je rie­še­nie tých­to vecí sig­ná­lom úspe­chu pod­ni­ku? Tvr­dé orieš­ky pod­ni­ka­nia sú prá­ve tie, s kto­rý­mi pri­chá­dza­jú veľ­ké množ­stvá rizík.

Pre prí­klad si pred­stav že sto­jíš na javis­ku pred desiat­ka­mi ľudí a máš hovo­riť o sebe a tvo­jom pod­ni­ka­ní, ale máš tré­mu, zaja­ká­vaš sa a vlast­ne ani nevieš o čom hovo­ríš. Po tom fai­le si zapla­tíš men­to­ra, kto­rý ti s tým pomô­že a ty sa naozaj zlep­šíš. Ak si neče­lil tej­to výzve, a neuro­bil by si pre to nie­čo, sta­li by sa tri veci:

stra­tíš rešpekt pub­li­ka a poten­ciál­nych kli­en­tov
strá­caš seba­dô­ve­ru, seba­úc­tu a strá­caš všet­ku šan­cu na ich zno­vu­ob­ja­ve­nie
vyho­rí tvoj vzťah s uspo­ria­da­te­ľom podu­ja­tia, kto­rí v teba veri­li

Desi­vé, tvr­dé a ťaž­ké veci a výzvy, sú tie, kto­rý­mi usku­toč­níš ich re-defi­ní­ciu veľ­ký­mi ale­bo malý­mi spô­sob­mi.

Keď si pod­ni­ka­teľ, a tvoj biz­nis je posta­ve­ný do oka­mi­hu, kedy si pri­pra­ve­ný pre­vziať ho na plný úvä­zok s tým vedo­mím, že ti pokles­ne prí­jem a na chví­ľu stra­tíš zau­ží­va­ný život­ný štýl a isto­tu – sto­jíš pred kro­kom, kto­rý ťa pre­de­fi­nu­je.

Pre­de­fi­nu­je teba ako pod­ni­ka­te­ľa na full time a záro­veň ten­to krok pre­de­fi­nu­je samot­né pod­ni­ka­nie na seri­óz­ny pod­nik.

Ale­bo ďal­ší prí­klad desi­vé­ho kro­ku: Roz­hod­neš sa pre zme­nu svoj­ho pro­duk­tu, kto­rý by to mohol posu­núť na vyš­šiu úro­veň. Vsá­dzať na isto­tu ti nikdy nepo­mô­že v ras­te ale­bo v zlep­šo­va­ní. Rob ris­kant­né kro­ky, kto­rých sa bojíš, vždy ťa nie­čo naučia a nano­vo defi­nu­jú oblasť tvoj­ho pod­ni­ka­nia.

brave-risk-stepping-off-edge

foto: tnwcdn.com

Keď sa posta­víš ris­kant­ným výzvam, doka­zu­je to o tebe, že to mys­líš naozaj váž­ne a že veríš v svoj pro­dukt a v seba samé­ho, naozaj sa ti to opla­tí. Keby to všet­ci hra­li na isto­tu a vyhý­ba­li sa zme­nám a ris­kom, asi by sme nepo­ze­ra­li Netf­lix na iPa­doch ale­bo by sme nepou­ží­va­li apli­ká­cie v tele­fó­noch s doty­ko­vým disp­le­jom.

Keď sa posta­víš ris­kant­ným výzvam, doka­zu­je to o tebe, že to mys­líš naozaj váž­ne a že veríš v svoj pro­dukt a v seba samé­ho, naozaj sa ti to opla­tí. Keby to všet­ci hra­li na isto­tu a vyhý­ba­li sa zme­nám a ris­kom, asi by sme nepo­ze­ra­li Netf­lix na iPa­doch ale­bo by sme nepou­ží­va­li apli­ká­cie v tele­fó­noch s doty­ko­vým disp­le­jom.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: iliketowastemytime.com

Pridať komentár (0)