Nebuď ako Steve Jobs, buď rad­šej ako Steve Ball­mer

Martin Bohunický / 7. decembra 2015 / Business

Zadaj do Googlu “How to be Steve Jobs” alebo “Steve Jobs les­sons” a inter­net vybuchne. Zadaj to isté, len miesto Jobsa zadaj Ball­mera a nenáj­deš skoro nič.Je to škoda, od Ball­mera by si sa pri­tom doká­zal naučiť oveľa viac, ako ti kedy môže dať živo­to­pis Jobsa. Pre­páč, ale ty nikdy nebu­deš ako Steve Jobs. Ten lesk­lo­vlasý génius, ktorý sa dal dokopy s iným géniom a vytvo­rili niečo nové, čo zatriaslo eko­no­mi­kou celého sveta. Ball­mer je vtipne vyze­ra­júci, oby­čajný chla­pík, ktorý sa zamest­nal u tech­no­lo­gic­kého giganta keď mal 30 rokov. Ktorý z nich sa ti viac podobá?

Steve-Ballmer-funny-8

Job­sov maje­tok v čase jeho smrti bol okolo $10 miliard dolá­rov. Ball­me­rov maje­tok je na úrovni $22 miliard dolá­rov. Pra­co­val v Mic­ro­softe 34 rokov a ani raz neodi­šiel, ako to spra­vil Jobs.

Ak teda nie si 20-ročný génius, ktorý posta­vil glo­bál­neho giganta, ak nie si úplne pekný, zrejme by si sa mal viac učiť od Ball­mera ako od Jobsa.

Pozri sa na túto fotku. Kto na nej domi­nuje? Zakla­da­teľ Mic­ro­softu a totálny génius alebo ten ambi­ci­ózny a seba­ve­domý zamest­na­nec č.30?

Ako­koľ­vek sú karty roz­dané, choď do toho vo veľ­kom. Ak si 30. zamest­na­nec firmy, väč­ši­nou sa výrazne podie­laš na jej roz­voji, no nič výraz­nej­šie z toho nezís­kaš. Ibaže by si bol ako Ball­mer. Vtedy zís­kaš 8% firmy a sta­neš sa jed­ným z naj­bo­hat­ších ľudí sveta.

Nikto nevie, čo musel Steve Ball­mer uro­biť, aby zís­kal per­centá firmy. No nejak sa mu poda­rilo oto­čiť stoly. Pri­šiel ako vyštu­do­vaný fagan, ktorý si chcel zaro­biť a teraz je člo­ve­kom, ktorý zachrá­nil Mic­ro­soft. Aby si bol ako Ball­mer, musíš sám byť prí­le­ži­tos­ťou pre iných.

Poďme hovo­riť o tvári

Daj si do Google Ima­ges Jobs a nájde ti tisíc rov­na­kých fotiek:

Screen Shot 2015-12-07 at 11.02.26

Vážne, pozri sa na tú tvár. “Pre­mýš­ľam. Som vážny. Som lepší ako ty. Mám sa rád. Ešte aj moje farebné fotky vyze­rajú byť čier­no­biele.” Túto tvár nosí Jobs celý život.

A teraz Ball­mer:

Screen Shot 2015-12-07 at 11.14.44

To je ksicht! Svet je plný zadu­ma­ných ľudí, ktorí sa tvá­ria ako Steve Jobs. Chceš byť ako on? Alebo chceš robiť spros­tosti, byť ener­gický a baviť ľudí okolo teba? Veľký muž, veľké ambí­cie, veľké pre­javy.

V čom je teda Steve Ball­mer výni­močný?

Pred­stav si, že ti prídu na párty naj­väčší CEO’s.

Prvý je Steve Jobs. Príde na tvoju párty a všetci si mys­lia, že je cool. Pri­ne­sie svoju vlastnú hudbu, ktorá je lep­šia, ako tvoja. Pri­ne­sie drinky, ktoré sú kva­lit­nej­šie, ako tvoje. Všetci si mys­lia, že je to fra­jer, no všetci sa cítia ako nie dosť dobrí.

Druhý je Bill Gates. Je pria­teľ­ský ale divný. Pokecá si s tebou, no je to celé nejaké str­nulé. Ospra­vedlní sa, že nič nepri­nie­sol, no v sku­toč­nosti jed­no­du­cho nikdy nebol na párty a nevie, ako to chodí.

Tretí je Steve Ball­mer. Otvorí dvere so svo­jim širo­kým úsme­vom a chytí fľašu lac­ného piva. Príde k tebe a podá ti ruku. Je tam a baví sa. Bavia ho ľudia, baví ho hudba, baví ho jedlo a pitie. Všet­kých pozdraví, všet­kým dá pocit dôle­ži­tosti. A je to naj­lep­šia párty vôbec. Vďaka Ball­me­rovi.

Je jed­no­du­ché robiť si z neho srandu. Vidíš ho v reklame. Nejaký “deve­lo­per of deve­lo­pers turbo bronto deve­lo­per.” Čo je to za lúzra? No o to ide. Steve Ball­mer je úplne prie­merný týpek, no svoju prie­mer­nosť nosí s takou ener­giou a entu­ziaz­mom, že naňho žiadny fra­jer v oku­lia­roch nemá.

Nie si Steve Jobs. Si prie­merný, tak ako ja. Stále čítame články o tom, ako byť nie­kym iným. Mys­líš, že to Steve Jobs robil? Svet je plný wan­nabe Job­sov. Nikto nechce byť ako Steve Ball­mer. Okrem mňa. A možno odte­raz aj teba. Daj tomu šancu. Veľa šťas­tia.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)