Nechaj­te váš čas ody­chu pra­co­vať za vás

Mirka Čechová / 27. marca 2015 / Lifehacking

Ak by ste moh­li mať neja­kú schop­nosť super­hr­di­nu, kto­rá by to bola? Schop­nosť lie­tať ale­bo mož­no schop­nosť, aby vaša prá­ca išla aj keď prá­ve ody­chu­je­te ?

Aj keď to nie je zvlášť zau­jí­ma­vá voľ­ba, chcel by som mať schop­nosť nepot­re­bo­vať spá­nok. Zna­me­na­lo by to koniec môj­mu neus­tá­le­mu žela­niu, aby mal deň viac hodín.

Kým sa mi v sebe poda­rí pre­bu­diť túto super­schop­nosť, tu sú 4 tipy pre plá­no­va­nie, kto­ré mi pomá­ha­jú zís­kať z môj­ho bde­nia maxi­mum:

1. Pre­plá­nuj­te zru­še­né uda­los­ti

Pred mno­hý­mi rok­mi som počul vetu: “keď nie­čo vyma­žem, musím to pre­su­núť” a stá­le je to man­tra, kto­rou žijem a dodnes sa ňou ria­dim. Slú­ži mi ako pri­po­mien­ka byť fle­xi­bil­ný a záro­veň zod­po­ved­ný.

Váš plán by nikdy nemal byť taký pev­ný, aby ste ho už viac nemoh­li dola­ďo­vať. Ak bola uda­losť pôvod­ne natoľ­ko význam­ná, že ste ju do svoj­ho plá­nu zahr­nu­li, pre­suň­te ju na iný čas v danom dni ale­bo týžd­ni.

Pre­plá­no­va­nie uda­los­ti (stret­nu­tia, kon­fe­renč­né­ho hovo­ru ale­bo zme­ne­nej pra­cov­nej doby) umož­ňu­je fle­xi­bi­li­tu, kto­rá spĺňa náro­ky súčas­né­ho ruš­né­ho živo­ta a záro­veň zabez­pe­čí to, aby sa dôle­ži­té úlo­hy nezmiet­li zo sto­la.

2. Buď­te stra­te­gic­kí

Pri stra­te­gic­kom využi­tí plá­no­va­cie­ho kalen­dá­ra, si naplá­nuj­te dôle­ži­té úlo­hy ako prvé a menej nároč­né nechaj­te na mies­ta, kto­ré zosta­li voľ­né.

Zakaž­dým, keď vylep­šu­je­te svoj kalen­dár, rese­tuj­te záro­veň pri­ori­ty (dôle­ži­tá povin­nosť)!

Schôdz­ky by nema­li exis­to­vať vo vašom kalen­dá­ri len pre­to, že sú auto­ma­tic­ky naplá­no­va­né opa­ko­va­ne na kaž­dý týž­deň po dobu pia­tich mesia­cov. 

Namies­to toho naplá­nuj­te kaž­dú uda­losť úmy­sel­ne a len pokiaľ má veľ­ký význam prá­ve teraz.

3. Nechaj­te si rezer­vu pre príp­ra­vu

Pro­fe­si­oná­li nie­ke­dy omy­lom pre­pl­nia svo­je plá­no­va­če, čo ich núti kaž­do­den­ne šprin­to­vať z jed­nej schôdz­ky na ďal­šiu.

Aby ste tomu zabrá­ni­li, zahr­ň­te medzi jed­not­li­vé uda­los­ti čas, kedy zhod­no­tí­te pred­chá­dza­jú­cu akciu a pri­pra­ví­te sa na ďal­šiu. Ak tak neuro­bí­te, uviaz­ne­te v neus­tá­lom zho­ne.

Naj­lep­šou ces­tou ako zabez­pe­čiť dosta­tok času medzi úlo­ha­mi je zablo­ko­vať si nevy­hnut­né pre­stáv­ky pria­mo v kalen­dá­ri.

4. Dopraj­te si čas na oddych

Wor­ko­ho­li­ci môžu zis­tiť, že je až pri­veľ­mi jed­no­du­ché, stať sa väz­ňom v neus­tá­lom víre čin­nos­tí. Je to per­fekt­ný recept ako dosiah­nuť syn­dróm vyho­re­nia.

Verím, že je potreb­né nie­len uro­biť si pre­stáv­ku, ale si ju aj naplá­no­vať v prie­be­hu pra­cov­né­ho dňa. Kaž­dý deň si naprí­klad uro­bím pre­stáv­ku, aby som opus­til kan­ce­lá­riu a zacvi­čil si.

Ak polud­ňaj­šia náv­šte­va posil­ňov­ne nie je pre vás reál­na, choď­te na pre­chádz­ku, ale­bo aspoň odíď­te od pra­cov­né­ho sto­la počas obe­da. Urob­te si čas na “dobi­tie bate­riek”.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)