Nechajte váš čas ody­chu pra­co­vať za vás

Mirka Čechová / 27. marca 2015 / Tools a produktivita

Ak by ste mohli mať nejakú schop­nosť super­hr­dinu, ktorá by to bola? Schop­nosť lie­tať alebo možno schop­nosť, aby vaša práca išla aj keď práve ody­chu­jete ?

Aj keď to nie je zvlášť zau­jí­mavá voľba, chcel by som mať schop­nosť nepot­re­bo­vať spá­nok. Zna­me­nalo by to koniec môjmu neus­tá­lemu žela­niu, aby mal deň viac hodín.

Kým sa mi v sebe podarí pre­bu­diť túto super­schop­nosť, tu sú 4 tipy pre plá­no­va­nie, ktoré mi pomá­hajú zís­kať z môjho bde­nia maxi­mum:

1. Pre­plá­nujte zru­šené uda­losti

Pred mno­hými rokmi som počul vetu: “keď niečo vyma­žem, musím to pre­su­núť” a stále je to man­tra, kto­rou žijem a dodnes sa ňou ria­dim. Slúži mi ako pri­po­mienka byť fle­xi­bilný a záro­veň zod­po­vedný.

Váš plán by nikdy nemal byť taký pevný, aby ste ho už viac nemohli dola­ďo­vať. Ak bola uda­losť pôvodne natoľko významná, že ste ju do svojho plánu zahr­nuli, pre­suňte ju na iný čas v danom dni alebo týždni.

Pre­plá­no­va­nie uda­losti (stret­nu­tia, kon­fe­renč­ného hovoru alebo zme­ne­nej pra­cov­nej doby) umož­ňuje fle­xi­bi­litu, ktorá spĺňa nároky súčas­ného ruš­ného života a záro­veň zabez­pečí to, aby sa dôle­žité úlohy nezmietli zo stola.

2. Buďte stra­te­gickí

Pri stra­te­gic­kom využití plá­no­va­cieho kalen­dára, si naplá­nujte dôle­žité úlohy ako prvé a menej náročné nechajte na miesta, ktoré zostali voľné.

Zakaž­dým, keď vylep­šu­jete svoj kalen­dár, rese­tujte záro­veň pri­ority (dôle­žitá povin­nosť)!

Schôdzky by nemali exis­to­vať vo vašom kalen­dári len preto, že sú auto­ma­ticky naplá­no­vané opa­ko­vane na každý týž­deň po dobu pia­tich mesia­cov. 

Namiesto toho naplá­nujte každú uda­losť úmy­selne a len pokiaľ má veľký význam práve teraz.

3. Nechajte si rezervu pre príp­ravu

Pro­fe­si­onáli nie­kedy omy­lom pre­pl­nia svoje plá­no­vače, čo ich núti kaž­do­denne šprin­to­vať z jed­nej schôdzky na ďal­šiu.

Aby ste tomu zabrá­nili, zahr­ňte medzi jed­not­livé uda­losti čas, kedy zhod­no­títe pred­chá­dza­júcu akciu a pri­pra­víte sa na ďal­šiu. Ak tak neuro­bíte, uviaz­nete v neus­tá­lom zhone.

Naj­lep­šou ces­tou ako zabez­pe­čiť dosta­tok času medzi úlo­hami je zablo­ko­vať si nevy­hnutné pre­stávky priamo v kalen­dári.

4. Doprajte si čas na oddych

Wor­ko­ho­lici môžu zis­tiť, že je až pri­veľmi jed­no­du­ché, stať sa väz­ňom v neus­tá­lom víre čin­ností. Je to per­fektný recept ako dosiah­nuť syn­dróm vyho­re­nia.

Verím, že je potrebné nie­len uro­biť si pre­stávku, ale si ju aj naplá­no­vať v prie­behu pra­cov­ného dňa. Každý deň si naprí­klad uro­bím pre­stávku, aby som opus­til kan­ce­lá­riu a zacvi­čil si.

Ak polud­ňaj­šia náv­števa posil­ňovne nie je pre vás reálna, choďte na pre­chádzku, alebo aspoň odíďte od pra­cov­ného stola počas obeda. Urobte si čas na “dobi­tie bate­riek”.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)