Nech­ceš dať die­ťaťu 600-eurový smart­fón? Yip Yap má to naj­lep­šie rie­še­nie

Michaela Líšková / 25. novembra 2015 / Tech a inovácie

V dneš­nom svete nie je ničím neob­vyk­lým dať svo­jim deťom do rúk smart­fón, a to napriek tomu, že tento akt môže skon­čiť neraz kata­stro­fou. Firma Yip Yap preto prišla so spô­so­bom, ako sa deti môžu hrať, aj tele­fo­no­vať bez toho, aby si museli poži­čať tvoj drahý mobil. 

Toto rie­še­nie má názov Pip­squ­eak. Je to nové blu­e­to­oth zaria­de­nie, ktoré sa zame­riava na vekovú sku­pinu detí od troch do ôsmich rokov. Mobilné zaria­de­nie je lacné a najmä odolné, pre­tože bolo vytvo­rené tak, aby vydr­žalo aj vrúcnu lásku die­ťaťa. V nepo­sled­nom rade ponúka aj mnohé fun­kcie, ktoré dnes nachá­dzame v bež­ných smart­fó­noch.

Rodi­čia môžu vytvo­riť nimi schvá­lený zoznam kon­tak­tov, čím umož­nia svojmu die­ťaťu tele­fo­no­vať blíz­kej rodine či kama­rá­tom. Hovory na rodi­čov­ský tele­fón môžu byť tiež pre­sme­ro­vané na Pip­squ­eak, keďže zaria­de­nie komu­ni­kuje cez blu­e­to­oth a iba jed­no­du­cho využije toto pre­po­je­nie.

Na Pip­squ­e­aku budú dostupné aj hry, no namiesto toho, aby sa sťa­ho­vali pred­vo­lené hry z Google Play obchodu, Yip Yap hry buď priamo vloží alebo pre­miestni do tele­fónu. Kla­sický, nestar­núci Hadík, či Angry Pira­tes (Nahne­vaní piráti, pozn.red.) sú zatiaľ 2 z hier, ktoré firma Yip Yap spo­mína na svo­jej web­stránke. Údajne sa však v blíz­kej budúc­nosti môžeme tešiť na veľké roz­ší­re­nie ponú­ka­ných hier.

Deti budú mať na Pip­squ­e­aku tiež mož­nosť počú­vať hudbu a poze­rať videá, čo umož­ňuje 4GB interná pamäť s pod­po­rou exter­nej pamäte až do 32GB. Yip Yap bude spra­vo­vať import médií na svo­jej stránke, kde budú mať rodi­čia mož­nosť kon­ver­to­vať videá tak, aby si ich deti mohli pozrieť na ponú­ka­nom 2,4 pal­co­vom disp­leji, kto­rým Pip­squ­eak dis­po­nuje.

Pip­squ­eak umož­ňuje nahrá­vať svoj hlas a rôzne zvuky, následne ich opäť pre­hrať v spo­ma­le­nom móde či ako komický, vysoko polo­žený hlas. Yip Yap tiež neza­bu­dol pri­dať širokú škálu zvu­kov pre deti, ktoré budú dostupné na ofi­ciál­nej stránke.

Yip Yap Uni­verse už začína pra­co­vať na nových hrách, vide­ách, zvu­koch, poza­diach a šet­ri­čoch. Aby toho nebolo málo, deti (alebo ich rodi­čia) si budú môcť vybrať zo 7 fareb­ných pre­ve­dení alebo vyme­ni­teľ­ných zadných kry­tov, aby si každé dieťa prišlo na svoje.

Údajné rie­še­nie tvo­jich prob­lé­mov je na stránke Indie­gogo ponú­kané za roz­um­ných $70 s dopra­vou v máji 2016. Pre tých rodi­čov, ktorí sa už neve­dia doč­kať a nechcú čakať ani o deň viac, máme tiež dobrú správu. Môžete si Pip­squ­eak zado­vá­žiť aj vo ver­zií za $90 s odo­sla­ním už v decem­bri 2015. Možno Vám tak stihne prísť už pod via­nočný strom­ček.

Tele­fón Pip­squ­eak sa javí ako tá správna voľba, a to ako pre deti, taka aj rodi­čov. Vďaka dostup­nej cene sa budú mať tvoje rato­lesti s čím hrať a ty budeš v práci pokoj­nejší, pre­tože ich budeš môcť kon­tak­to­vať. Veľké pozí­ti­vum vidím tiež vo vyš­šie spo­mí­na­nom fakte- už sa viac nemu­síš obá­vať o osud obľú­be­ného (a dra­hého) tele­fónu.

Zdroj: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)