Nech­ceš dať die­ťa­ťu 600-euro­vý smart­fón? Yip Yap má to naj­lep­šie rie­še­nie

Michaela Líšková / 25. novembra 2015 / Tech a inovácie

V dneš­nom sve­te nie je ničím neob­vyk­lým dať svo­jim deťom do rúk smart­fón, a to napriek tomu, že ten­to akt môže skon­čiť neraz kata­stro­fou. Fir­ma Yip Yap pre­to priš­la so spô­so­bom, ako sa deti môžu hrať, aj tele­fo­no­vať bez toho, aby si muse­li poži­čať tvoj dra­hý mobil. 

Toto rie­še­nie má názov Pip­squ­e­ak. Je to nové blu­e­to­oth zaria­de­nie, kto­ré sa zame­ria­va na veko­vú sku­pi­nu detí od troch do ôsmich rokov. Mobil­né zaria­de­nie je lac­né a naj­mä odol­né, pre­to­že bolo vytvo­re­né tak, aby vydr­ža­lo aj vrúc­nu lás­ku die­ťa­ťa. V nepo­sled­nom rade ponú­ka aj mno­hé fun­kcie, kto­ré dnes nachá­dza­me v bež­ných smart­fó­noch.

Rodi­čia môžu vytvo­riť nimi schvá­le­ný zoznam kon­tak­tov, čím umož­nia svoj­mu die­ťa­ťu tele­fo­no­vať blíz­kej rodi­ne či kama­rá­tom. Hovo­ry na rodi­čov­ský tele­fón môžu byť tiež pre­sme­ro­va­né na Pip­squ­e­ak, keď­že zaria­de­nie komu­ni­ku­je cez blu­e­to­oth a iba jed­no­du­cho využi­je toto pre­po­je­nie.

Na Pip­squ­e­a­ku budú dostup­né aj hry, no namies­to toho, aby sa sťa­ho­va­li pred­vo­le­né hry z Goog­le Play obcho­du, Yip Yap hry buď pria­mo vlo­ží ale­bo pre­miest­ni do tele­fó­nu. Kla­sic­ký, nestar­nú­ci Hadík, či Angry Pira­tes (Nahne­va­ní pirá­ti, pozn.red.) sú zatiaľ 2 z hier, kto­ré fir­ma Yip Yap spo­mí­na na svo­jej web­strán­ke. Údaj­ne sa však v blíz­kej budúc­nos­ti môže­me tešiť na veľ­ké roz­ší­re­nie ponú­ka­ných hier.

Deti budú mať na Pip­squ­e­a­ku tiež mož­nosť počú­vať hud­bu a poze­rať videá, čo umož­ňu­je 4GB inter­ná pamäť s pod­po­rou exter­nej pamä­te až do 32GB. Yip Yap bude spra­vo­vať import médií na svo­jej strán­ke, kde budú mať rodi­čia mož­nosť kon­ver­to­vať videá tak, aby si ich deti moh­li pozrieť na ponú­ka­nom 2,4 pal­co­vom disp­le­ji, kto­rým Pip­squ­e­ak dis­po­nu­je.

Pip­squ­e­ak umož­ňu­je nahrá­vať svoj hlas a rôz­ne zvu­ky, násled­ne ich opäť pre­hrať v spo­ma­le­nom móde či ako komic­ký, vyso­ko polo­že­ný hlas. Yip Yap tiež neza­bu­dol pri­dať širo­kú šká­lu zvu­kov pre deti, kto­ré budú dostup­né na ofi­ciál­nej strán­ke.

Yip Yap Uni­ver­se už začí­na pra­co­vať na nových hrách, vide­ách, zvu­koch, poza­diach a šet­ri­čoch. Aby toho nebo­lo málo, deti (ale­bo ich rodi­čia) si budú môcť vybrať zo 7 fareb­ných pre­ve­de­ní ale­bo vyme­ni­teľ­ných zadných kry­tov, aby si kaž­dé die­ťa priš­lo na svo­je.

Údaj­né rie­še­nie tvo­jich prob­lé­mov je na strán­ke Indie­go­go ponú­ka­né za roz­um­ných $70 s dopra­vou v máji 2016. Pre tých rodi­čov, kto­rí sa už neve­dia doč­kať a nech­cú čakať ani o deň viac, máme tiež dob­rú sprá­vu. Môže­te si Pip­squ­e­ak zado­vá­žiť aj vo ver­zií za $90 s odo­sla­ním už v decem­bri 2015. Mož­no Vám tak stih­ne prí­sť už pod via­noč­ný strom­ček.

Tele­fón Pip­squ­e­ak sa javí ako tá správ­na voľ­ba, a to ako pre deti, taka aj rodi­čov. Vďa­ka dostup­nej cene sa budú mať tvo­je rato­les­ti s čím hrať a ty budeš v prá­ci pokoj­nej­ší, pre­to­že ich budeš môcť kon­tak­to­vať. Veľ­ké pozí­ti­vum vidím tiež vo vyš­šie spo­mí­na­nom fak­te- už sa viac nemu­síš obá­vať o osud obľú­be­né­ho (a dra­hé­ho) tele­fó­nu.

Zdroj: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)