Nedarí sa ti pre­ra­ziť na trhu? Pomôž si stra­té­giami, kto­rými pre­ra­zil Tin­der, či AirBnB!

Dominika Kassová / 12. október 2015 / Tools a produktivita

Rásť na trhu je sak­ra­ment­sky ťažké. Pre­káž­kou nie je iba veľká kon­ku­ren­cia, ale aj náročný kli­ent.

Aby si uspel so svo­jím pro­duk­tom, potre­bu­ješ sa naučiť šikovné triky, ako sa dostať a udr­žať hore. Ponú­kame ti tri ove­rené stra­té­gie, ktoré sa na trhu bežne pou­ží­vajú k dosia­hnu­tiu žia­du­cich cie­ľov.

1. Buď lokálny

Veľa ľudí sa dom­nieva, že pred­sta­vo­vať svoj pro­dukt lokál­nemu pub­liku je strata času. Opak je však prav­dou. Zákaz­níci z tvojho okruhu alebo regi­ónu slú­žia často­krát ako základná stra­té­gia pre silný rast. Navyše netreba zabú­dať, že jedno rie­še­nie nemusí fun­go­vať všade. Mysli glo­bálne ale doľa­ďuj lokálne.

Túto tézu nevys­ti­huje nič lep­šie ako apli­ká­cia Tin­der, ktorá slúži na ran­de­nie, či zozna­mo­va­nie sa. Na začiatku mali jej otco­via rov­naký prob­lém ako ty — neve­deli oslo­viť široké masy. Tak začali orga­ni­zo­vať party na Uni­ver­zite v Juž­nej Kali­for­nii, kde si pri vstupe musel každý náv­štev­ník apli­ká­ciu stiah­nuť. Tento pros­to­du­chý nápad bol však naj­moc­nej­ším nástro­jom pre integ­rá­ciu na trhu. Počas jed­nej noci sa do apli­ká­cie pri­hlá­silo nie­koľko sto­viek slo­bod­ných ľudí. Aj keď v tvo­jom prí­pade to také ľahké nebude, mysli na to, že nie­kedy sú veci rovno pod tvo­jím nosom.

Zapa­mä­taj si: Apli­ká­cia s tisíc­kou pou­ží­va­te­ľov je zaned­ba­teľná. Apli­ká­cia s tisíc­kou uží­va­te­ľov na jed­nom inter­náte je nová revo­lučná vec.

2. Škriab sa iným po chrb­toch

Isto si už počul o Airbnb, ktoré spro­stred­kuje pre­nájmy medzi turis­tami a súkrom­nými maji­teľmi bytov. Spo­loč­nosť vďačí za svoj feno­me­nálny vzo­stup vlastne reklam­nej webo­vej stránke Craigs­list, kto­rej zaslala zoznam apart­má­nov na uve­rej­ne­nie. Tá inze­ráty nevá­hala zve­rej­niť, čím Airbnb zlep­šila posta­ve­nie na trhu.

Takýchto situ­ácií je mnoho. Stačí si všim­núť sociálne siete, ktoré využí­vajú módne značky na zvi­di­teľ­ne­nie sa.

Toto je kla­sický prin­cíp škria­ba­nia sa po chrb­toch iných. Ide o to, že legálne sa môžeš nabú­rať na nie­koho plat­formu, aby ti poslú­žila ako odra­zový mos­tík na trhu.

3. Sprav si to po svo­jom

Posledná stra­té­gia ťa bude stáť podľa všet­kého veľa času. Nie­kedy to nemusí vyjsť a môže ťa to na chvíľu dokonca aj od celej zále­ži­tosti odra­diť. No aj tak to sprav. Podobne ako ďal­šie spo­loč­nosti, kto­rým sa poda­rilo z ničoho spra­viť niečo. Že o kto­rých fir­mách je reč? Naprí­klad o taxis­lužbe Uber, ktorá najala vlast­ných vodi­čov. O online vzde­lá­va­cej apli­ká­cii Udemy, ktorá na inter­net nahrala vlastné kurzy. O dis­kus­nom fóre Red­dit, kto­rého autori vytvo­rili vlastné obsahy. O spo­mí­na­nom Airbnb, ktoré pre­na­jalo vlastné apart­mány. Už si v obraze? Tak potom si zapa­mä­taj, že čas i peniaze strá­vené na trhu nikdy nie sú zby­točné. Hlavne ak sú na dru­hom konci spo­kojní uží­va­te­lia.

Zdroj: growhack.com 

Pridať komentár (0)