Nedos­ta­tok ino­vá­cie v tech­no­lo­gic­kom prie­mysle

Lukáš Timko / 29. novembra 2015 / Tech a inovácie

Na veľ­kých medzi­ná­rod­ných tech­no­lo­gic­kých výsta­vách môžeme vidieť všetko, čo nám môže tech­no­lo­gický prie­my­sel ponúk­nuť pre daný rok a čo následne za pár mesia­cov uvi­díme na poli­ciach obcho­dov. Od veľ­kých spo­loč­ností máme veľa oča­ká­vaní, no nejako na to zabú­dajú. Nie­ktorí by pove­dali, že tieto výstavy začí­najú byť nudné.

To isté platí aj pre Apple Event – kde vždy len potvr­dia to, čo už aj tak všetci vedia. Malá aktu­ali­zá­cia iPhone, iPad a Mac port­fó­lia za vysokú cenu. Tento rok bol naj­väčší WAU moment pred­sta­ve­nie Sty­lusu. Ino­vá­cia, ktorá tu je už nie­koľko rokov, len teraz má táto „ceruzka“ nálepku odkus­nu­tého jablka a pre­hnanú cenu. Steve Jobs sa určite v hrobe obra­cia. Mys­lím, že toto je ten moment, kedy sa tech­no­ló­gia stáva menej vzru­šu­jú­cou a viac ruti­nou.

Je to tech­no­ló­giou?

Je pravda, že za posled­ných 10 rokov sa udialo veľa vecí, no po dlho­do­bom raste tohto prie­myslu bude nevy­hnutne nasle­do­vať pokles. Moorov zákon (empi­rické pra­vidlo, že zlo­ži­tosť integ­ro­va­ných obvo­dov sa zdvoj­ná­so­buje kaž­dých 24 mesia­cov, pri­čom cena ostáva kon­štantná) sa stáva obso­lent­ným a to je jeden z indi­ká­to­rov, že tento prie­my­sel sa pri­bli­žuje k svo­jim limi­tom. Vidíme veľké spo­loč­nosti pri­chá­dzať s nie­čím novým a rých­lej­ším kaž­dých 6 mesia­cov.

Alebo ner­vo­zi­tou?

Inves­tori sú ostra­ži­tejší. Hoci je riziko súčas­ťou biz­nisu, nikto nechce zopa­ko­vať kata­strofu s 3D tele­ví­zormi. Určite si viete pred­sta­viť, ako chyby minu­losti brá­nia veľ­kým tech­no­lo­gic­kým gigan­tom skú­šať nové veci. Na dru­hej strane, čo môže byť zlé na malom vylep­šení roz­lí­še­nia?

Čas uro­biť zmenu

Mali by sa otvo­riť dvere hard­vé­ro­vým inži­nie­rom, pre­tože tí soft­vé­roví už majú svoje otvo­rené plat­formy. Hard­vér nemá rov­nakú fle­xi­bi­litu ako soft­vér. Vývoj hard­véru nešiel rov­na­kou rých­los­ťou ako vývoj soft­véru a je veľmi ťažké fun­go­vať ako malý a neznámy hard­vé­rový vývo­jár.

Otvo­rená hard­vé­rová plat­forma

Pre modu­lárne zaria­de­nia môžu vývo­jári vytvá­rať hard­vé­rové časti rov­nako ako soft­vé­rové apli­ká­cie. Kon­cepty modu­lár­nych zaria­dení sú to, čo dostane hard­vér na rov­naké ihrisko a vytvo­ria pre hard­vér to, čo obchod s apli­ká­ciami spra­vil pre soft­vér. Google cez Pro­jekt Ara do tejto oblasti už inves­tuje a oča­ká­vame, že tento pro­jekt uvi­díme v rukách zákaz­ní­kov už v roku 2016.

Počkajte! Ešte tu ej nie­kto

Vytvo­rili prvé modu­lárne smart­ho­dinky na svete. Blocks je malá sku­pina nad­še­ných hard­vé­ro­vých vývo­já­rov, ktorí svo­jou kam­pa­ňou na Kicks­tar­teri vyzbie­rali 1,613,874 dolá­rov od 5,063 ľudí. Títo cha­lani sa tak dostali medzi TOP 15 tech­no­lo­gic­kých kam­paní na Kicks­tar­teri.

Čo sú zač tie modu­lárne smart­ho­dinky? Je to mož­nosť voľby pre zákaz­níka. Už si nebu­dete musieť vybe­rať medzi smart­ho­din­kami a robiť ústupky, pre­tože sa vám jedny páčia, ale nemajú takú fun­kciu ako tie druhé. Teraz si len jed­no­du­cho kúpite taký modul, ktorý potre­bu­jete a ktorý bude stať zlo­mok ceny, ktorú by ste zapla­tili za smart­ho­dinky s danou fun­kciou.

Cha­lani sú otvo­rení akým­koľ­vek návrhom a preto pre­zen­tujú Blocks ako otvo­renú hard­vé­rovú plat­formu. Dokonca odha­lili plány pre 3D tlač svo­jich modu­lov. Pred­stavte si, že si vytvo­ríte hard­vé­rový modul podľa svo­jich potrieb, tak ako to býva pri vývoji rôz­nych apli­ká­cii. Zau­jí­mavé, však?

Toto je tá hard­vé­rová ino­vá­cia, ktorá tu chýba a ktorá hádam inšpi­ruje ďal­ších…

Zdroj: medium.com 

Pridať komentár (0)