Nedos­ta­tok ino­vá­cie v tech­no­lo­gic­kom prie­mys­le

Lukáš Timko / 29. novembra 2015 / Tech a inovácie

Na veľ­kých medzi­ná­rod­ných tech­no­lo­gic­kých výsta­vách môže­me vidieť všet­ko, čo nám môže tech­no­lo­gic­ký prie­my­sel ponúk­nuť pre daný rok a čo násled­ne za pár mesia­cov uvi­dí­me na poli­ciach obcho­dov. Od veľ­kých spo­loč­nos­tí máme veľa oča­ká­va­ní, no neja­ko na to zabú­da­jú. Nie­kto­rí by pove­da­li, že tie­to výsta­vy začí­na­jú byť nud­né.

To isté pla­tí aj pre App­le Event – kde vždy len potvr­dia to, čo už aj tak všet­ci vedia. Malá aktu­ali­zá­cia iPho­ne, iPad a Mac port­fó­lia za vyso­kú cenu. Ten­to rok bol naj­väč­ší WAU moment pred­sta­ve­nie Sty­lu­su. Ino­vá­cia, kto­rá tu je už nie­koľ­ko rokov, len teraz má táto „ceruz­ka“ nálep­ku odkus­nu­té­ho jabl­ka a pre­hna­nú cenu. Ste­ve Jobs sa urči­te v hro­be obra­cia. Mys­lím, že toto je ten moment, kedy sa tech­no­ló­gia stá­va menej vzru­šu­jú­cou a viac ruti­nou.

Je to tech­no­ló­gi­ou?

Je prav­da, že za posled­ných 10 rokov sa udia­lo veľa vecí, no po dlho­do­bom ras­te toh­to prie­mys­lu bude nevy­hnut­ne nasle­do­vať pokles. Moorov zákon (empi­ric­ké pra­vid­lo, že zlo­ži­tosť integ­ro­va­ných obvo­dov sa zdvoj­ná­so­bu­je kaž­dých 24 mesia­cov, pri­čom cena ostá­va kon­štant­ná) sa stá­va obso­lent­ným a to je jeden z indi­ká­to­rov, že ten­to prie­my­sel sa pri­bli­žu­je k svo­jim limi­tom. Vidí­me veľ­ké spo­loč­nos­ti pri­chá­dzať s nie­čím novým a rých­lej­ším kaž­dých 6 mesia­cov.

Ale­bo ner­vo­zi­tou?

Inves­to­ri sú ostra­ži­tej­ší. Hoci je rizi­ko súčas­ťou biz­ni­su, nikto nech­ce zopa­ko­vať kata­stro­fu s 3D tele­ví­zor­mi. Urči­te si vie­te pred­sta­viť, ako chy­by minu­los­ti brá­nia veľ­kým tech­no­lo­gic­kým gigan­tom skú­šať nové veci. Na dru­hej stra­ne, čo môže byť zlé na malom vylep­še­ní roz­lí­še­nia?

Čas uro­biť zme­nu

Mali by sa otvo­riť dve­re hard­vé­ro­vým inži­nie­rom, pre­to­že tí soft­vé­ro­ví už majú svo­je otvo­re­né plat­for­my. Hard­vér nemá rov­na­kú fle­xi­bi­li­tu ako soft­vér. Vývoj hard­vé­ru nešiel rov­na­kou rých­los­ťou ako vývoj soft­vé­ru a je veľ­mi ťaž­ké fun­go­vať ako malý a nezná­my hard­vé­ro­vý vývo­jár.

Otvo­re­ná hard­vé­ro­vá plat­for­ma

Pre modu­lár­ne zaria­de­nia môžu vývo­já­ri vytvá­rať hard­vé­ro­vé čas­ti rov­na­ko ako soft­vé­ro­vé apli­ká­cie. Kon­cep­ty modu­lár­nych zaria­de­ní sú to, čo dosta­ne hard­vér na rov­na­ké ihris­ko a vytvo­ria pre hard­vér to, čo obchod s apli­ká­cia­mi spra­vil pre soft­vér. Goog­le cez Pro­jekt Ara do tej­to oblas­ti už inves­tu­je a oča­ká­va­me, že ten­to pro­jekt uvi­dí­me v rukách zákaz­ní­kov už v roku 2016.

Počkaj­te! Ešte tu ej nie­kto

Vytvo­ri­li prvé modu­lár­ne smart­ho­din­ky na sve­te. Blocks je malá sku­pi­na nad­še­ných hard­vé­ro­vých vývo­já­rov, kto­rí svo­jou kam­pa­ňou na Kicks­tar­te­ri vyzbie­ra­li 1,613,874 dolá­rov od 5,063 ľudí. Títo cha­la­ni sa tak dosta­li medzi TOP 15 tech­no­lo­gic­kých kam­pa­ní na Kicks­tar­te­ri.

Čo sú zač tie modu­lár­ne smart­ho­din­ky? Je to mož­nosť voľ­by pre zákaz­ní­ka. Už si nebu­de­te musieť vybe­rať medzi smart­ho­din­ka­mi a robiť ústup­ky, pre­to­že sa vám jed­ny páčia, ale nema­jú takú fun­kciu ako tie dru­hé. Teraz si len jed­no­du­cho kúpi­te taký modul, kto­rý potre­bu­je­te a kto­rý bude stať zlo­mok ceny, kto­rú by ste zapla­ti­li za smart­ho­din­ky s danou fun­kci­ou.

Cha­la­ni sú otvo­re­ní akým­koľ­vek návrhom a pre­to pre­zen­tu­jú Blocks ako otvo­re­nú hard­vé­ro­vú plat­for­mu. Dokon­ca odha­li­li plá­ny pre 3D tlač svo­jich modu­lov. Pred­stav­te si, že si vytvo­rí­te hard­vé­ro­vý modul pod­ľa svo­jich potrieb, tak ako to býva pri vývo­ji rôz­nych apli­ká­cii. Zau­jí­ma­vé, však?

Toto je tá hard­vé­ro­vá ino­vá­cia, kto­rá tu chý­ba a kto­rá hádam inšpi­ru­je ďal­ších…

Zdroj: medium.com 

Pridať komentár (0)