Nekon­venčná kon­fe­ren­cia TEDx opäť v Koši­ciach!

Ľudovít Nastišin / 1. október 2015 / Tools a produktivita

Magický dátum 10.10. tohto roku je dňom, kedy sa čoraz popu­lár­nej­šia kon­fe­ren­cia TEDx vo svo­jom lokál­nom vydaní usku­toční v košic­kej Tabačke Kul­tur­fab­rik.

Pre záu­jem­cov je už na webe tedxkosice.com spus­tená regis­trá­cia, takže nevá­hajte a kli­kajte, máme posledné vstu­penky! TEDx je prí­sne nezis­kové a nezá­vislé podu­ja­tie, kto­rého filo­zo­fiou je pre­zen­to­vať myš­lienky hodné šíre­nia. A tých nikdy nie je dosť. Usi­luje sa spo­jiť pre­dov­šet­kým invenč­nosť, ori­gi­na­litu a nekon­venčné nápady.

Ako taká pred­náška TEDx vyzerá? Mišo Pas­tier je skvelý prí­klad :)

Toh­to­ročná téma TEDx Košice 2015 „s hla­vou v obla­koch“ je nie­len o ľuďoch, ktorí sní­vajú s otvo­re­nými očami, ale aj o tých, ktorí majú doslovný nad­hľad. Ľudí, ktorí majú poten­ciál svo­jimi myš­lien­kami a nápadmi meniť svet alebo aspoň jeho malú časť, je veľa. Nie vždy je však o nich dosť hlasno počuť. Preto ak chcete spoz­nať zau­jí­ma­vých ľudí z vášho oko­lia a nechať sa inšpi­ro­vať, určite príďte!

Regis­truj sa na TEDx Košice už teraz!

Medzi pre­zen­tu­jú­cimi sa na TEDxKo­šice 2015 pred­sta­via odbor­níci z rôz­nych oblastí, medzi inými naprí­klad Ján Baláž (koz­mický fyzik), Ľuba Lap­šan­ská (pôrodná dula) či Miro­slav Oros („kro­ti­teľ“ dlhov). Celý náš prog­ram náj­dete na stránke tedxkosice.com.

Zdroj: ts

Pridať komentár (0)