Nemáš opti­ma­li­zo­vaný web? Google ťa už tak ľahko nenájde

Michal Králik: Sketcher.sk / 28. marec 2015 / Tools a produktivita

Podľa vyjad­rení Google web­mas­te­rov by malo vyhľa­dá­va­nie na mobil­ných zaria­de­niach dostá­vať rele­vantné výsledky, bez ohľadu na to, či sú infor­má­cie na opti­ma­li­zo­va­ných web strán­kach alebo apli­ká­ciách.

Keďže čím ďalej tým viac ľudí využíva mobilné zaria­de­nia na pou­ží­va­nie inter­netu, v Google sa roz­hodli zme­niť vyhľa­dá­vací algo­rit­mus a pris­pô­so­biť ho tomuto trendu. V minu­losti už uro­bili zmeny, aby sa uis­tili, že stránky sú správne nasta­vené a pre­hlia­da­teľné na moder­ných zaria­de­niach. Zjed­no­du­šili uží­va­te­ľom vyhľa­dá­va­nie “mobile-friendly” strá­nok a pred­sta­vili aj inde­xo­va­nie apli­ká­cií.

Teraz však pred­sta­vujú dve pod­statné zmeny, aby pomohli uží­va­te­ľom obja­viť viac opti­ma­li­zo­vaný obsah.

Viac opti­ma­li­zo­va­ných strá­nok v mobil­nom vyhľa­dá­vaní

Od 21.04.2015 sa bude pre­ná­šať využí­va­nie opti­ma­li­zo­va­nosti strá­nok aj do ran­kingu. Táto zmena pozna­mená pri­márne mobilné vyhľa­dá­va­nie pre všetky sve­tové jazyky, ale nebude to mať úči­nok na vyhľa­dá­va­nie pre desk­top. Uží­va­te­lia na mobil­ných zaria­de­niach budú tak dostá­vať rele­van­tnej­šie a kva­lit­nej­šie výsledky vyhľa­dá­va­nia opti­ma­li­zo­vané pre nich.

Rele­van­tnej­šie hľa­da­nie aj v apli­ká­ciách

Od 26.02.2015 začali využí­vať infor­má­cie z inde­xo­va­ných apli­ká­cií ako fak­tor v ran­kingu pre pri­hlá­se­ných uží­va­te­ľov, ktorí si apli­ká­ciu nain­šta­lo­vali. Toho dôsled­kom je, že inde­xo­vané apli­ká­cia sa obja­via lep­šie vo vyhľa­dá­vaní. Aby ste zis­tili ako imple­men­to­vať inde­xo­va­nie apli­ká­cií pozrite si tento guide.

zdroj: googlewebmastercentral.blogspot.sk

Pridať komentár (0)