Nemecko chce od roku 2030 zaká­zať pre­daj áut so spa­ľo­va­cím moto­rom

Linda Cebrová / 28. november 2016 / Eko

Tento krok je súčas­ťou plánu Nemecka zní­žiť emi­sie oxidu uhli­či­tého o 95 %.

Spol­ková rada v Nemecku nedávno odsú­hla­sila návrh zákazu pre­daja v spa­ľo­va­cích moto­rov v Nemecku od roku 2030. V praxi to síce zatiaľ nič nezna­mená, ale ide o významný sig­nál pre budúc­nosť. S návrhom na zákaz pre­daja spa­ľo­va­cích áut sa už pred časom pochvá­lili kra­jiny, ako je Nór­sko, Rakúsko a dokonca aj India, kde násled­kom zne­čis­te­nia ovzdu­šia ročne zomrie 5,5 mili­ó­nov ľudí. V júni sa pri­dalo aj Nemecko, išlo však len o pred­bežné návrhy.
Háči­kom tohto celého prob­lému je fakt, že návrh Spol­ko­vej rady nie je žia­den nepo­ru­ši­teľný závä­zok, ale len odpo­rú­ča­nie a vyjad­re­nie názoru. Dob­rou sprá­vou však je, že Rada zdru­žuje zástup­cov všet­kých spol­ko­vých zemí naj­sil­nej­ších európ­skych štá­tov, čo by mohlo pred­sta­vo­vať bez emisnú budúc­nosť. Ak by sa návrh sku­točne poda­rilo postupne uviesť do života, bol by dopad na celú Európ­sku úniu obrov­ský. Ces­tou k tomuto cieľu by malo byť okrem iného aj postupné zvy­šo­va­nie daní na naftu, res­pek­tíve na spa­ľo­va­cie autá ako také.

gr5

foto: inhabitat.com

Návrh je adre­so­vaný priamo Európ­skej komi­sii a vyzýva ju, aby pre­hod­no­tila súčasný spô­sob zda­ne­nia a poplat­kov vo vzťahu k pod­pore bez emis­nej mobi­lity. Inšpi­rá­cia prav­de­po­dobne prišla z Nór­ska, kde je tre­tina nových kúpe­ných áut na elek­trinu. A to práve vďaka vyso­kým daniam na nákup áut so spa­ľo­va­cím moto­rom, a naopak nulo­vým daniam na nákup elek­tro­mo­bi­lov.

Dob­rým vodít­kom k nad­chá­dza­jú­cej zmene môže byť aj toh­to­ročné sve­tové auto­sa­lóny. Väč­šina európ­skych auto­mo­bi­liek, vrá­tane Volk­swa­genu pre­zen­to­vala elek­tro­mo­bily s dojaz­dom 300 až 600km, ktoré pôjdu na trh v lete 2017 až 2020. V Európe sa ročne predá asi 13 – 154 mili­ó­nov nových áut. Za rok 2015 sa ale v Európe pre­dalo „len“ asi 200 000 elek­tro­mo­bi­lov a plug-in hyb­ri­dov.

Minis­ter­stvo život­ného pro­stre­dia odha­duje, že vďaka tomuto moti­vač­nému prog­ramu by sa na ces­tách do roku 2020 mohlo obja­viť 500-tisíc nových vozi­diel s nulo­vými emi­siami. Aj nemecká auto­mo­bilka Vok­swa­gen plá­nuje do roku 2025 pro­du­ko­vať 2 až 3 mili­óny elek­tro­mo­bi­lov a pred­sta­viť 30 nových mode­lov. To by mohlo pomôcť urých­liť adap­tá­ciu vozi­diel s nulo­vými emi­siami.

zdroj:inhabitat.com zdroj obrázkov:inhabitat.com zdroj titul­nej fotografie:vacanta-eurotrip.ro/germany.info

Pridať komentár (0)