Nemecko je prvou kra­ji­nou, v kto­rej zaká­zali kávové kap­sule

Katarína Jenisová / 29. februára 2016 / Eko

Nemci v rámci ochrany svojho život­ného pro­stre­dia pod­ni­kajú reálne kroky. Mesto Ham­burg je prvým na svete, ktoré zaká­zalo pou­ží­va­nie jed­no­rá­zo­vých kávo­vých kap­súl vo vlád­nych budo­vách.

To, čím tak nad­šene záso­bu­jeme kávo­vary je v sku­toč­nosti škod­livé pre naše pro­stre­die. Kap­sule sú tvo­rené kom­bi­ná­ciou plastu a hli­níka a práve preto sa nedajú úplne zre­cyk­lo­vať. Keby sa zozbie­rali všetky kap­sule pou­žité a vyro­bené naj­väč­ším výrob­com v USA – spo­loč­nos­ťou Keurig, 12 krát by obko­le­sili rov­ník. A ani jedna z nich nie je recyk­lo­va­teľná. Vzniká tak množ­stvo odpadu.

Kávové kapsule

foto: inhabitat.com

Kap­sule sa nedajú ľahko recyk­lo­vať, pre­tože sú často vyro­bené z plastu a hli­níka. Je to 6 gra­mov kávy v 3 gra­moch obalu. V Ham­burgu si mys­líme, že tieto kap­sule by nemali byť kupo­vané z peňazí daňo­vých poplat­ní­kov,“ hovorí o zákaze Jan Dube z úradu pre životné pro­stre­die a ener­ge­tiku v Ham­burgu.

13 per­cent ľudí v Nemecku pije každý deň kávu z kap­súl a v Spo­je­ných štá­toch per­cento domác­ností s vlast­níc­tvom kávo­varu stúplo z 15 na 25 len v prie­behu jed­ného roka. „Kap­sule sú sym­bo­li­kou pre dnešnú spo­loč­nosť, keď často vra­víme jedno a robíme druhé,“ pri­rov­ná­vajú túto situ­áciu aus­trál­ski výskum­níci John RiceNigel Mar­tin. Čísla a per­centá využí­va­ných jed­no­rá­zo­vých kap­súl z roka na rok rastú, pou­ží­vajú ich aj tí, ktorí si o nich mys­lia, že sú zlé. Ham­burg sa týmto spô­so­bom snaží, aby bolo mesto šetr­nej­šie k svo­jej prí­rode a oko­liu.

Kávové kapsule Green Mountain

foto: independent.co.uk

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)