Nená­vi­díte váš smart­fón? Novinka z Kicks­tar­teru je tu pre vás

Ľubomír Tereš / 20. mája 2015 / Tech a inovácie

Dnešné smart­fóny sú tak pre­pl­nené fun­kciami, že tele­fo­no­va­nie sa zdá popri nich už iba ako nepod­statná súčasť. Na Kicks­tar­teri sa preto obja­vil nový pro­jekt, ktorý si dal za úlohu vytvo­riť mobilný tele­fón s jedi­nou fun­kciou. Bude sa dať z neho iba tele­fo­no­vať!

Chytré tele­fóny sa v dneš­nej dobe stá­vajú neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou nášho života. Na jed­nej strane nám ho extrémne uľahn­čujú, ale fun­kciami nabité smart­fóny nemu­sia vyho­vo­vať kaž­dému z nás. Ak ste práve vy ten typ člo­veka, kto­rému sa nechce so sebou nosiť mini-počí­tač, nová kam­paň na Kicks­tar­teri ponúka rie­še­nie.

Light Phone je zaria­de­nie o veľ­kosti kre­dit­nej karty, s kto­rým neuro­bíte nič viac okrem tele­fo­no­va­nia a pozre­tia aktu­ál­neho času. Nezah­ráte si žiadnu hru, nepoš­lete žiadnu SMS a ani si nena­pí­šete sta­tus na Face­bo­oku, pre­tože nemá ani WI-FI. Ak potre­bu­jete tele­fo­no­vať, jed­no­du­cho vlo­žíte SIM kartu a vyťu­káte číslo na “touch­pade“. Naj­väč­šou výho­dou Light Phonu je však výdrž baté­rie. Na jedno nabi­tie dokáže vydr­žať až neuve­ri­teľ­ných 20 dní. Ďal­ším pozí­tí­vom je určite aj jeho veľ­kosť, pre­tože je taký úzky, že ho hravo zmes­títe aj do peňa­ženky.

Tento pro­jekt na Kicks­tar­teri rai­sol už viac ako $120.000 a do 27. júna plá­nuje métu $200.000. Light Phone si môžete pre­dob­jed­nať na Kicks­tar­teri za $100. V balíčku dosta­nete aj 500 pred­pla­te­ných minút a nabí­jačku. Prvé kusy by sa mali začať posie­lať už v máji na budúci rok.

zdroj: Kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)