Nená­vi­dí­te váš smart­fón? Novin­ka z Kicks­tar­te­ru je tu pre vás

Ľubomír Tereš / 20. mája 2015 / Tech a inovácie

Dneš­né smart­fó­ny sú tak pre­pl­ne­né fun­kcia­mi, že tele­fo­no­va­nie sa zdá pop­ri nich už iba ako nepod­stat­ná súčasť. Na Kicks­tar­te­ri sa pre­to obja­vil nový pro­jekt, kto­rý si dal za úlo­hu vytvo­riť mobil­ný tele­fón s jedi­nou fun­kci­ou. Bude sa dať z neho iba tele­fo­no­vať!

Chyt­ré tele­fó­ny sa v dneš­nej dobe stá­va­jú neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou náš­ho živo­ta. Na jed­nej stra­ne nám ho extrém­ne uľahn­ču­jú, ale fun­kcia­mi nabi­té smart­fó­ny nemu­sia vyho­vo­vať kaž­dé­mu z nás. Ak ste prá­ve vy ten typ člo­ve­ka, kto­ré­mu sa nech­ce so sebou nosiť mini-počí­tač, nová kam­paň na Kicks­tar­te­ri ponú­ka rie­še­nie.

Light Pho­ne je zaria­de­nie o veľ­kos­ti kre­dit­nej kar­ty, s kto­rým neuro­bí­te nič viac okrem tele­fo­no­va­nia a pozre­tia aktu­ál­ne­ho času. Nezah­rá­te si žiad­nu hru, nepoš­le­te žiad­nu SMS a ani si nena­pí­še­te sta­tus na Face­bo­oku, pre­to­že nemá ani WI-FI. Ak potre­bu­je­te tele­fo­no­vať, jed­no­du­cho vlo­ží­te SIM kar­tu a vyťu­ká­te čís­lo na “touch­pa­de“. Naj­väč­šou výho­dou Light Pho­nu je však výdrž baté­rie. Na jed­no nabi­tie doká­že vydr­žať až neuve­ri­teľ­ných 20 dní. Ďal­ším pozí­tí­vom je urči­te aj jeho veľ­kosť, pre­to­že je taký úzky, že ho hra­vo zmes­tí­te aj do peňa­žen­ky.

Ten­to pro­jekt na Kicks­tar­te­ri rai­sol už viac ako $120.000 a do 27. júna plá­nu­je métu $200.000. Light Pho­ne si môže­te pre­dob­jed­nať na Kicks­tar­te­ri za $100. V balíč­ku dosta­ne­te aj 500 pred­pla­te­ných minút a nabí­jač­ku. Prvé kusy by sa mali začať posie­lať už v máji na budú­ci rok.

zdroj: Kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)