Nepo­cho­pi­teľný výmy­sel spus­til vlnu nega­tív­nych ohla­sov

Ľubica Račeková / 13. marca 2016 / Tech a inovácie

Nepo­cho­pi­teľný nápad…

Pre­daj­co­via uro­bia nie­kedy kvôli vidine peňazí čokoľ­vek. V kali­forn­skom obchode sú toho prí­kla­dom. Pre­dá­vali očis­tené veľké man­da­rínky. Na tom by však nebolo nič zlé, keby ich nepre­dá­vali v plas­to­vých nádob­kách.

Zby­točné a škod­livé pre životné pro­stre­die…„Prí­roda predsa vymys­lela, ako ochrá­niť man­da­rínky, nemu­síme na ne pou­ží­vať plasty!,” napí­sala na Twit­ter jeden z naku­pu­jú­cich v obchode. Jeho tweet bol zdie­laný viac ako 55 000-krát. To viedlo až k ospra­vedl­ne­niu obchodu, ktorý svoj výmy­sel proti prí­rode oľu­to­val.

Samoz­rejme, nešlo až o taký strašný prob­lém, no zoberte si, že by sa to ujalo. Zby­točné pou­ží­va­nie plas­tov, kto­rých je už aj tak všade dosť. Každý má o dve minúty navyše, aby si man­da­rínku očis­til.

Bola to chyba. Vypo­čuli sme vás a man­da­rínky už necháme v ich pri­ro­dze­nom obale, v šupke,” znie sta­no­visko obchodu.

Ľudia zase tak doká­zali, že v jed­note je sila. Treba byť jed­notní a doká­zať sa dá čokoľ­vek. Toto bol síce “nevinný” prí­pad, no doka­zuje, že keď sa spo­jíme, doká­žeme aj väč­šie veci!

Screen-Shot-2016-03-04-at-7.20.11-AM

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: barstoolsports.com, twitter.com

Pridať komentár (0)