Nepo­cho­pi­teľ­ný výmy­sel spus­til vlnu nega­tív­nych ohla­sov

Ľubica Račeková / 13. marca 2016 / Tech a inovácie

Nepo­cho­pi­teľ­ný nápad…

Pre­daj­co­via uro­bia nie­ke­dy kvô­li vidi­ne peňa­zí čokoľ­vek. V kali­forn­skom obcho­de sú toho prí­kla­dom. Pre­dá­va­li očis­te­né veľ­ké man­da­rín­ky. Na tom by však nebo­lo nič zlé, keby ich nepre­dá­va­li v plas­to­vých nádob­kách.

Zby­toč­né a škod­li­vé pre život­né pro­stre­die…„Prí­ro­da pred­sa vymys­le­la, ako ochrá­niť man­da­rín­ky, nemu­sí­me na ne pou­ží­vať plas­ty!,” napí­sa­la na Twit­ter jeden z naku­pu­jú­cich v obcho­de. Jeho twe­et bol zdie­la­ný viac ako 55 000-krát. To vied­lo až k ospra­vedl­ne­niu obcho­du, kto­rý svoj výmy­sel pro­ti prí­ro­de oľu­to­val.

Samoz­rej­me, nešlo až o taký straš­ný prob­lém, no zober­te si, že by sa to uja­lo. Zby­toč­né pou­ží­va­nie plas­tov, kto­rých je už aj tak vša­de dosť. Kaž­dý má o dve minú­ty navy­še, aby si man­da­rín­ku očis­til.

Bola to chy­ba. Vypo­ču­li sme vás a man­da­rín­ky už nechá­me v ich pri­ro­dze­nom oba­le, v šup­ke,” znie sta­no­vis­ko obcho­du.

Ľudia zase tak doká­za­li, že v jed­no­te je sila. Tre­ba byť jed­not­ní a doká­zať sa dá čokoľ­vek. Toto bol síce “nevin­ný” prí­pad, no doka­zu­je, že keď sa spo­jí­me, doká­že­me aj väč­šie veci!

Screen-Shot-2016-03-04-at-7.20.11-AM

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: barstoolsports.com, twitter.com

Pridať komentár (0)