Nepo­čú­vajte svo­jich uží­va­te­ľov, radí CEO sve­to­zná­mej apli­ká­cie

Alexandra Dulaková / 11. september 2015 / Business

Gil­lian Mor­ri­son, co-foun­derka a CEO popu­lár­nej apli­ká­cie Hit­list, sa so sve­tom pode­lila o túto kon­tro­verznú múd­rosť. Vraj sa nemáme vždy ria­diť tým, čo nám hovo­ria a radia uží­va­te­lia, no záro­veň neza­budla dodať, že tí istí uží­va­te­lia majú vždy pravdu. Kon­tro­verzné tvr­de­nie objas­nila sama.

Jej tech­no­lo­gické dieťa si obľú­bili najmä dob­ro­družní jedinci, ktorí túžia pre­ces­to­vať svet. Na základe vlast­ných pre­fe­ren­cií uží­va­te­ľom apli­ká­cia posiela noti­fi­ká­cie, pokiaľ sa v ich okolí objaví lacná letenka do vysní­va­nej des­ti­ná­cie. Pop­rí­pade si v apli­ká­cii môžu vybe­rať sami podľa zau­jí­ma­vých kate­gó­rií a vlast­ných fil­trov. Uží­vajú ju ľudia v 163 kra­ji­nách sveta a pre­ces­to­vali vďaka nej šesť mili­ó­nov dolá­rov.

Jej prvá ver­zia, ktorú svetu pred­sta­vili minulý rok, bola nesmierne popu­lárna. Fun­go­vala tro­chu ako tin­der, člo­vek si mohol medzi des­ti­ná­ciami vybe­rať jed­no­du­chým posú­va­ním doľava a doprava. Gil­lian tvrdí, že traja spo­lu­za­kla­da­te­lia v začiat­koch vôbec netu­šili, do čoho sa to vlastne pus­tili, a tak sa učili za pochodu. Reak­cie však boli skvelé. Napí­sali o nich chvá­lo­spevy Life­hac­ker, The Next Web a dokonca aj The New York Times. „Člá­nok v The New York Times síce vyzerá skvele a sku­točne poteší vašich rodi­čov, ale oveľa vyšší nárast uží­va­te­ľov sme zazna­me­nali po člán­koch od Life­hac­ker, alebo The Next Web,“ pre­zrá­dza Gil­lian na margo mediál­nej pozor­nosti. Stia­hnu­tia sa len tak hrnuli a ohlasy boli nad­šené. Všetko sa zdalo doko­nalé.

Lenže uží­va­te­lia prišli a odišli – a už sa nevra­cali. Neho­vo­rili o apli­ká­cií kama­rá­tom, zná­mym. Hit­list jed­no­du­cho stag­no­val a následne bol sved­kom toho, ako uží­va­te­lia natrvalo odchá­dzajú. Tri mesiace na to, ako s apli­ká­ciou vyšli do sveta, mali z cel­ko­vého množ­stva regis­trá­cií len päť per­cent aktív­nych uží­va­te­ľov. Dokonca aj samotní tvor­co­via tvr­dia, že ich pro­dukt začal nudiť. A to už je vážne. „Vlastný pro­dukt by ťa nikdy nemal nudiť. Mal by byť tvo­jou váš­ňou a baviť ťa tak veľmi, že by si o ňom chcela roz­prá­vať aj na svo­jom prvom rande. Celý čas.“

Gil­lian Mor­ri­son

Tak kde bola chyba? Kama­rátka Gil­lian jed­no­du­cho vysvet­lila:

Ak inves­tu­ješ do rastu pred­tým, než máš sta­bilnú kli­en­telu, uží­va­te­ľov si len pre­na­jí­maš. Nezís­ka­vaš si ich.“

Takže začali pekne odznovu. Pre­ro­bili celý dizajn apli­ká­cie – veď Tin­der a ces­to­va­nie vôbec nejdú dokopy. Ich nový dizajn bol viac dyna­mický a uží­va­te­lia si ho mohli upra­viť podľa seba. Čím viac apli­ká­ciu pou­ží­vali, tým lep­šie a rele­van­tnej­šie ponuky sa im hrnuli. Dokonca si mohli sami vybrať výlet z mno­hých kate­gó­rií. Chceš ísť nie­kam len na víkend, alebo na pláž, na nábo­žen­sky tema­ti­zo­vaný výlet, do hôr, či na miesta, kde znesú aj psov? Nie je prob­lém, ku všet­kému má Hit­list štedrý výber. Recept na úspech, no nie? No nie.

Aj taká malič­kosť ako farba iPhonu zaváži — na bie­lo­z­la­tom vyzerá všetko lep­šie

Ľudia sa začali vo veľ­kom sťa­žo­vať. Dizajn sa im pred­tým páčil viac a nehan­bili sa to poriadne váš­nivo vyjad­riť na twit­teri či pro­stred­níc­tvom mai­lov. Dokonca vyno­vená apli­ká­cia nezau­jí­mala ani média. Lenže Gil­lian a jej tím prišli na jednu vec. Ľudia nechcú vždy to, o čom tvr­dia že to chcú. Mätúci výrok? Ani nie. V apli­ká­cii si uží­va­teľ môže pri­dá­vať vysní­vané mestá do aké­hosi wish­listu. Ale v sku­toč­nosti ľudia kupo­vali letenky na úplne iné miesta, z čoho vyplýva, že na výlety a des­ti­ná­cie natra­fo­vali náhodne a neplá­no­vane. A booko­vali ich poriadne veľa. Dokonca pri apli­ká­cii ostá­vali. Gil­lian si vytvo­rila zásadné pavidlo: rast uží­va­te­ľov je síce dôle­žitý, ale oveľa dôle­ži­tej­šie je to, ako s apli­ká­ciou pra­cujú a či pri nej aj ostanú. Ich množ­stvo sa dá meniť, ale len to, že si nie­kto apli­ká­ciu stiahne a po dvoch dňoch ju pre­stane pou­ží­vať, jej žia­den dlho­trva­júci úspech nepri­ne­sie.

Uží­va­teľ má vždy pravdu, ale nie vždy to vyjadrí tým, čo hovorí. Lep­šie je sa sústre­diť na to, čo robí,“ tvrdí Gil­lian. „Jasné, feed­back je veľmi dôle­žitý, ale činy majú oveľa väč­šiu hod­notu ako slová.“ Stará známa pravda, ktorá sa dá apli­ko­vať aj vo svete prog­ra­mo­va­nia a mar­ke­tingu. A aj keď o nie­čom média píšu chvá­lo­spevy, nezna­mená to ešte, že ich slová ľudí pre­sved­čia dlho­dobo.

Ešte sme neskon­čili, to je jasné. V cieli budeme až vtedy, keď bude mať Hit­list v mobile každý a keď bude to prvé, čo ľuďom napadne, keď si budú chcieť zabo­oko­vať letenku. A keď už sme pri­tom, stiah­nite si Hit­list.“ 

Zdroj: Medium
Pridať komentár (0)