Nepotrebuje žiadne palivo. Vedci vytvorili lietadlo ako zo Star Treku, lieta vďaka ionovým tryskám

interez.sk / 22. novembra 2018 / Tech a inovácie

  • Tímu ved­cov z MIT, ktorý vie­dol Ste­ven Bar­rett, sa po­da­rilo vy­vi­núť lie­tadlo, ktoré pre let ne­pot­re­buje žiadne pa­livo
  • Je po­há­ňané elek­tro-aero­dy­na­mi­kou a sym­bo­li­zuje bu­dúc­nosť le­tec­tva
  • Vedci sa vy­jad­rili, že lie­tadlá by ne­mali mať tur­bíny a hlučné mo­tory
  • Mali by sme skôr lie­tať na „nie­čom neh­luč­nom so štip­kou mod­rej žiary“
  • Sa­motní tím ved­cov pri­rov­nal svoj vý­tvor k lie­tad­lám zo Star Treku
zdroj: Youtube
  • Tímu ved­cov z MIT, ktorý vie­dol Ste­ven Bar­rett, sa po­da­rilo vy­vi­núť lie­tadlo, ktoré pre let ne­pot­re­buje žiadne pa­livo
  • Je po­há­ňané elek­tro-aero­dy­na­mi­kou a sym­bo­li­zuje bu­dúc­nosť le­tec­tva
  • Vedci sa vy­jad­rili, že lie­tadlá by ne­mali mať tur­bíny a hlučné mo­tory
  • Mali by sme skôr lie­tať na „nie­čom neh­luč­nom so štip­kou mod­rej žiary“
  • Sa­motní tím ved­cov pri­rov­nal svoj vý­tvor k lie­tad­lám zo Star Treku

O niečo po­dobné sa vedci po­kú­šali už v 20. ro­koch. Raz sa do­konca po­kú­šali vy­vi­núť aj an­tig­ra­vi­tančý sys­tém, čo sa ne­po­da­rilo do­dnes. Ti­ché lie­tadlo po­há­ňané aero­dy­na­mi­kou bolo možné zo­sta­viť, av­šak do­te­raz nám v ceste stáli li­mi­to­vané tech­no­ló­gie. Tie sa však roz­ví­jajú ra­ke­to­vým tem­pom. Me­dzi rokmi 2016 až 2018 vedci pra­co­vali na lie­tadle, kto­rého krídla sa roz­pí­najú na šírku pia­tich met­rov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: Pa­ra­mount Pic­tu­res

Ako to celé fun­guje?

Na týchto kríd­lach je roz­miest­nené množ­stvo te­nuč­kých elek­tród, ktoré sú káb­lami pre­po­jené s ka­bí­nou. Na chvoste lie­tadla sa na­chá­dza aero­foil, teda za­kri­vený po­vrch, ktorý dáva lie­tadlu schop­nosť vzniesť sa do vzdu­chu. Vďaka to­muto „kúzlu“ lie­tajú aj lie­tadlá, ktoré po­známe dnes. Na kríd­lach lie­tadla sú po­zi­tívne elek­tródy na­bité na 20-ti­síc vol­tov, za­tiaľ čo na chvoste sú ne­ga­tívne elek­tródy na­bité rov­nako na 20-ti­síc vol­tov.

Vpredu sú z du­sí­ko­vých mo­le­kúl od­strá­nené elek­tróny, vďaka čomu sú pro­du­ko­vané ióny. Tie sú vy­sie­lané do za­dnej časti lie­tadla, čím vzniká ionický vie­tor a tento jav dáva lie­tadlu ťah. Zá­klad­ným ná­pa­dom bolo teda ioni­zo­vať vzduch, čo zna­mená od­strá­niť z neho elek­tróny. Dalo by sa to teda pri­rov­nať k sile, ktorá vzniká, keď si o hlavu po­šú­chate ba­lón.

Lie­tadlo je v sú­čas­nosti len pro­to­ty­pom, no po­čas tes­tov bolo schopné za­le­tieť 60 met­rov za 12 se­kúnd. Efek­ti­vita tech­no­ló­gie tak vy­šla na 2,6%. S vyš­šou rých­los­ťou sa však efek­ti­vita zvy­šuje, tak ako je tomu aj u do­prav­ných lie­ta­diel. Pri po­ten­ciál­nej rých­losti 1 080 ki­lo­met­rov za ho­dinu, by tak bola efek­ti­vita lie­tadla 50%. Táto tech­no­ló­gia sa však skôr po­dobá pro­cesu, ktorý pre­bieha v ra­kete, keď mieri do ves­míru.

Vy­chy­tá­va­nie múch

Ako sme už spo­me­nuli, lie­tadlo ako aj celá tech­no­ló­gia sú stále len pro­to­ty­pom, takže sú v štá­diu vý­voja. Vzru­šu­júce sú však mož­nosti, ktoré s touto tech­no­ló­giou prídu v bu­dúc­nosti. Mô­žeme sa te­šiť na vý­razný po­krok v le­tec­tve a kto vie, možno bu­deme tvor­cov Star Treku o pár ro­kov ozna­čo­vať za vi­zi­oná­rov. V najb­liž­ších ro­koch budú pre­bie­hať ďal­šie testy a je možné, že v bu­dúc­nosti tieto lie­tadlá na­hra­dia sú­časné do­pravné Bo­eingy a Air­busy. To je však ešte stále vzdia­lená bu­dúc­nosť.

Zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)