Neseď doma, Vypadni!

Michal Tomek / 30. apríl 2014 / Tools a produktivita

Ľudia sedia stále za počí­ta­čom. Oni si pove­dali, že by to chceli tro­chu zme­niť a vytiah­nuť ľudí von. Tak vytvo­rili zau­jí­mavú stránku a apli­ká­ciu, kto­rými vám hovo­ria – Vypad­nite! Vypad­nite von, do prí­rody a na pamiatky. Cha­lani, korí stoja za por­tá­lom vypadni.sk mi o sebe a celom pro­jekte niečo pre­zra­dili. Na otázky odpo­ve­dali Jozef Lukáč a Pat­rik Drugda.

Vypadni.sk znie buď ako názov bez­peč­nost­nej služby alebo neja­kého pro­jektu o prí­rode. Ktoré z toho ste vy? 

Zatiaľ vieme len o prí­rode. SBSku uro­bíme, ak už nebude záu­jem o prí­rodu (úsmev). Tým náz­vom posie­lame jasný odkaz — spoz­najte Slo­ven­sko, naozaj stojí za to! Občas treba pri­žmú­riť oko, ale tak nikde to nie je doko­nalé. Veľmi nás mrzí, že množ­stvo ľudí ces­tu­jú­cich na dovo­lenku v našej kra­jine je pri­pra­ve­ných nadá­vať na všetko, čo sa im len tro­chu nepáči.

Čo bolo prvým impul­zom začať na nie­čom takom pra­co­vať?

Verili sme, že na Slo­ven­sku sa dá toho vidieť viac než len Tatry, Spiš­ský alebo Orav­ský hrad. Tak sme sa roz­hodli ove­riť si to. Poda­rilo sa nám nájsť miesta, o kto­rých vedia len ľudia z regi­ónu a pre zvy­šok Slo­ven­ska sú to neznáme oblasti. A napriek tomu je tam čo obdi­vo­vať.

Ste skôr turisti alebo tech­no­lo­gickí gee­ko­via?

Jed­no­značne turisti. S prog­ra­mo­va­ním nám nezištne pomáha kama­rát, pre­tože ho pro­jekt oslo­vil. Za to sme mu veľmi vďační. Čím však celý pro­jekt naberá na obrát­kach, tým máme menej času na ces­to­va­nie (smiech)

Ako sa dá skĺbiť prí­roda a súčasné tech­no­ló­gie? Ide to vôbec?

Práve vývo­jom tech­no­ló­gií sa obja­vili nové mož­nosti v oblasti turizmu a ces­to­va­nia. Infor­má­cie, ktoré boli prí­stupné len v urči­tom regi­óne alebo pro­stred­níc­tvom kníh, má dnes každý zadarmo vo svo­jom mobile alebo počí­tači.

Cho­dia ľudia do prí­rody, či sedia skôr za počí­ta­čom?

Dnes musí veľa ľudí sedieť za počí­ta­čom. Je to životný štýl, kto­rému sa len málo­kto dokáže ubrá­niť. Je veľmi pohodlné vyba­viť všetko z jed­ného miesta, a preto, ak ľudia majú nie­kam vypad­núť, potre­bujú dobrý dôvod a moti­vá­ciu. Presne to nájdu na našej stránke a apli­ká­cii.

Kto vlastne za týmto pro­jek­tom stojí?

Dá sa to pome­no­vať ako tím nad­šen­cov. Jozef Lukáč a Pat­rik Drugda sú tvo­cami myš­lienky. Jozef je aj kre­a­tív­com, UI dizaj­né­rom a moti­vá­to­rom (úsmev). Pat­rik sa stará o tech­no­ló­gie. Potom Mar­tina Horečná fun­guje ako koor­di­ná­torka tímu a nako­niec je tu prog­ra­má­tor — Marián Koš­ťál.

Ako fun­guje práca v tíme? 

Je to veľmi jed­no­du­ché. Nie­kto niečo vymyslí a povie to ostat­ným. Oni ho pošlú kade-ľah­šie, takže s tým musí prísť ešte dva-tri­krát, aby videli, že to myslí vážne. A potom pre­mýš­ľame, ako to zre­a­li­zo­vať. (smiech)

V akej fáze sa pro­jekt momen­tálne nachá­dza?

Prvú časť pro­jektu ukon­číme vyda­ním mobil­nej apli­ká­cie vypadni.sk pre iOS a Win­dows Phone. Do dru­hej časti máme pri­pra­vené veľké zmeny, ktoré zatiaľ nebu­deme pre­zrá­dzať. Pri­pra­vu­jeme množ­stvo novi­niek a tech­no­lo­gic­kých vychy­tá­vok, na ktoré sa uží­va­te­lia môžu tešiť.

Odkiaľ dostá­vate tipy na to, čo pri­dať?

Na náš pro­jekt pozi­tívne zare­a­go­valo veľké množ­stvo uží­va­te­ľov, tak sme im ponúkli mož­nosť pri­dá­vať zau­jí­mavé miesta pro­stred­níc­tvom webo­vej stránky a andro­ido­vej apli­ká­cie. Stále nás prek­va­puje množ­stvo objek­tov, ktoré nám uží­va­te­lia posie­lajú a my by sme sa im chceli za to veľmi poďa­ko­vať.

Čo môžeme v najb­liž­šom čase oča­ká­vať? Budete naprí­klad expan­do­vať aj do Čiech?

Plány máme veľké, ale v prvom rade by sme sa chceli etab­lo­vať na Slo­ven­sku. Aj keď to tak možno nevy­zerá, ešte stále je tu množ­stvo miest, ktoré chceme zma­po­vať. Čechy sú však prvou kra­ji­nou na zozname, kam sa vybe­rieme.

Máte za sebou aj inves­tora?

Bol to náš nápad a chceli sme ho čím skôr zre­a­li­zo­vať, preto sme inves­tora nehľa­dali. S ďal­ším vývo­jom a expan­do­va­ním však cítime, že vstup inves­tora so vzťa­hom k ces­tov­nému ruchu by nám v ďal­ších kro­koch veľmi pomo­hol.

Zdroj: vypadni.sk

Pridať komentár (0)