Nestačí ti 5 prs­tov? Čo tak ich mať 7?

Luky Gašparík / 21. júla 2014 / Tech a inovácie

Štu­denti z MIT upg­ra­do­vali ľud­skú ruku o ďal­šie dva prsty. Otvá­ra­nie 2-lit­ro­vej flaše nebolo nikdy ľah­šie ako teraz. 

Už žiadne vrelé kávové šálky alebo neot­vo­ri­teľné flaše, či zavá­ra­ni­nové poháre. Štu­denti z MIT vylep­šili ľud­skú ruku o dva mecha­nické prsty, ktoré vám všetko majú uľah­čiť. Pri­da­ním dvoch ďal­ších prs­tov sa bežne neprí­jemné akti­vity zrazu stá­vajú úplne easy.

Prsty sú ovlá­dané pro­stred­níc­tvom sen­zo­rov v ruka­vici. Tieto dokážu zachy­tiť elek­tro­mag­ne­tické impulzy. Následne sa pomo­cou algo­ritmu pre­nesú tieto pohyby a pohyby mecha­nic­kých prs­tov” hovorí Faye Wu, zakla­da­teľka pro­jektu. Ako absol­ventke MIT a mecha­nic­kej inži­nierke pri­šiel tento nápad práve pri varení tep­lého čaju, ktorý na seba aj úspešne vyliala. 

Pri­oritne sú pomocné prs­tíky mys­lené pre star­ších ľudí, kto­rým tento vyná­lez určite vie sprí­jem­niť bežný život. Celý pro­jekt je zatiaľ viac menej len výskum­ným, ale pri vhod­nej inves­tí­cii, pre­pra­co­va­ním dizajnu a zlep­še­ním využi­teľ­nosti, by to mohol byť určite zau­jí­mavý pro­jekt.

Toto je pro­to­typ, ale vieme ho zmen­šiť na jednu tre­tinu teraj­šej veľ­kosti ak bude potrebné” dodáva Harry Asada, pro­fe­sor na MIT. Dokonca zachá­dza až tak ďaleko, že by si vedel mecha­nické prsty pred­sta­viť aj ako súčasť wea­rable náram­ko­vých hodi­niek. Wea­rable robo­tické sys­tému sú podľa jeho slov na vzo­stupe a v budúc­nosti sa budú stále čas­tej­šie využí­vať. 

Zdroj: newsoffice.mit.edu, theverge.com

Pridať komentár (0)