Nesta­čí ti 5 prs­tov? Čo tak ich mať 7?

Luky Gašparík / 21. júla 2014 / Tech a inovácie

Štu­den­ti z MIT upg­ra­do­va­li ľud­skú ruku o ďal­šie dva prs­ty. Otvá­ra­nie 2-lit­ro­vej fla­še nebo­lo nikdy ľah­šie ako teraz. 

Už žiad­ne vre­lé kávo­vé šál­ky ale­bo neot­vo­ri­teľ­né fla­še, či zavá­ra­ni­no­vé pohá­re. Štu­den­ti z MIT vylep­ši­li ľud­skú ruku o dva mecha­nic­ké prs­ty, kto­ré vám všet­ko majú uľah­čiť. Pri­da­ním dvoch ďal­ších prs­tov sa bež­ne neprí­jem­né akti­vi­ty zra­zu stá­va­jú úpl­ne easy.

Prs­ty sú ovlá­da­né pro­stred­níc­tvom sen­zo­rov v ruka­vi­ci. Tie­to doká­žu zachy­tiť elek­tro­mag­ne­tic­ké impul­zy. Násled­ne sa pomo­cou algo­rit­mu pre­ne­sú tie­to pohy­by a pohy­by mecha­nic­kých prs­tov” hovo­rí Faye Wu, zakla­da­teľ­ka pro­jek­tu. Ako absol­vent­ke MIT a mecha­nic­kej inži­nier­ke pri­šiel ten­to nápad prá­ve pri vare­ní tep­lé­ho čaju, kto­rý na seba aj úspeš­ne vylia­la. 

Pri­orit­ne sú pomoc­né prs­tí­ky mys­le­né pre star­ších ľudí, kto­rým ten­to vyná­lez urči­te vie sprí­jem­niť bež­ný život. Celý pro­jekt je zatiaľ viac menej len výskum­ným, ale pri vhod­nej inves­tí­cii, pre­pra­co­va­ním dizaj­nu a zlep­še­ním využi­teľ­nos­ti, by to mohol byť urči­te zau­jí­ma­vý pro­jekt.

Toto je pro­to­typ, ale vie­me ho zmen­šiť na jed­nu tre­ti­nu teraj­šej veľ­kos­ti ak bude potreb­né” dodá­va Har­ry Asa­da, pro­fe­sor na MIT. Dokon­ca zachá­dza až tak ďale­ko, že by si vedel mecha­nic­ké prs­ty pred­sta­viť aj ako súčasť wea­rab­le náram­ko­vých hodi­niek. Wea­rab­le robo­tic­ké sys­té­mu sú pod­ľa jeho slov na vzo­stu­pe a v budúc­nos­ti sa budú stá­le čas­tej­šie využí­vať. 

Zdroj: newsoffice.mit.edu, theverge.com

Pridať komentár (0)