Netbook Yepo 737S so 128 GB úlo­žis­kom zvládne každú kan­ce­lár­sku čin­nosť ľavou zadnou

Juraj Vasek / 8. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ak využí­vaš svoje zaria­de­nie aktívne na prácu, časom sa práca mení na neko­nečný boj o každý bajt voľ­ného pries­toru. Pri tab­le­toch a netbo­okoch s malými dis­kami to platí dvoj­ná­sobne. V prí­pade, že ti nestačí 16, 32, či dokonca 64 GB inter­ného úlo­žiska, Yepo 737P je pre teba to správne rie­še­nie.

Spo­loč­nosť Shenz­hen Yepo Time Elect­ro­nics Co.Ltd. (skrá­tene aj Yepo) má za sebou už 18 ročnú his­tó­riu. Spo­loč­nosť začala výro­bou DVD pre­hrá­va­čov. Neskôr sa na raste zásadne pod­pí­sala popu­la­ri­zá­cia MP3 a MP4 pre­hrá­va­čov v roku 2004, na kto­rých výrobu sa spo­loč­nosť rýchlo pris­pô­so­bila. Dnes už je to tro­chu inak a spo­loč­nosť Yepo vyrába iba jeden netbook. Menej je nie­kedy viac a či to platí aj pri tomto modeli, sa jed­no­značne pove­dať nedá. Jedno je však isté, všetci pra­cov­níci sa môžu sústre­diť len na vývoj.

yepo-737s-1

Po dizaj­no­vej stránke sa výrobca inšpi­ro­val u spo­loč­nosti Apple. Ide o ultra-tenkú (10,64 mm / 6,66 mm v naj­ten­šom mieste) celo­ko­vovú kon­štruk­ciu. Vrchné veko disp­leja obsa­huje pod­svie­tené logo výrobcu. Z vnú­tor­nej strany náj­deme 0,3 MPx foto­apa­rát a 13,3″ FullHD disp­lej. Klá­vesy vychá­dzajú priamo z hlav­ného kusu. Uhlop­riečka klá­ves dosa­huje 1,5 mm a vzdia­le­nosť medzi nimi je 1,8 mm. Toto kon­štrukčné spra­co­va­nie pred­sta­vuje dosta­tok pries­toru pre pohodlnú prácu.

yepo-737s-2

Porty sú rov­no­merne roz­miest­nené po oboch stra­nách. Ľavá obsa­huje DC konek­tor pre nabí­ja­nie, USB port a 3,5 mm audio jack. Pravú stranu dopĺňa ešte miniHDMI konek­tor, ďalší USB port a čítačka SD kariet. Výkon tab­letu pre beh ope­rač­ného sys­tému Win­dows 10 dodáva pro­ce­sor Intel Atom Z8300 so 4 jad­rami s tak­tom až 1,83 GHz vyro­bený 22 nm pro­ce­som. Pro­ce­soru asis­tujú 4 GB pamäte RAM a integ­ro­vaná gra­fika Intel HD Grap­hics. Naj­lep­šie na všet­kom je úlo­žisko s kapa­ci­tou až 128 GB, čím sa radí medzi zaria­de­nia s naj­väč­šou kapa­ci­tou inter­ného úlo­žiska v tejto kate­gó­rii.

yepo-737s-3

Záso­bo­va­nie dostat­kom ener­gie zabez­pe­čuje 8 000 mAh baté­ria, ktorá sa nabíja prú­dom 3 A pri napätí 5 V, vďaka čomu ti postačí aj oby­čajná power­banka pre dobi­tie. Ak ťa toto zaria­de­nie zau­jalo, môžeš si ho teraz kúpiť v pred­pre­daji za 188 €.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)