Netbo­ok Yepo 737S so 128 GB úlo­žis­kom zvlád­ne kaž­dú kan­ce­lár­sku čin­nosť ľavou zadnou

Juraj Vasek / 8. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ak využí­vaš svo­je zaria­de­nie aktív­ne na prá­cu, časom sa prá­ca mení na neko­neč­ný boj o kaž­dý bajt voľ­né­ho pries­to­ru. Pri tab­le­toch a netbo­okoch s malý­mi dis­ka­mi to pla­tí dvoj­ná­sob­ne. V prí­pa­de, že ti nesta­čí 16, 32, či dokon­ca 64 GB inter­né­ho úlo­žis­ka, Yepo 737P je pre teba to správ­ne rie­še­nie.

Spo­loč­nosť Shenz­hen Yepo Time Elect­ro­nics Co.Ltd. (skrá­te­ne aj Yepo) má za sebou už 18 roč­nú his­tó­riu. Spo­loč­nosť zača­la výro­bou DVD pre­hrá­va­čov. Neskôr sa na ras­te zásad­ne pod­pí­sa­la popu­la­ri­zá­cia MP3 a MP4 pre­hrá­va­čov v roku 2004, na kto­rých výro­bu sa spo­loč­nosť rých­lo pris­pô­so­bi­la. Dnes už je to tro­chu inak a spo­loč­nosť Yepo vyrá­ba iba jeden netbo­ok. Menej je nie­ke­dy viac a či to pla­tí aj pri tom­to mode­li, sa jed­no­znač­ne pove­dať nedá. Jed­no je však isté, všet­ci pra­cov­ní­ci sa môžu sústre­diť len na vývoj.

yepo-737s-1

Po dizaj­no­vej strán­ke sa výrob­ca inšpi­ro­val u spo­loč­nos­ti App­le. Ide o ultra-ten­kú (10,64 mm / 6,66 mm v naj­ten­šom mies­te) celo­ko­vo­vú kon­štruk­ciu. Vrch­né veko disp­le­ja obsa­hu­je pod­svie­te­né logo výrob­cu. Z vnú­tor­nej stra­ny náj­de­me 0,3 MPx foto­apa­rát a 13,3″ FullHD disp­lej. Klá­ve­sy vychá­dza­jú pria­mo z hlav­né­ho kusu. Uhlop­rieč­ka klá­ves dosa­hu­je 1,5 mm a vzdia­le­nosť medzi nimi je 1,8 mm. Toto kon­štrukč­né spra­co­va­nie pred­sta­vu­je dosta­tok pries­to­ru pre pohodl­nú prá­cu.

yepo-737s-2

Por­ty sú rov­no­mer­ne roz­miest­ne­né po oboch stra­nách. Ľavá obsa­hu­je DC konek­tor pre nabí­ja­nie, USB port a 3,5 mm audio jack. Pra­vú stra­nu dopĺňa ešte miniHD­MI konek­tor, ďal­ší USB port a čítač­ka SD kariet. Výkon tab­le­tu pre beh ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­do­ws 10 dodá­va pro­ce­sor Intel Atom Z8300 so 4 jad­ra­mi s tak­tom až 1,83 GHz vyro­be­ný 22 nm pro­ce­som. Pro­ce­so­ru asis­tu­jú 4 GB pamä­te RAM a integ­ro­va­ná gra­fi­ka Intel HD Grap­hics. Naj­lep­šie na všet­kom je úlo­žis­ko s kapa­ci­tou až 128 GB, čím sa radí medzi zaria­de­nia s naj­väč­šou kapa­ci­tou inter­né­ho úlo­žis­ka v tej­to kate­gó­rii.

yepo-737s-3

Záso­bo­va­nie dostat­kom ener­gie zabez­pe­ču­je 8 000 mAh baté­ria, kto­rá sa nabí­ja prú­dom 3 A pri napä­tí 5 V, vďa­ka čomu ti posta­čí aj oby­čaj­ná power­ban­ka pre dobi­tie. Ak ťa toto zaria­de­nie zau­ja­lo, môžeš si ho teraz kúpiť v pred­pre­da­ji za 188 €.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)