Netf­lix ide na Slo­ven­sko!

Tomáš Kahn / 23. februára 2015 / Business

Začiat­kom tohto roka ozná­mil Netf­lix veľkú expan­ziu. Dote­raz pôsobí vo viac ako 50 kra­ji­nách sveta, ku kto­rým by sa v blíz­kej dobe malo pri­dať aj Slo­ven­sko!

Netf­lix by sa mal obja­viť na Slo­ven­sku naj­ne­skôr do konca roku 2016. Momen­tálne má táto služba viac ako 57 mili­ó­nov pred­pla­ti­ti­te­ľov po celom svete. Výho­dou Netf­lixu je to, že za jeden popla­tok sprí­stupní všetky svoje nahrávky. Čo sa týka kon­ku­ren­cie, tak na Slo­ven­sku to Netf­lix až také ťažké mať nebude. Priama kon­ku­ren­cia tu prav­du­po­ve­diac ani nie je (ak nerá­tame naše “úspešné” Voyo alebo už mŕtvy Klik TV). Touto expan­ziou by sa mal počet kra­jín, v kto­rých bude možné sle­do­vať Netf­lix, roz­ší­riť až na 200 po celom svete. 

Dostup­nosť jed­not­li­vých fil­mov závisí aj od pou­ží­va­teľ­ských práv danej kra­jine. Netf­lix sa môže pochvá­liť aj vlast­nou tvor­bou. Momen­tálne má na konte už dva vlastné seriály House of CardsOrange is the new black. Mno­hých pou­ží­va­te­ľov by mohla odra­diť vysoká cena. Netf­lix sa ale k tomu posta­vil cel­kom roz­umne a mesačný popla­tok za pou­ží­va­nie Netf­lixu v Európe je 7,99 Eur. Čo naozaj nie je veľa :)

zdroj: Stra­té­gie

Pridať komentár (0)