Netf­lix ide na Slo­ven­sko!

Tomáš Kahn / 23. februára 2015 / Business

Začiat­kom toh­to roka ozná­mil Netf­lix veľ­kú expan­ziu. Dote­raz pôso­bí vo viac ako 50 kra­ji­nách sve­ta, ku kto­rým by sa v blíz­kej dobe malo pri­dať aj Slo­ven­sko!

Netf­lix by sa mal obja­viť na Slo­ven­sku naj­ne­skôr do kon­ca roku 2016. Momen­tál­ne má táto služ­ba viac ako 57 mili­ó­nov pred­pla­ti­ti­te­ľov po celom sve­te. Výho­dou Netf­li­xu je to, že za jeden popla­tok sprí­stup­ní všet­ky svo­je nahráv­ky. Čo sa týka kon­ku­ren­cie, tak na Slo­ven­sku to Netf­lix až také ťaž­ké mať nebu­de. Pria­ma kon­ku­ren­cia tu prav­du­po­ve­diac ani nie je (ak nerá­ta­me naše “úspeš­né” Voyo ale­bo už mŕt­vy Klik TV). Tou­to expan­zi­ou by sa mal počet kra­jín, v kto­rých bude mož­né sle­do­vať Netf­lix, roz­ší­riť až na 200 po celom sve­te. 

Dostup­nosť jed­not­li­vých fil­mov závi­sí aj od pou­ží­va­teľ­ských práv danej kra­ji­ne. Netf­lix sa môže pochvá­liť aj vlast­nou tvor­bou. Momen­tál­ne má na kon­te už dva vlast­né seriá­ly Hou­se of CardsOran­ge is the new black. Mno­hých pou­ží­va­te­ľov by moh­la odra­diť vyso­ká cena. Netf­lix sa ale k tomu posta­vil cel­kom roz­um­ne a mesač­ný popla­tok za pou­ží­va­nie Netf­li­xu v Euró­pe je 7,99 Eur. Čo naozaj nie je veľa :)

zdroj: Stra­té­gie

Pridať komentár (0)