NEULO­GY VEN­TU­RES pri­ví­ta­lo Stre­am­star

Lukáš Gašparík jr. / 11. mája 2015 / Lifehacking

Už sa stá­va poma­ly zvy­kom, že Neulo­gy Ven­tu­res ohlá­si kaž­dý týž­deň neja­kú tú inves­tí­ciu. Ten­to krát vo svo­jej rodi­ne pri­ví­tal star­tup Stre­am­star.

Stre­am­star je spo­loč­nosť zaobe­ra­jú­ca sa stre­a­mo­va­ním. Síd­li v Bra­ti­sla­ve a pochvá­liť sa môže medzi­ná­rod­nou základ­ňou kli­en­tov z celé­ho sve­ta. Svo­je pro­duk­ty má zalo­že­né na uni­kát­nej tech­no­ló­gií, kto­rá kom­bi­nu­je výkon­ný hard­vér pre pro­duk­ciu videa a soft­vér pre sprá­vu videa s násled­ným stre­a­mo­va­ním. Spo­loč­nosť Stre­am­star sa môže pochvá­liť aj kva­lit­ným tímom pochá­dza­jú­cim prá­ve z tej­to oblas­ti, na kto­ré­ho čele sto­jí Rado­slav Toth. Inves­tí­cia z Neulo­gy Ven­tu­res má byť pou­ži­tá na zlep­še­nie R&D, manaž­men­tu, mar­ke­tin­gu a cel­ko­vé zlep­še­nie glo­bál­ne­ho pre­da­ja. K celej trans­ak­cií sa vyjad­ril aj Mana­ging Par­tner Neulo­gy Ven­tu­res Chris­tian Mandl, kto­rý pove­dal: “Teší­me sa na spo­lu­prá­cu s tímom Stre­am­star pri roz­ví­ja­ní ich spo­loč­nos­ti a bude­me sa sna­žiť pod­po­ro­vať ich rast.”

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

zdroj: Neulo­gy Ven­tu­res

Pridať komentár (0)