NEULOGY VEN­TU­RES pri­ví­talo Stre­am­star

Lukáš Gašparík jr. / 11. mája 2015 / Tools a produktivita

Už sa stáva pomaly zvy­kom, že Neulogy Ven­tu­res ohlási každý týž­deň nejakú tú inves­tí­ciu. Tento krát vo svo­jej rodine pri­ví­tal star­tup Stre­am­star.

Stre­am­star je spo­loč­nosť zaobe­ra­júca sa stre­a­mo­va­ním. Sídli v Bra­ti­slave a pochvá­liť sa môže medzi­ná­rod­nou základ­ňou kli­en­tov z celého sveta. Svoje pro­dukty má zalo­žené na uni­kát­nej tech­no­ló­gií, ktorá kom­bi­nuje výkonný hard­vér pre pro­duk­ciu videa a soft­vér pre správu videa s násled­ným stre­a­mo­va­ním. Spo­loč­nosť Stre­am­star sa môže pochvá­liť aj kva­lit­ným tímom pochá­dza­jú­cim práve z tejto oblasti, na kto­rého čele stojí Rado­slav Toth. Inves­tí­cia z Neulogy Ven­tu­res má byť pou­žitá na zlep­še­nie R&D, manaž­mentu, mar­ke­tingu a cel­kové zlep­še­nie glo­bál­neho pre­daja. K celej trans­ak­cií sa vyjad­ril aj Mana­ging Par­tner Neulogy Ven­tu­res Chris­tian Mandl, ktorý pove­dal: “Tešíme sa na spo­lu­prácu s tímom Stre­am­star pri roz­ví­janí ich spo­loč­nosti a budeme sa sna­žiť pod­po­ro­vať ich rast.”

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: Neulogy Ven­tu­res

Pridať komentár (0)