NEULOGY VEN­TU­RES inves­to­valo do bul­har­ského INGEN.IO

Lukáš Gašparík jr. / 12. jún 2015 / Tools a produktivita

Po men­šej pre­stávke ohlá­silo Neulogy Ven­tu­res ďal­šiu inves­tí­ciu. Peniaze tento krát popu­tujú do bul­har­ské star­tupu Ingen.io.

Ingen.io je star­tup pochá­dzajú z Bul­har­ska, ktorý pre­šiel akce­le­rač­ným prog­ra­mom Wayra CEE a momen­tálne je fina­lis­tom Tech All Stars. Tento star­tup posky­tuje API službu, ktorá vytvára doda­točný kon­text a obja­vuje pome­no­vané entity, ktoré nie sú expli­citne spo­me­nuté, ale ktoré sú súčas­ťou šir­šieho kon­textu v rámci vyhľa­da­ných dát. Ingen.io mapuje všetky možné súvis­losti medzi rôz­nymi enti­tami spo­me­nu­tými v texte a vyberá skryté kon­tex­tové infor­má­cie z aké­ho­koľ­vek textu a v akom­koľ­vek jazyku. Jed­not­liví vyda­va­te­lia, inze­renti a spo­loč­nosti pôso­biace v oblasti médií môžu potom odvo­diť doda­točnú hod­notu a postrehy.

Z dôvodu inves­tí­cie od Neulogy Ven­tu­res sa star­tup pre­su­nul z Bul­har­ska na Slo­ven­sko a jeho sídlo môžeme momen­tálne nájsť v Bra­ti­slave. Jaro­slav Lup­ták, ktorý je inves­tič­ným mana­žé­rom Neulogy Ven­tu­res pozna­me­nal: „Pri­niesli sme výborný tím z Bul­har­ska. Je to opäť ďal­ším dôka­zom toho, že sa z Bra­ti­slavy stáva star­tu­pové cen­trum a že ino­vačný eko­sys­tém tu neví­da­ným tem­pom neus­tále ras­tie.” Inves­tí­cia od Neulogy Ven­tu­res by mala byť pou­žitá na úplne dokon­če­nie a vývoj pro­duktu, a na vybu­do­va­nie sta­bil­nej základne v Bra­ti­slave.

zdroj: Neulogy Ven­tu­res

Pridať komentár (0)