Neulogy Ven­tu­res nalialo do slo­ven­ského Gre­en­way vyše tri mili­óny eur!

Martin Bohunický / 14. januára 2016 / Startupy

Slo­ven­ský inves­tičný fond Neulogy Ven­tu­res inves­to­val 3,25 mili­óna eur do slo­ven­ského star­tupu Gre­en­way. Spo­loč­nosť je vďaka tejto inves­tí­cií pri­pra­vená na expan­ziu do Rakúska a Holand­ska.

fresh

Robíme pre­chod na komerčné elek­trické vozidlá pre našich zákaz­ní­kov cenovo dostup­ným a bez­bo­lest­ným. Teraz sme pri­pra­vení otvo­riť naše služby na nové trhy,“ hovorí Peter Badík, spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Gre­en­Way.

Slo­ven­ský star­tup Gre­en­way exis­tuje od roku 2011 a posky­tuje spo­loč­nos­tiam roz­siahly balík slu­žieb v oblasti elek­tric­kej mobi­lity. Gre­en­way ponúka fir­mám ako IKEA, DPB či Slo­ven­ská pošta jed­no­du­chý pre­chod na elek­tro­mo­bily, pre­vádz­kuje sieť nabí­ja­cích sta­níc, posky­tuje IT sys­tém pre ria­de­nie vozo­vého parku a ponúka mož­nosť výmeny baté­rií. Gre­en­way drží sve­tový rekord v prej­de­nej vzdia­le­nosti elek­tro­mo­bi­lom za 24 hodín a to pre­dov­šet­kým vďaka schop­nosti vyme­niť baté­riu v prie­behu 7 minút.

Táto inves­tí­cia je určená na urých­le­nie roz­voja cesty k dlho­do­bému cieľu doru­čo­va­nia s nulo­vými emi­siami vo väč­šine mest­ských častí Európy ako aj na iných mies­tach,“ pove­dal Chris­tian Mandl, Mana­ging Par­tner z Neulogy Ven­tu­res.

GreenWay_ShareImage

zdroj: neulogy.vc

Pridať komentár (0)