Neulo­gy Ven­tu­res nalia­lo do slo­ven­ské­ho Gre­en­way vyše tri mili­ó­ny eur!

Martin Bohunický / 14. januára 2016 / Startupy

Slo­ven­ský inves­tič­ný fond Neulo­gy Ven­tu­res inves­to­val 3,25 mili­ó­na eur do slo­ven­ské­ho star­tu­pu Gre­en­way. Spo­loč­nosť je vďa­ka tej­to inves­tí­cií pri­pra­ve­ná na expan­ziu do Rakús­ka a Holand­ska.

fresh

Robí­me pre­chod na komerč­né elek­tric­ké vozid­lá pre našich zákaz­ní­kov ceno­vo dostup­ným a bez­bo­lest­ným. Teraz sme pri­pra­ve­ní otvo­riť naše služ­by na nové trhy,“ hovo­rí Peter Badík, spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Gre­en­Way.

Slo­ven­ský star­tup Gre­en­way exis­tu­je od roku 2011 a posky­tu­je spo­loč­nos­tiam roz­siah­ly balík slu­žieb v oblas­ti elek­tric­kej mobi­li­ty. Gre­en­way ponú­ka fir­mám ako IKEA, DPB či Slo­ven­ská poš­ta jed­no­du­chý pre­chod na elek­tro­mo­bi­ly, pre­vádz­ku­je sieť nabí­ja­cích sta­níc, posky­tu­je IT sys­tém pre ria­de­nie vozo­vé­ho par­ku a ponú­ka mož­nosť výme­ny baté­rií. Gre­en­way drží sve­to­vý rekord v prej­de­nej vzdia­le­nos­ti elek­tro­mo­bi­lom za 24 hodín a to pre­dov­šet­kým vďa­ka schop­nos­ti vyme­niť baté­riu v prie­be­hu 7 minút.

Táto inves­tí­cia je urče­ná na urých­le­nie roz­vo­ja ces­ty k dlho­do­bé­mu cie­ľu doru­čo­va­nia s nulo­vý­mi emi­sia­mi vo väč­ši­ne mest­ských čas­tí Euró­py ako aj na iných mies­tach,“ pove­dal Chris­tian Mandl, Mana­ging Par­tner z Neulo­gy Ven­tu­res.

GreenWay_ShareImage

zdroj: neulogy.vc

Pridať komentár (0)