Neuve­ríte, pokiaľ to neuvi­díte!

Filip Pavelka / 20. októbra 2014 / Tech a inovácie

Pamä­táte si plášť Har­ryho Pottera, vďaka kto­rému ste vedeli ins­tan­tne zmiz­núť? Tento plášť už nemusí byť iba fil­mo­vým výmys­lom!

Vedci z Uni­ver­sity of Roches­ter vynašli zaria­de­nie s náz­vom ‘The Roches­ter Cloak’. Tímu sto­ja­cemu za celým pro­jek­tom sa poda­rilo zora­diť za sebou štyri oby­čajné šošovky tak, že dokážu ohnúť svetlo a obísť takto objektmi — tým vyvo­lať dojem pries­vit­nosti. 

Exis­tuje už veľa high-tech poku­sov o dosia­hnu­tie pries­vit­nosti, zákla­dom je vždy ohý­ba­nie svetla okolo nie­čoho, ako keby tam to “niečo” ani nebolo, často sa pri­tom využí­vajú hich-tech alebo exo­tické mate­riály”, tvrdí pro­fe­sor fyziky na Roches­ter Uni­ver­sity John Howell.

Naj­lep­šie na celom Roches­ter cloak je to, že využíva úplne základne a cel­kovo lacné a ľahko dostupné mate­riály, pri­čom dokáže dosiah­nuť mul­ti­di­men­ziálnu trans­pa­ren­tnosť aj z rôz­nych sme­rov. To zna­mená, že by sa mohol Roches­ter Cloak využí­vať aj pri pohy­bu­jú­cich sa objek­toch.

Kaž­do­pádne, je ešte veľmi skoro robiť urých­lené závery. Táto tech­no­ló­gia je ešte v plien­kach, čo však dáva nádej na pozi­tívne oča­ká­va­nia, je práve fakt, že celé rie­še­nie je techo­lo­gicky a finančne rela­tívne nená­ročné. S väč­šími šošov­kami by sme mohli dať zmiz­núť prav­de­po­dobne úplne hocičo.

Joseph Choim, jeden z čle­nov výskum­ného tímu pove­dal pre Reuters, že si vie bez prob­lé­mov pred­sta­viť, že by sa táto tech­no­ló­gia využí­vala v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle, medi­cíne, armáde alebo aj v umení.

Zdroj:goexplore.net, rochester.edu

Pridať komentár (0)