Neuve­ri­teľ­né! iPho­ne 6s zno­vu poko­rí rekord pre­dob­jed­na­ných kusov za prvý víkend

Rišo Néveri / 14. septembra 2015 / Tech a inovácie

App­le je stá­le sil­ný a z tró­nu tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí nemie­ni zosad­núť. Gigant sa počas dneš­né­ho dňa pode­lil o čís­la pre­da­ných iPho­nos 6s a 6s Plus počas prvé­ho víken­du, kto­ré pod­ľa pred­po­ve­dí zno­vu nasta­via nový rekord.

Ako sa to už posled­né roky stá­va, App­le sta­čí jeden víkend a ohú­ri svet. Iba minu­lý týž­deň pred­sta­vi­li svo­je nové smart­fó­ny a dnes sa spo­loč­nosť vyjad­ri­la, že počet pre­da­ných smart­fó­nov za prvý víkend by sa mal vyšpl­hať na neuve­ri­teľ­ných 12 – 13 mili­ó­nov kusov, čo je v porov­na­ní s minu­lo­roč­ný­mi 10 mili­ón­mi obrov­ský pokrok. Pred rokom sa spo­loč­nosť nedo­ká­za­la udr­žať a po uply­nu­tí prvých 24 hodín zde­li­la svo­je nad­še­nie, kedy počet pre­dob­jed­na­ných kusov dosia­hol 4 mili­ó­ny. Ten­to rok App­le infor­mo­val až po uply­nu­tí víken­du — zrej­me sa zame­ria­va­li na vlast­ný rekord z pred roku.

Pocho­pi­teľ­ne, App­le opi­su­je počet pre­da­ných zaria­de­ní ako obrov­ský úspech. Aj keď sa zaria­de­nia dosta­nú do rúk zákaz­ní­kov až 25. sep­tem­bra, spo­loč­nosť si potre­bu­je utvr­diť svo­ju silu na trhu a uis­tiť inves­to­rov, že je stá­le hod­ná ich dôve­ry. Jeden fakt je však dôle­ži­tý. Ten­to rok je prvým, kedy App­le otvo­ril pre­dob­jed­náv­ky na nový model aj v Číne, v kto­rej bolo z odha­do­va­ných 13 mili­ó­nov kusov pre­da­ných tak 2 — 3 mili­ó­ny. App­le teda stá­le zazna­me­nal nárast pre­da­ja aj bez Číny, avšak to už do sve­ta nemu­sí vykri­ko­vať :). Pred­sa len, 13 mili­ó­nov je kraj­šie čís­lo ako 11… 

Nový iPho­ne 6s a 6s Plus boli pred­sta­ve­né s novou tech­no­ló­gi­ou sní­ma­nia doty­ku, kto­rá dete­ku­je silu vyví­ja­nú na disp­lej, majú vykon­nej­ší pro­ce­sor, kva­lit­nej­ší foto­apa­rát a sú dostup­né v novej ružo­vo — zla­tej far­be, kto­rá sa (na naše prek­va­pe­nie) vypre­da­la v obcho­doch ako prvá. Ak si teda dnes objed­na­jú zákaz­ní­ci ružo­vuč­ký iPho­ne, zrej­me si naň ešte istú chví­ľu počka­jú. 

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)