Neuve­ri­teľné! iPhone 6s znovu pokorí rekord pre­dob­jed­na­ných kusov za prvý víkend

Rišo Néveri / 14. septembra 2015 / Tech a inovácie

Apple je stále silný a z trónu tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností nemieni zosad­núť. Gigant sa počas dneš­ného dňa pode­lil o čísla pre­da­ných iPho­nos 6s a 6s Plus počas prvého víkendu, ktoré podľa pred­po­vedí znovu nasta­via nový rekord.

Ako sa to už posledné roky stáva, Apple stačí jeden víkend a ohúri svet. Iba minulý týž­deň pred­sta­vili svoje nové smart­fóny a dnes sa spo­loč­nosť vyjad­rila, že počet pre­da­ných smart­fó­nov za prvý víkend by sa mal vyšpl­hať na neuve­ri­teľ­ných 12 – 13 mili­ó­nov kusov, čo je v porov­naní s minu­lo­roč­nými 10 mili­ónmi obrov­ský pokrok. Pred rokom sa spo­loč­nosť nedo­ká­zala udr­žať a po uply­nutí prvých 24 hodín zde­lila svoje nad­še­nie, kedy počet pre­dob­jed­na­ných kusov dosia­hol 4 mili­óny. Tento rok Apple infor­mo­val až po uply­nutí víkendu — zrejme sa zame­ria­vali na vlastný rekord z pred roku.

Pocho­pi­teľne, Apple opi­suje počet pre­da­ných zaria­dení ako obrov­ský úspech. Aj keď sa zaria­de­nia dostanú do rúk zákaz­ní­kov až 25. sep­tem­bra, spo­loč­nosť si potre­buje utvr­diť svoju silu na trhu a uis­tiť inves­to­rov, že je stále hodná ich dôvery. Jeden fakt je však dôle­žitý. Tento rok je prvým, kedy Apple otvo­ril pre­dob­jed­návky na nový model aj v Číne, v kto­rej bolo z odha­do­va­ných 13 mili­ó­nov kusov pre­da­ných tak 2 — 3 mili­óny. Apple teda stále zazna­me­nal nárast pre­daja aj bez Číny, avšak to už do sveta nemusí vykri­ko­vať :). Predsa len, 13 mili­ó­nov je kraj­šie číslo ako 11… 

Nový iPhone 6s a 6s Plus boli pred­sta­vené s novou tech­no­ló­giou sní­ma­nia dotyku, ktorá dete­kuje silu vyví­janú na disp­lej, majú vykon­nejší pro­ce­sor, kva­lit­nejší foto­apa­rát a sú dostupné v novej ružovo — zla­tej farbe, ktorá sa (na naše prek­va­pe­nie) vypre­dala v obcho­doch ako prvá. Ak si teda dnes objed­najú zákaz­níci ružo­vučký iPhone, zrejme si naň ešte istú chvíľu počkajú. 

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)