Nevieš sa naučiť cudzí jazyk? Neva­dí. Vďa­ka tým­to pomôc­kam to doká­žeš

Adam Belavý / 28. mája 2015 / Lifehacking

Špa­niel­či­na sa radí na dru­hé mies­to jazy­kov v USA na ško­lách. Učia sa ju na stred­nej aj vyso­kej ško­le, ale len veľ­mi mále per­cen­to sa môže pochvá­liť tým, že vie aj reál­ne komu­ni­ko­vať v tom­to jazy­ku. Naj­čas­tej­ší dôvod, pre­čo ľudia neve­dia roz­prá­vať cudzím jazy­kom je, že väč­ši­na štu­den­tov svoj vzťah k cudzie­mu jazy­ku ukon­čí pre­cho­dom pra­hom dve­rí štu­dov­ne a už nemys­lia, čo sa nauči­li. Nikdy nepri­ras­tie k telu. Ako to zlep­šiť?

Odpo­veď na túto otáz­ku aspoň z čas­ti popi­su­je talian Luca Lam­pa­riel­lo, kto­rý sa tiež začal učiť po špa­niel­sky ako die­ťa. Teraz ply­nu­lo komu­ni­ku­je v anglič­ti­ne, ruš­ti­ne, manad­ríč­ti­ne a japon­či­ne. Obdi­vu­hod­né, ako vedia nie­kto­rí ľudia zvlád­nuť taký­to nával infor­má­cií a bez prob­lé­mov pre­pí­nať medzi rôz­ny­mi jazyk­mi. Spo­lu s Matt­he­wom Youl­de­nom ponú­ka­jú zopár rád ako sa naučiť efek­tiv­ne špa­niel­či­nu, ale­bo aký­koľ­vek iný jazyk.

1. Zapoj cudzí jazyk do svoj­ho živo­ta

Nesnaž sa izo­lo­vať cudzí jazyk len sa učeb­ňu, izbu ale­bo kde sa sna­žíš zdo­ko­na­ľo­vať, ale otvor sa s ním sve­tu oko­lo. Neučíš sa po špa­niel­sky, ak len hovo­ríš o tom, že sa učíš. Ten­to druh sluč­ky sa veľ­mi rých­lo uťa­hu­je a po chví­li je to už úpl­ne demo­ti­vu­jú­ce. Namies­to toho začleň špa­niel­či­nu do svo­jich kaž­do­den­ných ritu­álov. Zmeň jazyk vo svo­jom com­pe do špa­niel­či­ny, náj­di si špa­niel­ske fil­my ale­bo seriá­ly a ide­ál­ne je ich sle­do­vať aj so špa­niel­sky­mi titul­ka­mi. Čítaj sprá­vy ale­bo neja­ké novin­ky v špa­niel­či­ne a pre­kla­daj si to aspoň raz za deň a výsle­dok sa dosta­ví.

2. Spoj sa s rode­ný­mi špa­niel­mi

Ani pre chla­pov, ani pre ženy to nie je ťaž­ké. Pre­to­že chla­pom sa páčia tmav­šie tem­pe­ra­men­tnej­šie Špa­niel­ky a u žien je to rov­na­ké. Nie je nič lep­šie ako kaž­do­den­ná komu­ni­ká­cia v cudzom jazy­ku. Ak vieš, že nie­kto­rý z tvo­jich kama­rá­tov hovo­rí po špa­niel­sky tak ho pri­núť roz­prá­vať sa s tebou v danom jazy­ku, aj keď len pár viet. Ak budeš v mexic­kej reštau­rá­cii a náho­dou tam bude pra­co­vať Špa­niel (Des­pe­ra­do sa nerá­ta), tak si objed­naj v špa­niel­či­ne, ale­bo pri výle­te do Latin­skej Ame­ri­ky ale­bo do špa­niel­sky hovo­ria­cej kra­ji­ny hovor vša­de ich jazy­kom. Hľa­daj si neja­ké akcie, kto­ré orga­ni­zu­je neja­ká špa­niel­ska orga­ni­zá­cia ale­bo nie­čo podob­né. Tanec je dob­rý prí­klad.

Základ pri tom je tré­ning, tré­ning, tré­ning. Nesta­čí raz za čas nie­čo pove­dať von na uli­ci a pod, ale pra­vi­del­ne cvi­čiť jazyk. Potom sa zafi­xu­je a už len tak ľah­ko naň­ho neza­bud­neš.

3. Všet­ky ces­ty vedú do Ríma

Áno. Špa­niel­či­na, talian­či­na, por­tu­gal­či­na a rumun­či­na, všet­ky tie­to jazy­ky sa vyvi­nu­li z latin­či­ny. Tie­to jazy­ky majú podob­nú slov­nú záso­bu, syn­tax a gra­ma­ti­ku, sú nie­čo ako súro­den­ci. Pre­to je pre ľudí z nie­kto­rých tých­to kra­jín sa naučiť brat­ské jazy­ky.

Pre porov­na­nie to vyze­rá tak, že Angli­čan by mal mať prob­lém sa naučiť po špa­niel­sky, ale nie je tomu tak. Majú cel­kom veľa spo­loč­né­ho. Anglič­ti­na čer­pá zhru­ba polo­vi­cu svo­jej slov­nej záso­by z fran­cúz­šti­ny a latin­či­ny. Nemô­žu byť súro­den­ci, ale aspoň brat­ran­ci urči­te.

4. Hra na imi­tá­cie

Auten­tic­ký prí­zvuk je jed­na z naj­ťaž­ších vecí na kaž­dom cudzom jazy­ku. Ak to chceš zvlád­nuť musíš pozor­ne počú­vať Špa­nie­la a napo­dob­ňo­vať ho. Pre­mýš­ľaj o sebe ako o her­co­vi a počú­vaj sa. Zo začiat­ku sa môžeš cítiť hlú­po, keď ti to vôbec nepôj­de, ale neboj, to prej­de. Ty a aj ľudia oko­lo si zvyk­nú. Ale časom sa prí­zvuk naj­skôr dosta­ví. Ak nie tak aspoň tam bola sna­ha.

Vzhľa­dom k tomu, že má špa­niel­či­na, tak isto ako aj slo­ven­či­na veľa rôz­nych náre­čí a prí­zvu­kov, je dob­ré si nie­ke­dy poke­cať aj s neja­kým Mexi­ká­nom ale­bo Špa­nie­lom z inej čas­ti kra­ji­ny.

Všet­kým, kto­rí sa do toho pus­tia, držím pal­ce. A urči­te aspoň jed­na dve vety na ran­de uro­bí dob­rý dojem, tak­že teraz povin­ne aspoň dve vety! :)

Zdroj: babbel.com

Pridať komentár (0)