Nevieš sa naučiť cudzí jazyk? Nevadí. Vďaka týmto pomôc­kam to doká­žeš

Adam Belavý / 28. mája 2015 / Tools a produktivita

Špa­niel­čina sa radí na druhé miesto jazy­kov v USA na ško­lách. Učia sa ju na stred­nej aj vyso­kej škole, ale len veľmi mále per­cento sa môže pochvá­liť tým, že vie aj reálne komu­ni­ko­vať v tomto jazyku. Naj­čas­tejší dôvod, prečo ľudia neve­dia roz­prá­vať cudzím jazy­kom je, že väč­šina štu­den­tov svoj vzťah k cudziemu jazyku ukončí pre­cho­dom pra­hom dverí štu­dovne a už nemys­lia, čo sa naučili. Nikdy nepri­ras­tie k telu. Ako to zlep­šiť?

Odpo­veď na túto otázku aspoň z časti popi­suje talian Luca Lam­pa­riello, ktorý sa tiež začal učiť po špa­niel­sky ako dieťa. Teraz ply­nulo komu­ni­kuje v anglič­tine, ruš­tine, manad­ríč­tine a japon­čine. Obdi­vu­hodné, ako vedia nie­ktorí ľudia zvlád­nuť takýto nával infor­má­cií a bez prob­lé­mov pre­pí­nať medzi rôz­nymi jazykmi. Spolu s Matt­he­wom Youl­de­nom ponú­kajú zopár rád ako sa naučiť efek­tivne špa­niel­činu, alebo aký­koľ­vek iný jazyk.

1. Zapoj cudzí jazyk do svojho života

Nesnaž sa izo­lo­vať cudzí jazyk len sa učebňu, izbu alebo kde sa sna­žíš zdo­ko­na­ľo­vať, ale otvor sa s ním svetu okolo. Neučíš sa po špa­niel­sky, ak len hovo­ríš o tom, že sa učíš. Tento druh slučky sa veľmi rýchlo uťa­huje a po chvíli je to už úplne demo­ti­vu­júce. Namiesto toho začleň špa­niel­činu do svo­jich kaž­do­den­ných ritu­álov. Zmeň jazyk vo svo­jom compe do špa­niel­činy, nájdi si špa­niel­ske filmy alebo seriály a ide­álne je ich sle­do­vať aj so špa­niel­skymi titul­kami. Čítaj správy alebo nejaké novinky v špa­niel­čine a pre­kla­daj si to aspoň raz za deň a výsle­dok sa dostaví.

2. Spoj sa s rode­nými špa­nielmi

Ani pre chla­pov, ani pre ženy to nie je ťažké. Pre­tože chla­pom sa páčia tmav­šie tem­pe­ra­men­tnej­šie Špa­nielky a u žien je to rov­naké. Nie je nič lep­šie ako kaž­do­denná komu­ni­ká­cia v cudzom jazyku. Ak vieš, že nie­ktorý z tvo­jich kama­rá­tov hovorí po špa­niel­sky tak ho pri­núť roz­prá­vať sa s tebou v danom jazyku, aj keď len pár viet. Ak budeš v mexic­kej reštau­rá­cii a náho­dou tam bude pra­co­vať Špa­niel (Des­pe­rado sa neráta), tak si objed­naj v špa­niel­čine, alebo pri výlete do Latin­skej Ame­riky alebo do špa­niel­sky hovo­ria­cej kra­jiny hovor všade ich jazy­kom. Hľa­daj si nejaké akcie, ktoré orga­ni­zuje nejaká špa­niel­ska orga­ni­zá­cia alebo niečo podobné. Tanec je dobrý prí­klad.

Základ pri tom je tré­ning, tré­ning, tré­ning. Nestačí raz za čas niečo pove­dať von na ulici a pod, ale pra­vi­delne cvi­čiť jazyk. Potom sa zafi­xuje a už len tak ľahko naňho neza­bud­neš.

3. Všetky cesty vedú do Ríma

Áno. Špa­niel­čina, talian­čina, por­tu­gal­čina a rumun­čina, všetky tieto jazyky sa vyvi­nuli z latin­činy. Tieto jazyky majú podobnú slovnú zásobu, syn­tax a gra­ma­tiku, sú niečo ako súro­denci. Preto je pre ľudí z nie­kto­rých týchto kra­jín sa naučiť brat­ské jazyky.

Pre porov­na­nie to vyzerá tak, že Angli­čan by mal mať prob­lém sa naučiť po špa­niel­sky, ale nie je tomu tak. Majú cel­kom veľa spo­loč­ného. Anglič­tina čerpá zhruba polo­vicu svo­jej slov­nej zásoby z fran­cúz­štiny a latin­činy. Nemôžu byť súro­denci, ale aspoň brat­ranci určite.

4. Hra na imi­tá­cie

Auten­tický prí­zvuk je jedna z naj­ťaž­ších vecí na kaž­dom cudzom jazyku. Ak to chceš zvlád­nuť musíš pozorne počú­vať Špa­niela a napo­dob­ňo­vať ho. Pre­mýš­ľaj o sebe ako o her­covi a počú­vaj sa. Zo začiatku sa môžeš cítiť hlúpo, keď ti to vôbec nepôjde, ale neboj, to prejde. Ty a aj ľudia okolo si zvyknú. Ale časom sa prí­zvuk naj­skôr dostaví. Ak nie tak aspoň tam bola snaha.

Vzhľa­dom k tomu, že má špa­niel­čina, tak isto ako aj slo­ven­čina veľa rôz­nych nárečí a prí­zvu­kov, je dobré si nie­kedy poke­cať aj s neja­kým Mexi­ká­nom alebo Špa­nie­lom z inej časti kra­jiny.

Všet­kým, ktorí sa do toho pus­tia, držím palce. A určite aspoň jedna dve vety na rande urobí dobrý dojem, takže teraz povinne aspoň dve vety! :)

Zdroj: babbel.com

Pridať komentár (0)