Nevymýšľaj to, čo už je vymyslené, inšpiruj sa radšej u konkurencie

Redakcia / 8. novembra 2018 / Lifehacking

zdroj: Unsplash
  • Chceš uspieť v biz­nise? Po­zri sa, ako je na tom tvoja kon­ku­ren­cia
  • To, v čom vy­niká, tým sa in­špi­ruj. Na­opak to, v čom tvoja kon­ku­ren­cia zly­háva, je pre teba vý­ho­dou
  • Ak ne­vieš, čo si vší­mať a ako vy­ťa­žiť zo svojho biz­nisu čo naj­viac, od­po­vedz si na na­sle­du­júce otázky:

Kto je tvoja kon­ku­ren­cia?

Vieš, s kým sú­pe­ríš? Na­prí­klad, ak máš malú sto­lár­sku diel­ničku na stred­nom Slo­ven­sku a tvo­jou špe­cia­li­zá­ciou sú ku­chyne na mieru, ne­mô­žeš po­va­žo­vať za tvoju kon­ku­ren­ciu nad­ná­rodnú ná­byt­kár­sku spo­loč­nosť. Tvo­jou kon­ku­ren­ciou sú diel­ničky po­dobné tej tvo­jej, prí­padne ka­menné pre­dajne v tvo­jom okolí, ktoré po­nú­kajú po­dobné pro­dukty ako ty. Hľa­daj na in­ter­nete: aké firmy sa ob­ja­via, ak za­dáš do vy­hľa­dá­vača ná­zov „ku­chyňa na mieru Zvo­len“?

Ok­rem hľa­da­nia na in­ter­nete sa spý­taj aj svo­jich zná­mych: kde si dali ro­biť ku­chyňu oni alebo kde by hľa­dali in­špi­rá­ciu, ak by sa na re­kon­štruk­ciu ku­chyne chys­tali te­raz? Spíš si zo­znam naj­sil­nej­šej tro­j­ice a ak majú ka­mennú pre­dajňu, choď sa po­zrieť na vlastné oči, ako to u nich fun­guje, na akej úrovni je ich per­so­nál, aký majú ka­ta­lóg pro­duk­tov a s akými znač­kami či ma­te­riálmi pra­cujú.

Aké sú silné stránky tvo­jej kon­ku­ren­cie?

Keď už vieš, kto sú tvoji kon­ku­renti, je dobré spí­sať si ich silné stránky. Mnohé z nich môžu byť aj tvo­jimi sil­nými strán­kami. Na­prí­klad môžu po­sky­to­vať ši­roký vý­ber z tých is­tých fa­reb­ných pa­liet ako ty, pre­tože máte rov­na­kých do­dá­va­te­ľov. Môžu sa však v nie­čom aj lí­šiť. Na­prí­klad môžu po­sky­to­vať kli­en­tom v cene aj 3D ná­vrhy ku­chýň, kým ty máš ná­vrhy len na pa­pieri. Alebo tvoja kon­ku­ren­cia zvládne vy­ho­to­ve­nie zá­kazky o 5 dní rých­lej­šie.

Ktoré silné stránky tvo­jich kon­ku­ren­tov sú kľú­čové aj pre tvo­jich zá­kaz­ní­kov?

Snaž sa do­stať na tú istú úro­veň, ako tvoja kon­ku­ren­cia. Nie­ktoré silné stránky tvo­jich kon­ku­ren­tov oto­číš vo svoj pros­pech jed­no­du­cho. Na­prí­klad za­lo­že­nie stránky na so­ciál­nych sie­ťach, ak ju ešte ne­máš. Takto mô­žeš pri­dá­vať pú­tavé fo­to­gra­fie re­a­li­zo­va­ných pro­jek­tov. Zá­ro­veň to zvy­šuje po­ve­do­mie o tvo­jej značke.

Z kto­rých sla­bých strá­nok mô­žeš ťa­žiť?

Má tvoja kon­ku­ren­cia ne­res­pon­zívnu stránku? Po­u­ží­va­te­lia, ktorí si budú chcieť pre­zrieť web cez mo­bil po­čas cesty vla­kom, budú roz­la­dení práve ta­kýmto de­tai­lom. Po­čet vy­hľa­dá­vaní cez mo­bilný te­le­fón ne­us­tále na­rastá. Lap­topy sú tiež dô­le­žité, no neh­rajú už prvé husle. Nemá tvoja kon­ku­ren­cia kom­pletné údaje v Go­ogle My Bu­si­ness? Mapy sú skve­lou plat­for­mou, na kto­rej sa mô­žeš zo­bra­ziť cez kľú­čové slová s lo­ka­li­tou, napr.„ku­chyne na mieru Zvo­len“.

Na akej po­zí­cii vo vy­hľa­dá­va­čoch sa na­chá­dza tvoja firma?

Po­nuky to­va­rov a slu­žieb sú už zväčša po­rov­na­teľné. To, čím si zís­kaš zá­kaz­ní­kov na svoju stranu je, ok­rem tvojho prí­stupu, hlavne zo­bra­ze­nie. Snaž sa byť pre hľa­dané vý­razy, resp. kľú­čové slová z tvo­jej ob­lasti me­dzi pr­vými vý­sled­kami. Pr­vých päť po­zí­cií to­tiž zís­kava pri­bližne 60% zo všet­kých klik­nutí. Zisti, cez aké kľú­čové slová sa do­stá­vajú naj­čas­tej­šie tvoji náv­štev­níci na stránku.

Zvlád­neš to aj svoj­po­mocne

Svojmu biz­nisu roz­umieš do­ko­nale a ak k tomu pri­dáš po­stupne aj zna­losti z on­line sveta, máš vy­hraté. Za­me­raj sa však na po­stupné zlep­še­nia. Mať všetko ih­neď ne­raz ve­die k cha­osu. Ak nech­ceš za­mest­ná­vať člo­veka, ktorý sa bude sta­rať o tvoje on­line ak­ti­vity, skús ini­cia­tívu vziať do vlast­ných rúk. Exis­tuje množ­stvo ná­stro­jov, sú však zväčša vhodné pre po­kro­či­lých od­bor­ní­kov.

Na za­čia­tok je ide­ál­nym ná­stro­jom ea­sy­SEO od Web­Sup­portu. Celý čas sle­du­ješ troch svo­jich kon­ku­ren­tov, takže vi­díš, ako sa po­zične umiest­ňu­ješ a ako sa jed­not­livé zlep­še­nia oproti kon­ku­ren­cii pre­mie­tajú priamo do po­zí­cie tvojho webu. Ea­sy­SEO je za­lo­žené na prin­cípe po­stup­ného zlep­šo­va­nia. Každý týž­deň do­sta­neš tri úlohy, ku kto­rým je aj sprie­vodné vi­deo, takže sa ne­mu­síš obá­vať, že niečo ne­po­cho­píš. Vy­tvo­re­nie fi­rem­nej fa­ce­bo­oko­vej stránky či umiest­ne­nie ad­resy zvlád­neš za pár mi­nút. Už prvé jed­no­du­ché kroky ti pri­nesú zlep­še­nie.

Na za­čiatku do­sta­neš úvodné ho­di­nové ško­le­nie od od­bor­ní­kov, ktorí ti „po lo­pate“ vy­svet­lia, ako to celé fun­guje a čo je kon­krétne pre tvoj biz­nis z on­line hľa­diska naj­lep­šie. A čo ak predsa bu­deš mať otázky aj ne­skôr? Mô­žeš sa ob­rá­tiť na špe­cia­lis­tov, ktorí sú pre teba ne­us­tále k dis­po­zí­cii, na žiadny prob­lém nie si sám.

Čiže v zá­vere sa tvoji kon­ku­renti budú iba ču­do­vať, ako si za­mie­šal kar­tami. Bu­deš maj­strom nie­len pre svoju ob­lasť, ale aj trendy v on­line svete bu­deš mať „v ma­líčku“. A to je v dneš­nej dobe mi­mo­riadne veľ­kou kon­ku­renč­nou vý­ho­dou.

Pridať komentár (0)