New York mož­no bude prvým mes­tom, v kto­rom zaká­žu iPho­ne

Marián Novikmec / 21. januára 2016 / Tech a inovácie

Svet je plný absurd­ných záko­nov, tie nové pri­tom vzni­ka­jú kaž­dý deň. Naj­nov­šie vzni­kol jeden zau­jí­ma­vý v New Yor­ku. Ten­to zákon by mohol spô­so­biť zákaz pre­da­ja tele­fó­nu znač­ky App­le.

Tamoj­ší záko­no­dar­co­via totiž uva­žu­jú o tom, že by zača­li poku­to­vať pre­daj aké­ho­koľ­vek tele­fó­nu, kto­rý nie je mož­né dešif­ro­vať buď výrob­com, ale­bo posky­to­va­te­ľom ope­rač­né­ho sys­té­mu. V prí­pa­de iPho­nu obi­dve mies­ta zastá­va App­le.

travel_guide_apps_iphone_5s_passport_hero

Absurd­ný zákon hovo­rí, že pre­daj či zapo­ži­ča­nie kaž­dé­ho tele­fó­nu, kto­rý bude vyro­be­ný 1. 1. 2016 a nebu­de sa dať dešif­ro­vať, sa bude poku­to­vať sumou 2 500 dolá­rov. To zna­me­ná, že by App­le na kaž­dom iPho­ne pre­ro­bil. Logic­ky by teda v New Yor­ku pre­stal pre­dá­vať svo­je tele­fó­ny.

Pred App­le Sto­re na 5th Ave­nue by sa tak nehro­ma­di­li fanú­ši­ko­via už týž­deň pred pred­sta­ve­ním nové­ho iPho­nu a fir­ma App­le by priš­la o výraz­nú časť svo­jich tržieb.

Apple_store_fifth_avenue

Fir­ma App­le pri­tom nie je jedi­ná, čo by mala pri schvá­le­ní podob­né­ho záko­na prob­lém. Svo­je o tom vie aj Sam­sung, kto­rý zís­kal cer­ti­fi­kát bez­peč­nos­ti od ame­ric­kej vlá­dy a (vraj) ho tiež nie je mož­né v prí­pa­de potre­by dešif­ro­vať.

Navy­še, ak by ste v New Yor­ku žili a chce­li po pri­ja­tí záko­na podob­ný tele­fón pre­dať, tak by ste sa auto­ma­tic­ky sta­li zlo­čin­com a prav­de­po­dob­ne by vás v lep­šom prí­pa­de nemi­nu­la poku­ta.

Ostá­va nám tak iba veriť, že ide iba o vtip a nebu­de potres­ta­ná spo­loč­nosť, kto­rá chce len dbať na súkro­mie svo­jich zákaz­ní­kov.

passcode_ios_7_iphone_herobanner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)