New York možno bude prvým mes­tom, v kto­rom zakážu iPhone

Marián Novikmec / 21. januára 2016 / Tech a inovácie

Svet je plný absurd­ných záko­nov, tie nové pri­tom vzni­kajú každý deň. Naj­nov­šie vzni­kol jeden zau­jí­mavý v New Yorku. Tento zákon by mohol spô­so­biť zákaz pre­daja tele­fónu značky Apple.

Tamojší záko­no­dar­co­via totiž uva­žujú o tom, že by začali poku­to­vať pre­daj aké­ho­koľ­vek tele­fónu, ktorý nie je možné dešif­ro­vať buď výrob­com, alebo posky­to­va­te­ľom ope­rač­ného sys­tému. V prí­pade iPhonu obi­dve miesta zastáva Apple.

travel_guide_apps_iphone_5s_passport_hero

Absurdný zákon hovorí, že pre­daj či zapo­ži­ča­nie kaž­dého tele­fónu, ktorý bude vyro­bený 1. 1. 2016 a nebude sa dať dešif­ro­vať, sa bude poku­to­vať sumou 2 500 dolá­rov. To zna­mená, že by Apple na kaž­dom iPhone pre­ro­bil. Logicky by teda v New Yorku pre­stal pre­dá­vať svoje tele­fóny.

Pred Apple Store na 5th Ave­nue by sa tak nehro­ma­dili fanú­ši­ko­via už týž­deň pred pred­sta­ve­ním nového iPhonu a firma Apple by prišla o výraznú časť svo­jich tržieb.

Apple_store_fifth_avenue

Firma Apple pri­tom nie je jediná, čo by mala pri schvá­lení podob­ného zákona prob­lém. Svoje o tom vie aj Sam­sung, ktorý zís­kal cer­ti­fi­kát bez­peč­nosti od ame­ric­kej vlády a (vraj) ho tiež nie je možné v prí­pade potreby dešif­ro­vať.

Navyše, ak by ste v New Yorku žili a chceli po pri­jatí zákona podobný tele­fón pre­dať, tak by ste sa auto­ma­ticky stali zlo­čin­com a prav­de­po­dobne by vás v lep­šom prí­pade nemi­nula pokuta.

Ostáva nám tak iba veriť, že ide iba o vtip a nebude potres­taná spo­loč­nosť, ktorá chce len dbať na súkro­mie svo­jich zákaz­ní­kov.

passcode_ios_7_iphone_herobanner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)