Nico­le Bar­ro­vá: 12-roč­né diev­ča, kto­ré má vyš­šie IQ ako Albert Eins­te­in či Step­hen Hawking

Henrieta Balázsová, psych.interez.sk / 20. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: learning-mind.com

Môže to znieť ako­koľ­vek neuve­ri­teľ­ne, no diev­ča, kto­ré vidí­te na titul­nej fot­ke, má naozaj vyš­šie IQ ako Albert Eins­te­in či Step­hen Hawking. Má len 12 rokov a milu­je fut­bal a spie­va­nie. Vo svo­jom voľ­nom čase sa venu­je hre v škol­skom divad­le, pri­čom jej najob­ľú­be­nej­ším hra­mi sú tie od Sha­kes­pe­a­ra. Nico­le sa však od svo­jich roves­ní­kov v jed­nej veci veľ­mi odli­šu­je. Hod­no­ta jej IQ je totiž vyš­šia, ako hod­no­ta 99% popu­lá­cie…

Rané det­stvo Nico­le nebo­lo jed­no­du­ché. Jej rodi­čia žili kočov­ným spô­so­bom živo­ta v kara­va­ne a veľa ces­to­va­li. Nico­le tak ško­ly strie­da­la veľ­mi čas­to. Jej talent si uči­te­lia všim­li až v Anglic­kom mes­te Har­low. Uči­te­lia si vte­dy uve­do­mi­li, aký obrov­sky poten­ciál v sebe Nico­le skrý­va.

Jej otec, James Barr, hovo­rí: „Vždy milo­va­la čís­la a hádan­ky. Už ako malé die­ťa bola výbor­ná v mate­ma­ti­ke.“ Je to síce neuve­ri­teľ­né, no jej otec tak­tiež pre­zra­dil, že Nico­le doká­za­la samos­tat­ne počí­tať, už keď mala 2 roky. Vte­dy však jej otec ešte netu­šil, že jeho dcé­ra v dva­nás­tich rokoch pred­beh­ne v hod­no­te IQ 99% popu­lá­cie.

foto: sk.wikipedia.org/en.wikipedia.org

Keď si James Barr uve­do­mil výni­moč­nosť svo­jej dcé­ry, nechal ju pod­ro­biť IQ tes­tom od Men­sy. Výsled­ná hod­no­ta šoko­va­la kaž­dé­ho, nakoľ­ko bola vyš­šia, ako hod­no­ta IQ Alber­ta Eins­te­i­na ale­bo Step­he­na Hawkin­ga. Išlo totiž o neuve­ri­teľ­ných 162 bodov.

Samot­ná Nico­le sní­va o kari­é­re doktor­ky. O tom, že štú­dium by pre ňu bolo hrač­kou, nemô­že­me pochy­bo­vať. Zdru­že­nie Men­sa, kto­ré zdru­žu­je najin­te­li­gen­tnej­ších ľudí na sve­te, má 110 tisíc čle­nov, z čoho 35% tvo­ria ženy a len 8% všet­kých čle­nov má menej ako 16 rokov.

zdroj: psych.interez.sk

Pridať komentár (0)