Nie, biz­nis plán nie je žiadna zby­toč­nosť

Ľubica Mervová / 15. mája 2016 / Business

To, že máš star­tup, nezna­mená, že nepot­re­bu­ješ biz­nis plán. Pod­nik­la­teľ­ské plány už pre­stali byť v móde a píšu sa pomaly len k žia­dos­tiam o dotá­ciu z úradu práce. Stra­tili na popu­la­rite a väč­šina pod­ni­ka­te­ľov, hlavne tých nových, sa dom­nieva, že sa dostane z 0 na 100 aj bez plánu. Mnohé firmy a ich pro­dukty nemajú plán ani prí­beh, každý člen tímu má inú pred­stavu o chode firmy a jej napre­do­vaní. Samoz­rejme, nie vždy je plán nutný a nie­kedy veci skvele vypá­lia aj samé od seba, ale roz­hodne to nie je pra­vid­lom a plán vám určite na škodu nebude.

Aj men­šie či chu­dob­nej­šie firmy potre­bujú biz­nis plán

Posla­ním biz­nis­plánu je dať kaž­dému vo firme vedieť, aké máte plány, či idú správ­nym sme­rom a či plnia, to čo majú plniť. Aj pri malej firme je dôle­žité napre­do­vať alebo aspoň plniť krát­ko­dobé či dlho­dobé ciele a nebyť stra­tový. Biz­nis plán nemusí byť kom­pli­ko­vaný. Môžeš začať s pár stra­nami, ktoré budú obsa­ho­vať nasle­du­júce veci:

  • Čo je tvoj pro­dukt, čo robí a s akým cie­ľom
  • Tvoju stra­té­giu uve­de­nia pro­duktu na trh
  • Detaily finanč­ného plá­no­va­nia, oča­ká­vané tržby a výnosy
  • Ciele a míľ­niky
  • Metódu, ktorú pou­ži­ješ, ak náho­dou zly­háš
  • Cie­ľovú sku­pinu a zákaz­ní­kov pre tvoj pro­dukt
  • Tvoje finančné náklady, čo všetko potre­bu­ješ zo zisku pokryť
man-writing-in-notebook

Nemaj stres z toho, či si svoje ciele a nároky nepremr­š­til. Je lep­šie mať vyšší cieľ a vyš­šie oča­ká­va­nia zisku, aspoň to teba aj tvoj tím bude viac moti­vo­vať. Na prvý krát nemusí byť plán úplne doko­nalý, dôle­žité je začať. Môžeš ho postupne vylep­šo­vať a písať ďal­šie. Hlavné je, aby bol plán krátky, stručný a pre­hľadný. Ak tvoj plán pre­siahne 10 strán, prav­de­po­dobne bude dosť kom­pli­ko­vaný a možno bude na úvod ťažké ho udr­žať a zma­na­žo­vať. Ak ho píšeš po prvý­krát, mal by byť pri tom aj tvoj pra­covný tím, prí­padne spo­loč­ník alebo kto­koľ­vek, kto bude s tebou spo­lu­pra­co­vať a roz­ho­do­vať o chode firmy. Toto je vaša šanca zis­tiť roz­diely vo vní­maní firmy a jej cie­ľov jed­not­li­vými členmi tímu.

Môžete spo­ločne ana­ly­zo­vať, dis­ku­to­vať , pri­niesť nový pohľad na veci a pomôcť správne defi­no­vať star­tup, či sta­no­viť a časom dosiah­nuť reálne ciele. Tvoj biz­nis plán je kon­cept, kto­rým sa bude ria­diť celá firma, preto je dôle­žité, aby sa k nemu mohli vyjad­riť aj ostatní. Pokiaľ si jediný zakla­da­teľ a nemáš zatiaľ ľudí, s kto­rými budeš pra­co­vať, môžeš si k písa­niu pri­zvať nie­koho kto má v tejto oblasti väč­šie skú­se­nosti a komu veríš.

colleagues-having-business-meeting-in-coffee-bar

Tvorba plánu je tímové cvi­če­nie

Star­tu­pový tím by mal pra­co­vať na biz­nis pláne aj prie­bežne. Nie je to doku­ment, ktorý sa dokončí a odhodí. Je to niečo, na čo by ste sa mali poze­rať a pra­co­vať na tom každý mesiac. Touto čin­nos­ťou sa uis­títe, že nej­dete mimo urče­ného smeru, a že sa sústre­díte na to, čo je potrebné. Navyše nikto nestratí pre­hľad o tom, čo má byť vyko­nané a čomu sa má v rámci svo­jej práce veno­vať.

Ak si sa dostal do bodu, že tvoj plán zahŕňa všetky potrebné infor­má­cie, vytiahni ho každý mesiac na firem­nej porade, vždy s odstu­pom aspoň 30 dní a opý­taj sa otázky:

- Nasle­du­jeme tento plán?

- Ak nie, je na to dobrý dôvod, ktorý nám vie uká­zať chybu v pláne?

- Aké ciele sme už dosiahli?

- Čo sa zme­nilo v našej stra­té­gii?

- Repre­zen­tuje tento plán ešte stále našu spo­loč­nosť?

schedule-planning-startup-launching

Upus­tiť od biz­nis plánu vie byť cel­kom nebez­pečné, najmä v začiat­koch pod­ni­ka­nia. Exis­tuje mhoho pod­ni­ka­te­ľov, ktorí majú pre­čí­ta­ných nie­koľko kníh s naj­nov­šími star­tu­po­vými nápadmi, ale nero­zu­mejú zákla­dom pod­ni­ka­nia. To je akoby stáli v kuchyni a sna­žili sa uva­riť kom­pli­ko­vaný recept, ale stále neve­dia ako zapnúť spo­rák. S takýmto prí­stu­pom nemajú veľkú šancu uspieť, keďže aj star­tup je len biz­nis a potre­bujú pri ňom uplat­niť aspoň základné pra­vidlá, aby bol výnosný. Možno máš roky funug­júcu spo­loč­nosť a nikdy si sa základy neučil, ale pre dneš­ných mla­dých začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov môžu byť tieto infor­má­cie prí­nosné a uži­točné, aby sa neza­ra­dili k množ­stvu krac­hnu­tých star­tu­pov. Nebudú musieť zby­točne tápať. Biz­nis plán pre nich bude kľú­čo­vým doku­men­tom, pre­tože jeho písa­nie a ana­lýza ich posúva vpred a s jas­nej­šou víziou o svo­jej spo­loč­nosti a pro­dukte to ide ľah­šie.

Tetovania na krku

Zdroj: medium.com, zdroj fotiek: allthefreestock.com, www.demotivacia.com

Pridať komentár (0)