Nie, biz­nis plán nie je žiad­na zby­toč­nosť

Ľubica Mervová / 15. mája 2016 / Business

To, že máš star­tup, nezna­me­ná, že nepot­re­bu­ješ biz­nis plán. Pod­nik­la­teľ­ské plá­ny už pre­sta­li byť v móde a píšu sa poma­ly len k žia­dos­tiam o dotá­ciu z úra­du prá­ce. Stra­ti­li na popu­la­ri­te a väč­ši­na pod­ni­ka­te­ľov, hlav­ne tých nových, sa dom­nie­va, že sa dosta­ne z 0 na 100 aj bez plá­nu. Mno­hé fir­my a ich pro­duk­ty nema­jú plán ani prí­beh, kaž­dý člen tímu má inú pred­sta­vu o cho­de fir­my a jej napre­do­va­ní. Samoz­rej­me, nie vždy je plán nut­ný a nie­ke­dy veci skve­le vypá­lia aj samé od seba, ale roz­hod­ne to nie je pra­vid­lom a plán vám urči­te na ško­du nebu­de.

Aj men­šie či chu­dob­nej­šie fir­my potre­bu­jú biz­nis plán

Posla­ním biz­nis­plá­nu je dať kaž­dé­mu vo fir­me vedieť, aké máte plá­ny, či idú správ­nym sme­rom a či plnia, to čo majú plniť. Aj pri malej fir­me je dôle­ži­té napre­do­vať ale­bo aspoň plniť krát­ko­do­bé či dlho­do­bé cie­le a nebyť stra­to­vý. Biz­nis plán nemu­sí byť kom­pli­ko­va­ný. Môžeš začať s pár stra­na­mi, kto­ré budú obsa­ho­vať nasle­du­jú­ce veci:

  • Čo je tvoj pro­dukt, čo robí a s akým cie­ľom
  • Tvo­ju stra­té­giu uve­de­nia pro­duk­tu na trh
  • Detai­ly finanč­né­ho plá­no­va­nia, oča­ká­va­né trž­by a výno­sy
  • Cie­le a míľ­ni­ky
  • Metó­du, kto­rú pou­ži­ješ, ak náho­dou zly­háš
  • Cie­ľo­vú sku­pi­nu a zákaz­ní­kov pre tvoj pro­dukt
  • Tvo­je finanč­né nákla­dy, čo všet­ko potre­bu­ješ zo zis­ku pokryť
man-writing-in-notebook

Nemaj stres z toho, či si svo­je cie­le a náro­ky nepremr­š­til. Je lep­šie mať vyš­ší cieľ a vyš­šie oča­ká­va­nia zis­ku, aspoň to teba aj tvoj tím bude viac moti­vo­vať. Na prvý krát nemu­sí byť plán úpl­ne doko­na­lý, dôle­ži­té je začať. Môžeš ho postup­ne vylep­šo­vať a písať ďal­šie. Hlav­né je, aby bol plán krát­ky, struč­ný a pre­hľad­ný. Ak tvoj plán pre­siah­ne 10 strán, prav­de­po­dob­ne bude dosť kom­pli­ko­va­ný a mož­no bude na úvod ťaž­ké ho udr­žať a zma­na­žo­vať. Ak ho píšeš po prvý­krát, mal by byť pri tom aj tvoj pra­cov­ný tím, prí­pad­ne spo­loč­ník ale­bo kto­koľ­vek, kto bude s tebou spo­lu­pra­co­vať a roz­ho­do­vať o cho­de fir­my. Toto je vaša šan­ca zis­tiť roz­die­ly vo vní­ma­ní fir­my a jej cie­ľov jed­not­li­vý­mi člen­mi tímu.

Môže­te spo­loč­ne ana­ly­zo­vať, dis­ku­to­vať , pri­niesť nový pohľad na veci a pomôcť správ­ne defi­no­vať star­tup, či sta­no­viť a časom dosiah­nuť reál­ne cie­le. Tvoj biz­nis plán je kon­cept, kto­rým sa bude ria­diť celá fir­ma, pre­to je dôle­ži­té, aby sa k nemu moh­li vyjad­riť aj ostat­ní. Pokiaľ si jedi­ný zakla­da­teľ a nemáš zatiaľ ľudí, s kto­rý­mi budeš pra­co­vať, môžeš si k písa­niu pri­zvať nie­ko­ho kto má v tej­to oblas­ti väč­šie skú­se­nos­ti a komu veríš.

colleagues-having-business-meeting-in-coffee-bar

Tvor­ba plá­nu je tímo­vé cvi­če­nie

Star­tu­po­vý tím by mal pra­co­vať na biz­nis plá­ne aj prie­bež­ne. Nie je to doku­ment, kto­rý sa dokon­čí a odho­dí. Je to nie­čo, na čo by ste sa mali poze­rať a pra­co­vať na tom kaž­dý mesiac. Tou­to čin­nos­ťou sa uis­tí­te, že nej­de­te mimo urče­né­ho sme­ru, a že sa sústre­dí­te na to, čo je potreb­né. Navy­še nikto nestra­tí pre­hľad o tom, čo má byť vyko­na­né a čomu sa má v rám­ci svo­jej prá­ce veno­vať.

Ak si sa dostal do bodu, že tvoj plán zahŕňa všet­ky potreb­né infor­má­cie, vytiah­ni ho kaž­dý mesiac na firem­nej pora­de, vždy s odstu­pom aspoň 30 dní a opý­taj sa otáz­ky:

- Nasle­du­je­me ten­to plán?

- Ak nie, je na to dob­rý dôvod, kto­rý nám vie uká­zať chy­bu v plá­ne?

- Aké cie­le sme už dosiah­li?

- Čo sa zme­ni­lo v našej stra­té­gii?

- Repre­zen­tu­je ten­to plán ešte stá­le našu spo­loč­nosť?

schedule-planning-startup-launching

Upus­tiť od biz­nis plá­nu vie byť cel­kom nebez­peč­né, naj­mä v začiat­koch pod­ni­ka­nia. Exis­tu­je mho­ho pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí majú pre­čí­ta­ných nie­koľ­ko kníh s naj­nov­ší­mi star­tu­po­vý­mi nápad­mi, ale nero­zu­me­jú zákla­dom pod­ni­ka­nia. To je ako­by stá­li v kuchy­ni a sna­ži­li sa uva­riť kom­pli­ko­va­ný recept, ale stá­le neve­dia ako zapnúť spo­rák. S takým­to prí­stu­pom nema­jú veľ­kú šan­cu uspieť, keď­že aj star­tup je len biz­nis a potre­bu­jú pri ňom uplat­niť aspoň základ­né pra­vid­lá, aby bol výnos­ný. Mož­no máš roky funug­jú­cu spo­loč­nosť a nikdy si sa zákla­dy neučil, ale pre dneš­ných mla­dých začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov môžu byť tie­to infor­má­cie prí­nos­né a uži­toč­né, aby sa neza­ra­di­li k množ­stvu krac­hnu­tých star­tu­pov. Nebu­dú musieť zby­toč­ne tápať. Biz­nis plán pre nich bude kľú­čo­vým doku­men­tom, pre­to­že jeho písa­nie a ana­lý­za ich posú­va vpred a s jas­nej­šou vízi­ou o svo­jej spo­loč­nos­ti a pro­duk­te to ide ľah­šie.

Tetovania na krku

Zdroj: medium.com, zdroj fotiek: allthefreestock.com, www.demotivacia.com

Pridať komentár (0)