Nie je reklama, ako CYKLAMA. Toto nepre­hliad­neš.

Ivo Kokinda / 8. apríl 2015 / Tools a produktivita

Cyklama je reklamný vozík ťahaný za bicyk­lom. Áno, povieš si, že: „To tu už bolo a je to na nič.“ No pro­jekt mla­dého Koši­čana ťa pre­svedčí o opaku. Nie je reklama, ako cyklama. A kto iný by mal hovo­riť o tomto ambi­ci­óz­nom pro­jekte, ak nie naj­väčší cykla­mista medzi bicyk­lis­tami Oli­ver Takáč. 

Ahoj Oli­ver. Na začia­tok, čo je to vlastne ten/tá/to CYKLAMA?
Cyklama je reklama ťahaná za bicyk­lom, z čoho vlastne vzni­kol aj názov. Jedná sa o reklamný dvoj­stranný vozík ťahaný za bicyk­lom, na kto­rom v noci pekne vynikne osvet­le­nie reklam­nej plo­chy a počas dňa vynikne zase náš sound­sys­tém. Na vozíku bude umiest­nená jedi­nečná ŠPZ Cyklama, ktorá je tak­tiež osvet­lená, tak ako je to kla­sicky aj na autách. Každý vozík má GPS, takže firma si vie presne ove­riť kadiaľ sme bráz­dili mesto.

Ako ti napadlo robiť niečo takéto? Ja som videl zopár takých reklám a nezau­jali ma. Máš niečo ino­va­tívne?
Napadlo mi to o dru­hej ráno na káve v jed­nom košic­kom pod­niku. Mys­lel som si, že som jediný na svete. Ale nasle­du­júci deň som videl reklamu na podob­nom nosiči a vlastne vtedy to celé začalo. Na začiatku to bola holá kon­štruk­cia bez ŠPZ a osvet­le­nia. Šesť mesia­cov som pre­mýš­ľal ako to uro­biť, aby ten vozík aj zará­bal a nepre­rá­bal.

V lete budú naprí­klad jaz­diť s novými vozíkmi pekné bru­netky. Bude sa jed­nať o nové pro­to­typy, spolu aj so sound­sys­té­mom a roz­dá­va­nie letá­či­kov nebude takisto chý­bať!


Pri­šiel si na niečo, čo by zau­jalo prí­pad­ného kli­enta alebo čo by ho malo pre­sved­čiť, aby som využil tvoje služby?
Napadla mi ŠPZ, ktorá slúži na to, ak by si záu­jemca nesti­hol pre­čí­tať celú reklamu, prí­padne ju plno­hod­notne zare­gis­tro­vať. Pomo­cou ŠPZ uvidí, že je to naša CYKLAMA. Aby nič nikomu neušlo, vždy sa budú pre­má­vať dva za sebou idúce vozíky. A teraz je to práve to, čo nás bude odli­šo­vať. Keď si člo­vek zadá do google ŠPZ vozíka, tak si vie následne pozrieť na našej stránke celú reklamu, prí­padne aj 20-sekun­dové promo video, ktoré ešte viac pred­staví daný pro­dukt. Neskôr sa dá táto ŠPZ pou­žiť aj na vlastné mar­ke­tin­gové účely.

Spo­mí­nal si mi niečo s rých­los­ťou. Ako to pôsobí na oko­lo­idú­ceho?
Je to veľmi pod­statná vec, keď si to tak vez­meš. Je roz­diel či ako cho­dec pred­beh­neš takýto bike alebo pre­behne on teba. Aj tu sa chceme odli­šo­vať od ostat­ných, pre­tože nie­ktoré promo biky idú tak pomaly, že ma to až iri­tuje, keď ich vidím a vyslo­vene mi pre­ká­žajú. Musí to byť dyna­mické. Už sme robili zopár poku­sov a určite to pôsobí lep­šie na oko­lo­idú­cich. Neho­vo­rím, že budeme lie­tať medzi ľuďmi a ohro­zo­vať ich. To určite nie. Len ich mini­málne nebu­deme brz­diť.

Poda­rilo sa nám paten­to­vať pre celú Európu dizajn nášho nového vozíka spolu s ochran­nou znám­kou a samot­ným paten­tom, tiež sme si dali paten­to­vať točitú reklamu ako samos­tatný patent.Mal si na začiatku kapi­tál? Alebo si začí­nal, tak pove­diac s holým zadkom? :)
Od začiatku som vedel, že to nebude ľahké. Roz­bie­hať niečo, čo tu síce je, ale pove­dzme si pravdu, vôbec to neprek­vitá. Ale vec, bez kto­rej by som tu nebol je ENTU­ZIAZ­MUS. Ja viem, nie­kedy veľmi pre­há­ňam. Ale vedel som už od úpl­ného začiatku, že CYKLAMA bude tá naj­lep­šia reklama. Dá sa zacie­liť kam treba a má super názov, ktorý vymys­lel Tomáš Mikita s Char­geb­relli a Sel­ly­our­self.

Dobre. Máš zacie­lené. Ale čím reklama zaujme?
Už len to presné zacie­le­nie je veľká výhoda. Nebude to sta­tické na jed­nom mieste, ale pokryje omnoho väč­šie úze­mie. Keď sa to poriadne pre­myslí a urobí sa výborná gra­fika, tak úspech je zaru­čený. A keď ešte k tomu pri­dám atrak­tív­nych ľudí na bicyk­loch a hlavne dobrý sound­sys­tém, tak nevi­dím dôvod, prečo by to nemalo fun­go­vať. Ďalej vieme účinne roz­dá­vať letá­čiky pod­po­rené hud­bou, ktorú je fakt počuť.

Ja uro­bím s kole­gom Luká­šom z CYKLAMY naj­lep­šiu out­do­orovú firmu na svete. Veríš mi? Mal by si!

Čo mys­líš pod tým, že hudbu je fakt počuť?

Práve sa ma zopár ľudí pýtalo na niečo podobné. Po skú­šob­ných jaz­dách 5 dní po sebe musím pove­dať, že to bolo nesku­točne vidieť, aké nespo­četné množ­stvo ľudí si našu reklamu pozrelo. Ale hlavne to komen­to­vali, smiali sa, oho­vá­rali, pohm­ká­vali si, čítali si. Mal som z toho super pocit.
„My chceme, aby sme kli­en­tom zará­bali peniaze a nie ich len utrá­cali na bez­výz­namnú reklamu.“

Ako to vyzerá s vašimi plánmi do budúcna?
Budúci rok budeme pre­dá­vať licen­ciu a to na vozík, ktorý bude vyze­rať ako iMac od Apple a budú sa na ňom pre­tá­čať reklamy. Tiež chceme ľudí infor­mo­vať o zľa­vách a rôz­nych akciách, ktoré budeme pro­mo­vať na našej stránke cyklama.sk. My sme v sku­toč­nosti prvá out­do­orová reklamná agen­túra na Slo­ven­sku, ktorá sa týmto zaoberá do úpl­nej hĺbky a s naozaj­st­ným úža­som. Práve som začal rozo­be­rať pod­statu bill­bo­ardu na webo­vej stránke cyklama.sk, v kolonke blog. Tento rok by sme mali takisto expan­do­vať aj do Prahy. Lebo v Praze, je blaze a už to aj robíme.

Je niečo čo by ešte na koniec chcel pove­dať ?

Hlavne by som chcel poďa­ko­vať celej svo­jej rodine a kole­govi Luká­šovi. Je tu strašne veľa šikov­ných ľudí, ale pomerne veľké per­cento z nich má iba reči. Ľudia sa však iba sťa­žujú… Nemajú toľko peňazí koľko by chceli. Nemajú prácu, ktorá by ich bavila. Ľudia by si mohli oveľa viac pomá­hať, keby pre­stali robiť veci pre peniaze a začali viac pou­ží­vať rozum a intu­íciu. Veľa ľudí si myslí, že sú naj­ši­kov­nejší, sú zanie­tení do svojho biz­nisu a šľape im to. Je to ok, ale stále tu budú lepší a lepší, krajší a mladší. Koniec kon­cov, žijeme len raz, tak je potrebné si uve­do­miť, že je naj­vyšší čas to zme­niť.

Do budúcna pra­jeme Oli­ve­rovi a Cyklame veľa úspe­chov a hlavne nech sa darí! :)

Pridať komentár (0)