Nie je VC ako WC

Lukáš Gašparík jr. / 3. novembra 2014 / Tools a produktivita

Počas prvých troch mesia­cov tohto roku bol Ven­ture Capi­tal na vzo­stupe. Za prvých 9 mesia­cov sa podľa nedávno zve­rej­ne­nej správy vypra­co­va­nej spo­loč­nos­ťou Pri­ce­wa­ter­hou­se­Co­opers pre­in­ves­to­valo v USA viac ako $33 miliárd. Už v tomto momente je to viac, ako to bolo v roku 2013, kedy bolo pre­in­ves­to­va­ných $30 miliárd.

V tre­ťom štvrť­roku bolo dote­raz v USA pre­in­ves­to­va­ných pro­stred­níc­tvom 1,023 obcho­dov $9,9 miliardy. Oproti dru­hému štvrť­roku to však zna­mená pokles, kedy VC dosia­hol výšku $13,5 miliardy pro­stred­níc­tvom 1,129 obcho­dov.

Soft­wa­rový prie­my­sel pri­jíma naj­viac Ven­ture kapi­tálu než aké­koľ­vek iné odvet­vie v USA. V tre­ťom štvrť­roku dosia­hol soft­wa­rový prie­my­sel výšku Ven­ture kapi­tálu $3,7 miliardy. Dôvo­dom toho bola aj inves­tí­cia $1,2 miliardy do spo­loč­nosti Uber.

Na dru­hom mieste skon­čili média a zábavný prie­my­sel, ktorý mal cel­kový prí­jem Ven­ture kapi­tálu $1,8 miliardy. Sek­tor „life and science“ zazna­me­nal naj­väčší pokles a to až o 35%.

VC prie­my­sel je v tomto roku pod­po­ro­vaný navyše solíd­nym IPO mar­ke­tom a vstu­pom nových zdro­jov peňazí. „Vznik netra­dič­ných inves­to­rov, hedge fon­dov a podie­lo­vých fon­dov pris­pieva k rastu inves­tí­cii v tomto roku. Ďaľ­ším fak­to­rom, ktorý nemožno igno­ro­vať, je meniaci sa fak­tor eko­no­miky, kde star­tupy narú­šajú zau­ží­vané prin­cípy a v nie­kto­rých prí­pa­doch vytvá­rajú nové odvet­via prie­myslu, o ktoré sa zau­jí­majú tra­diční aj menej tra­diční VC inves­tory“, pove­dal Bobby Frank­lin, CEO Nati­onal Ven­ture Capi­tal Aso­cia­tion.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)