Nie je web ako web. Alebo prečo nie­kto robí web za “pajdu” a nie­kto za päť lit­rov.

Martin Pechovský / 16. marec 2015 / Tools a produktivita

Tento člá­nok vzni­kol na základe dis­ku­sie na Twit­teri, kde sa rozo­be­ralo ako si zaro­biť tvo­re­ním webov. Weby prog­ra­mu­jem už od svo­jich 15-tich rokov, pre­šiel som si zamest­na­ním, fre­e­lan­cin­gom, for­mo­va­ním spo­loč­nosti na tvorbu webov a momen­tálne zamest­ná­vam pár prog­ra­má­to­rov, dizaj­né­rov, leadra a ope­ra­tívu. Téma prečo nie­kto robí web za 50 EUR a nie­kto za 5.000 EUR ma teda roz­hodne zau­jíma a mám na ňu názor obrú­sený boha­tými skú­se­nos­ťami. Rád sa oň s vami pode­lím a verím, že bude pros­pešný tak pre tvor­cov webov, ako aj pre ich kli­en­tov.

1. Robím weby. Nikdy neho­vorte kli­en­tovi, že mu uro­bíte web za 50 EUR

Pre­tože to je to čo chce kli­ent počuť a vy nikdy nedo­ká­žete dodať so všet­kým čo ku tomu patrí. Ak mi poviete, že to doká­žete, od zaj­tra máte v mojej firme JOB, dám vám MAC a uro­bím každé ráno kávu. Proste dobrá web stránka spo­číva v prvot­nej ana­lýze potrieb kli­enta, či si bude chcieť obsah mana­žo­vať sám alebo to bude sta­tická pre­zen­tá­cia, por­tál. Mali by ste zis­tiť či kli­ent potre­buje cus­tom dizajn alebo mu stačí šab­lóna, ktorá sa pri­bli­žuje jeho potre­bám. Následne musia prísť všetky potrebné pod­klady, ide­álne pou­žiť dotaz­ník. 

1.1 Keď je to šab­ló­nový web

Musím korektne nain­šta­lo­vať jadro sys­tému, správne nasta­viť data­bázu, správne nasta­viť pou­ží­va­teľ­ské kontá, so skú­se­nosti nikdy nene­chá­vajte defaultné nasta­ve­nie pri­hla­so­va­cích úda­jov (admin/admin), korektne nasa­diť licen­co­vanú šab­lónu. A keď píšem korektne, viem čo hovo­rím a mys­lím si, že to vie aj Web­sup­port, kto­rému v prí­pade neko­rekt­ného nasa­de­nia šab­lón nabú­rá­vajú ser­very. Zvy­čajne sa pri šab­ló­nach stre­tá­vame ešte s javom “nepos­luš­ných zna­kov a diak­ri­tiky”. Je to spô­so­bené tým, že šab­lóny sú zväčša tvo­rené v zahra­ničí a nepo­čí­tajú so znakmi vysky­tu­jú­cimi sa u nás. Potre­bu­jete teda napo­jiť slo­ven­skú zna­kovú sadu.

1.2 Keď je to cus­to­mi­zo­vaná šab­lóna

1.1 Keď je to šab­ló­nový web + špr­cem sa v šab­lóne, kedy výsle­dok je väč­ši­nou dizaj­nová kata­strofa ak pri tom nie je web­di­zaj­nér.

1.3 Keď je to šab­lóna na mieru

V tomto prí­pade 1.1 Keď je to šab­ló­nový web – licen­co­vaná šab­lóna + vlastná šab­lóna, ktorú tvo­rím aj s modulmi od piky ja a pomáha mi web­di­zaj­nér. Obrov­skú chybu robím ak si mys­lím, že ja som ten naj­lepší web­di­zaj­nér a prog­ra­má­tor v jed­nom. Vtedy kla­mem sám seba a navyše aj kli­enta.

Keď to mám hotové, odo­vzdá­vam kli­en­tovi a on sa ma väč­ši­nou opýta: “prečo nie som prvý v Googli? Prečo mi nefun­guje ten link a vlastne ja som chcel ešte obrá­zok v pravo, či odkaz na novú stránku v menu, ktoré je ale fixné.” A teraz mu pove­dzte, že je to za prí­pla­tok. No roz­trhne ho a neza­platí vám ani tých 50 EUR. Alebo teda pri naj­hor­šom zaplatí, ale keď už vyho­viete všet­kým jeho potre­bám. Prečo? Pre­tože ste mu pove­dali, že mu uro­bíte web za 50 EUR a on v tom vidí všetko. Väč­ši­nou sa ten kli­ent k vám už nevráti alebo mu potom pre istotu ned­ví­hate tele­fón.

Prečo sa tento jav vlastne deje? Pre­tože tvor­co­via majú strach, že nebudú mať prácu ak si nepo­ve­dia niž­šiu cenu ako našiel kli­ent. Pre­tože ten, kto už naozaj nevie čo ide robiť sa roz­hodne, že ide robiť weby a ide ich robiť lacno, lebo nevie čo to obnáša, ale nie­kde videl, ako rýchlo to nakliká. Podobné je to v sta­veb­níc­tve a v ostat­ných ľahko dostup­ných služ­bách. Môj brá­cho začal pôso­biť v Nemecku. Nemo­hol robiť služby, ktoré si mys­lím, že ovláda na výbornú, pre­tože potre­bo­val cer­ti­fi­kát. Je to legis­la­tívne opat­re­nie a chráni kli­en­tov, aby naozaj mohli dostať službu od odbor­níka.

Možno by stálo za úvahu také niečo uro­biť aj u nás, nechám na dis­ku­siu. A vlastne aký taký fil­ter už začal zavá­dzať Lear­n2code, ktorý učí nás tvor­cov tvo­riť weby a web­di­zaj­né­rov kres­liť weby. Sú tam naozaj špič­koví odbor­níci. Pozdra­vu­jem Juraja Guniša. Toto je člo­vek, ktorý patrí k špičke v tvorbe a prog­ra­mo­vaní webov. Lear­n2code čo tak to posu­núť na úro­veň cer­ti­fi­kač­nej auto­rity na Slo­ven­sku?

2. Som kli­ent. Kedy si vybrať firmu a kedy fre­e­lan­cera? Kedy šab­lónu a kedy cus­tom web?

V prvom rade si ako kli­ent musím uve­do­miť, čo pre mňa zna­mená web­stránka. Ak je to len niečo čo potre­bu­jem mať, lebo to má už každý a nejako to tam potre­bu­jem zbú­chať, tak si stránku rad­šej nerobte. Vážne. To je ako keby ste išli neup­ra­vený po meste. Neza­ka­saná košeľa, topánky väč­šie ako nohy len preto, že boli vo výpre­daji a na hlave výbuch. Vydali by ste sa takto na roko­va­nie? Asi nie. Preto sa musíte sta­rať aj o vašu web stránku. Je to vaša tvár vo vir­tu­ál­nom svete, ste to vy, pre­zen­tu­jete sa na vir­tu­ál­nej ulici a mali by ste chcieť byť oble­čený v pek­nom šate a digi­tálne voňať.

Pred­stavte si, že prí­dete na roko­va­nie, zane­cháte výborný dojem a váš kli­ent vás uvidí sadať do auta, ktoré kvitne hrdzou, puk­lice má iba na troch kole­sách a dvere otvá­rate zám­kou, nie na diaľku. Poka­zíte dojem. A rov­nako to je aj s vašou web­strán­kou. Pokiaľ necháte vášmu kli­en­tovi vizitku a on po čase zavíta na vašu web­stránku, musí mať rov­naký pocit ako keď sa s vami stre­tol. Prí­padne ak je na vašej stránke nie­kto, kto sa s vami nestre­tol musíte pro­stred­níc­tvom tej stránky uro­biť dojem ako keby ste ho pozvali na kávu. Preto pri plá­no­vaní webo­vej pre­zen­tá­cie je nesmierne dôle­žité dbať na to, aby som si vyčle­nil vhodný roz­po­čet, zvo­lil správnu formu, dizajn, logo, iden­titu.

  • Kedy šab­lónu a kedy cus­tom web?

Veľmi jed­no­du­ché. Šab­lóny vytvá­rajú tímy pre naj­frek­ven­to­va­nej­šie druhy biz­ni­sov: reštau­rá­cia, kavia­reň, rea­lity, web­di­zajn, atd. To zna­mená, že ak idem otvá­rať reštau­rá­ciu je 99% pred­po­klad, že na mojej web­stránke budem mať rov­nakú štruk­túru ako šab­lóna, ktorá už bola vytvo­rená a pýši sa ňou 20 reštau­rá­cií na celom svete. Samoz­rejme moja šab­lóna bude mať iný obsah. To je ako keby som si poži­čal na stret­nu­tie a oslo­ve­nie kli­enta auto z poži­čovne a pri­tom viem, že aj moja kon­ku­ren­cia si ho poži­čala na rov­naké stret­nu­tie, no vystú­pil som z neho ja (iný obsah).

Ak som sa roz­ho­dol expan­do­vať a uro­bil som sieť reštau­rá­cií, je vysoko prav­de­po­dobné, že som na trhu nie­čím odlišný, výni­močný. Túto odliš­nosť by som mal zohľad­niť aj na svo­jej web­stránke. Nie však otrav­ným vyska­ko­va­cím oknom dopl­ne­ným do šab­lóny, ale vytvo­re­ním svojho ja na webe pomo­cou kre­a­tív­neho tímu odbor­ní­kov. To potom robíme s cha­lanmi u nás vyamami.sk.

  • Kedy firmu a kedy fre­e­lan­cera?

Fre­e­lan­cer podľa mňa zvládne nanaj­výš šab­ló­nový web. Ak chcem cus­tom web so svo­jou ina­kos­ťou, mal by som oslo­viť firmu. Ina­kosť sa dá robiť ešte aj alter­na­tívne. Ak už vyslo­vene nech­cem firmu, pre­že­niem to cez fre­e­lan­cera web­di­zaj­néra + fre­e­lan­cera prog­ra­má­tora a zme­ne­žu­jem si ich sám (toto sa dá len v prí­pade, že som ako tak IT zdatný). Apropo malá rada: Neh­rajte sa na IT hrdi­nov.

3. Robím weby. Nesnažte sa pod­liezť ceny, choďte na trh s kva­lit­nou kožou. 

Nebojte sa, že nebu­dete mať prácu. Ak chcete robiť pro­jekty, tak nedo­voľte, aby trpeli kli­enti. Robte si pro­jek­tíky sami sebechoďte na ško­le­niainšpi­rujte sa prí­padne urobte pár webov nie­komu len tak, pre radosť. Ak budete neus­tále hrať pre­teky o ceny a kli­enti budú tí pora­zení, bude neus­tále naras­tať skepsa medzi kli­entmi z tvorby web­strá­nok a neúcta voči vašej práci. Kli­enti si ju proste nebudú vedieť vážiť, pre­tože to je niečo lacné, čo môžem mať dnes, potom inak zaj­tra a pod.

Ak prog­ra­mu­jete, snažte sa spo­jiť sa s uzná­va­nými web­di­zaj­nérmi a naopak, ak kres­líte snažte sa spo­jiť s uzná­va­nými kódermi. Jeden dru­hého potiah­nete, verte mi.

4. Som kli­ent. Keď vám nie­kto povie “toto je naj­lepší sys­tém na svete” a “ja ti na ňom posta­vím web”.

Asi tu nej­dem rozo­be­rať porov­na­nie open-source plat­fo­riem, pre­tože to je člá­nok sám o sebe. No ako kli­enta vás chcem upo­zor­niť, že výber plat­formy pre váš web je nie­kedy roz­ho­du­júci. Ak ale nie­kto tvrdí, že práve ten jeden sys­tém je pre vás naj­lepší, skúste sa opý­tať ďal­ších dvoch-troch. My vo firme pra­cu­jeme so všet­kými dostup­nými CMS a LMS zalo­že­nými na PHP, AJAX, JavaS­ript a ďal­ších moder­ných jazy­koch, no nikdy by sme si nedo­vo­lili tvr­diť, že ten alebo onen je naj­lepší, či naj­horší. Proste každý sys­tém má svoje využi­tie. Samoz­rejme nie­kedy to je aj o pre­sved­čení kli­enta a o tom, v čom je zvyk­nutý pra­co­vať alebo v čom je práve zaško­lený.

Fuu 1303 slov. To už asi budem kon­čiť, pre­tože šta­tis­tiky o dob­rých člán­koch hovo­ria, že musia byť krátke a výstižné. V kaž­dom prí­pade ešte nám zostáva vyrie­šiť vývoj sys­té­mov, vývoj por­tá­lov a ako si kli­enti mýlia pojmy vývoj a imple­men­tá­cia, či tvorba. Ako správne odhad­núť dead­liny vývoja a čo to zna­mená UI. Prí­padne mi môžete napí­sať email, ak vás to zau­jíma.

zdroj: pechovsky.sk

Pridať komentár (0)