Niekde nesmieš zomrieť a inde sa doslova cítiš ako v pekle. 10+ najbizarnejších miest na Zemi, o ktorých si nevedel

Interez.sk / 20. júla 2018 / Zaujímavosti

zdroj: wikimedia.org
  • Každé mesto na Zemi je svo­jim spô­so­bom špe­ci­fické.
  • V na­šom zo­zname náj­dete tie naj­ne­oby­čaj­nej­šie mestá na svete.

Ho­vorí sa, že kon­krétne mesto už inde na svete ne­náj­dete a každé mesto je na svete len jedno. To však ne­musí byť cel­kom pravda, keďže Čí­ňa­nia sko­pí­rujú snáď čo­koľ­vek tak, ako to uro­bili v prí­pade jed­ného mesta z nášho zo­znamu.

Mesto, kde ne­mô­žete zo­mrieť

Mesto Lon­gy­ear­byen, ktoré sa na­chá­dza na Sval­barde, je jedno z naj­se­ver­nej­ších miest na svete. Zá­ro­veň je to miesto, kde ne­mô­žete ofi­ciálne zo­mrieť. V meste je síce cin­to­rín, ale už 70 ro­kov sa ne­pou­žíva. Dô­vo­dom je mra­zivé pod­ne­bie, ktoré bráni roz­kladu mŕt­vych tiel a tie lá­kajú divé zvie­ratá. Ľu­dia, ktorí prav­de­po­dobne zo­mrú v krát­kom čase, sa pre­pra­vujú do pev­nin­ského Nór­ska lie­tad­lom.

Mesto dvoch kra­jín

Mestá zdie­ľané me­dzi dvoma kra­ji­nami sú bež­nej­šie, než si mys­líte. Na­chá­dzajú sa po ce­lom svete, ale toto mesto je z nich naj­ne­ob­vyk­lej­šie. Büsin­gen am Hochr­hein je ne­mecká ex­kláva vo Švaj­čiar­sku. Eko­no­micky je to časť Švaj­čiar­ska, z ad­mi­ni­stra­tív­neho hľa­diska je to sú­časť Ne­mecka. Büsin­gen je je­diné ne­mecké mesto so švaj­čiar­skym fran­kom ako hlav­nou me­nou. Má dve poš­tové sme­ro­va­cie čísla: švaj­čiar­ske a ne­mecké. Ob­ča­nia po­u­ží­vajú švaj­čiar­ske i ne­mecké te­le­fónne čísla a FC Büsin­gen je je­diný ne­mecký tím, ktorý hrá švaj­čiar­sku fut­ba­lovú ligu.

Peklo na Zemi

Štát Mi­chi­gan v USA je mies­tom, kde náj­dete peklo. Pô­vod názvu mesta Hell je ne­istý, ale oby­va­te­lia mesta sú šťastní, že si za­cho­valo svoje pe­kelné po­me­no­va­nie. Tu­risti sa tu radi fo­to­gra­fujú s ce­du­ľou „Vi­tajte v pekle“ a v miest­nom ob­chode so su­ve­nírmi si mô­žete kú­piť kú­sok „pekla“.

Ra­kúske mesto v Číne

Čí­ňa­nia sú známi tým, že ro­bia re­pliky čo­ho­koľ­vek na svete – vrá­tane ce­lých miest. Aby mali mož­nosť ces­to­vať bez toho, aby opus­tili kra­jinu, roz­hodli sa po­sta­viť re­pliku ra­kús­kej de­diny Halls­tatt. Najprv bol po­sta­vený kos­tol, po kto­rom na­sle­do­vali ulice, ktoré vy­ze­rali presne ako tie pô­vodné. Mi­mo­cho­dom, ne­hnu­teľ­nosti v čín­skom Halls­tatte sú drah­šie ako v ra­kús­kom.

Po­sledné bez­platné mesto

Slab City je ka­li­forn­ské mesto obý­vané hlavne bez­do­mov­cami, dô­chod­cami a tými, ktorí ne­majú kam ísť. Ľu­dia tu žijú v prí­ve­soch a im­pro­vi­zo­va­ných cha­tr­čiach bez te­čú­cej vody, elek­triny alebo ad­ries. Ve­rejné služby tiež chý­bajú, rov­nako ako dane a ná­jomné. To všetko znie ako veľké množ­stvo ne­prí­jem­ností, ale mnohí z tých, ktorí tu boli, ho­vo­ria, že je to sku­točne veľmi po­hodlné miesto. Oby­va­te­lia Slab City  na­zý­vajú svoje mesto ako „po­sledné bez­platné mesto v Ame­rike.“

Mesto v jas­kyni

Mat­mata v juž­nom Tu­nisku je mes­tom, kde stále exis­tuje veľa ber­ber­ských po­d­zem­ných obydlí. V se­dem­de­sia­tych ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia tu boli po­sta­vené po­vr­chové domy, ale mnohí miestni oby­va­te­lia dá­vajú pred­nosť ži­tiu v ich tra­dič­ných do­moch. Fa­nú­ši­ko­via hviezd­nych vo­jen spoz­ná­vajú toto miesto ako do­mov Lu­kea Sky­wal­kera.

Mesto pod jed­nou stre­chou

Celé mesto Whit­tier, Al­jaška, sa na­chá­dza v 14 po­scho­do­vej bu­dove bý­va­lého vo­jen­ského za­ria­de­nia. Táto bu­dova tak­tiež po­sky­tuje stre­chu všet­kým ob­cho­dom, po­li­caj­nej sta­nici, ne­moc­nici a kos­tolu. Cie­ľom bolo ušet­riť na vy­ku­ro­vaní, pre­tože po­ča­sie je chladné a ve­terné po­čas ce­lého roka. Po­čet oby­va­te­ľov mesta je len 220 ľudí.

Naj­mod­rej­šie mesto

Steny, dvere a do­konca aj schody pre­krás­neho mesta Chef­cha­ouen v Ma­roku sú na­ma­ľo­vané rôz­nymi od­tieňmi mod­rej farby. Jed­nou z te­órií ich pô­vodu je, že boli na­ma­ľo­vané Židmi, ktorí tu ke­dysi žili. Modrá je pre Ži­dov po­svätná farba. Hoci Ži­dia sú už dávno preč, ich tra­dí­cia sa za­cho­vala.

Mesto mi­mo­zemš­ťa­nov

V roku 1947 údajne došlo k ha­vá­rii UFO v blíz­kosti mesta Ro­swell v No­vom Me­xiku. To, či sa to na­ozaj stalo, alebo nie, sa ne­od­vá­žime tvr­diť, ale Ro­swell sa od­vtedy stal vše­obecne zná­mym ako „Mesto mi­mo­zemš­ťa­nov“. Toto miesto hostí „mi­mo­zem­ské“ fes­ti­valy a do­konca aj miestny Mc­Do­nald’s zdo­bia ob­razy mi­mo­zemš­ťa­nov.

Mesto na mori

Neft Da­şları alebo v pre­klade „Ropné skaly“ je prie­my­selné mesto v Azer­baj­džane. Na­chá­dza sa na ko­vo­vých plo­ši­nách na ot­vo­re­nom mori nad rop­ným po­ľom. Mesto nemá žiadne stále oby­va­teľ­stvo. Pri­bližne 2 000 ľudí tu pra­cuje nie­koľko me­sia­cov v roku.

Mesto vy­te­sané do skaly

Mesto Se­te­nil de las Bo­de­gas v Špa­niel­sku pri­ťa­huje tu­ris­tov z ce­lého sveta – prav­de­po­dobne preto, že je po­sta­vené v ob­rov­skej ča­di­čo­vej hor­nine. V tomto meste sa na­chá­dzajú ulice, kde nad va­šimi hla­vami mô­žete vi­dieť skaly na­miesto ob­lohy. Možno sa zdá, že sa chys­tajú spad­núť, ale tieto skaly stoja pevne už celé stá­ro­čia.

Mesto, kde je viac mŕt­vych než ži­vých

Mesto Colma v Ka­li­for­nii je do­mo­vom 17 cin­to­rí­nov. Mŕtvi pre­vy­šujú ži­vých v po­mere ti­síc na jed­ného. Stalo sa to preto, že sa úrady raz roz­hodli pre­sťa­ho­vať všetky cin­to­ríny z ne­ďa­le­kého San Fran­cisca, a tak boli všetky telá znovu po­cho­vané v Colme. Po­pu­lá­cia mesta po­zos­tá­vala len z hro­bá­rov, kve­ti­ná­rov a ka­me­ná­rov, ale v osem­de­sia­tych ro­koch sa tu za­čali usa­dzo­vať aj ľu­dia z iných od­vetví. Motto mesta je „Je skvelé byť na­žive v Colme!“

Do nášho zo­znamu sa ur­čite ne­zmes­tili všetky ne­tra­dičné mestá na svete. Ak ne­jaké po­znáte, dajte nám o ňom ve­dieť do ko­men­táru.

zdroj: In­te­rez.sk

Pridať komentár (0)