Nízka účasť podnikateľov v pripomienkovom konaní bráni rozumnejšej regulácii podnikateľského prostredia

Redakcia / 8. decembra 2018 / Biznis

  • Vo štvr­tok  29. no­vem­bra 2018 sa v pries­to­roch Ná­rod­ného pod­ni­ka­teľ­ského cen­tra v Bra­ti­slave ko­nal je­di­nečný hac­kat­hon
  • Jeho cie­ľom ne­bolo po­môcť veľ­kej firme ino­vo­vať alebo opti­ma­li­zo­vať svoje pro­cesy – cen­trom po­zor­nosti účast­ní­kov bolo pre­pá­ja­nie ma­lých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov s le­gis­la­tív­nym pro­ce­som, prob­lém, ktorý ak­tívne rieši Cen­trum lep­šej re­gu­lá­cie
zdroj: SBA
  • Vo štvr­tok  29. no­vem­bra 2018 sa v pries­to­roch Ná­rod­ného pod­ni­ka­teľ­ského cen­tra v Bra­ti­slave ko­nal je­di­nečný hac­kat­hon
  • Jeho cie­ľom ne­bolo po­môcť veľ­kej firme ino­vo­vať alebo opti­ma­li­zo­vať svoje pro­cesy – cen­trom po­zor­nosti účast­ní­kov bolo pre­pá­ja­nie ma­lých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov s le­gis­la­tív­nym pro­ce­som, prob­lém, ktorý ak­tívne rieši Cen­trum lep­šej re­gu­lá­cie

Prí­liš časté zmeny v re­gu­lá­cii a zá­ko­noch pred­sta­vujú jednu z dl­ho­dobo naj­vý­raz­nej­ších by­rok­ra­tic­kých zá­ťaží pre slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov. Prob­lém je zá­ro­veň umoc­nený ab­sen­ciou kon­zul­tá­cií s pod­ni­ka­teľmi alebo pod­ni­ka­teľ­skými or­ga­ni­zá­ciami. Kon­zul­tá­cie priamo s pod­ni­ka­teľ­ským pro­stre­dím by pri­tom mali byť pri­ro­dze­nou sú­čas­ťou le­gis­la­tív­neho pro­cesu. Účasť sa­mot­ných pod­ni­ka­te­ľov pri pri­po­mien­ko­vaní le­gis­la­tívy je však v sú­čas­nosti na Slo­ven­sku veľmi nízka.

V roku 2017 bolo v Pláne le­gis­la­tív­nych úloh vlády uve­de­ných cel­kovo 88 ma­te­riá­lov. Na zá­klade po­sú­de­nia vplyvu na pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die Mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva SR roz­hodlo, že kon­zul­tá­cie so zá­stup­cami pod­ni­ka­teľ­ských sub­jek­tov treba vy­ko­nať v 42 prí­pa­doch. Sa­motné kon­zul­tá­cie sa však usku­toč­nili len v 29 prí­pa­doch. Čo sa týka ma­te­riá­lov pred­lo­že­ných mimo Plánu le­gis­la­tív­nych úloh vlády, miera za­po­je­nia pod­ni­ka­teľ­ských sub­jek­tov bola ešte niž­šia. Zá­ro­veň z úda­jov Mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva SR vy­plýva, že v prie­mere sa kon­zul­tá­cií zú­čast­ňuje len niečo vyše 3 za­stu­pi­teľ­ských zdru­žení pod­ni­ka­te­ľov.

Dô­vody níz­keho za­pá­ja­nia sú rôzne. Pred­pisy sa me­nia často a sú kom­pli­ko­vané, čo pod­ni­ka­te­ľom vý­razne sťa­žuje mo­ni­to­ro­va­nie týchto zmien či prí­padné re­a­go­va­nie vlast­nými pod­netmi. Aj v prí­pade za­po­je­nia pod­ni­ka­te­ľov, väč­šina pred­lo­že­ných ná­vrhov často vô­bec nie je vzatá do úvahy, čo spô­so­buje, že aj ak­tívni pod­ni­ka­te­lia zo­stá­vajú skep­tickí, mnohí úplne re­zig­no­vali na účasti na kon­zul­tá­ciách. Tento prob­lém sa dnes sna­žia rie­šiť or­ga­ni­zá­cie ako na­prí­klad Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska či Cen­trum lep­šej re­gu­lá­cie (CLR).

Ako opi­suje práv­nička Petra Sa­ti­nová z CLR, ad­re­so­vať tento prob­lém však nie je jed­no­du­ché: „Pri snahe na­pĺňať po­sla­nie CLR, spo­čí­va­júce v zni­žo­vaní ne­pri­me­ra­nej re­gu­lač­nej zá­ťaže mikro, ma­lých a stred­ných pod­ni­kov (MSP) a zlep­šo­vaní tak pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia na Slo­ven­sku, je veľmi dô­le­žitý vstup MSP do tohto pro­cesu pro­stred­níc­tvom zá­ko­nom usta­no­ve­ných  kon­zul­tá­cií. Ich ap­li­kačný po­hľad a prak­tické skú­se­nosti  sú pre nás ne­vy­hnut­ným pred­po­kla­dom pre vy­tvá­ra­nie pre­mos­te­nia me­dzi ich zá­uj­mami a le­gis­la­tív­nou čin­nos­ťou vlády. V sú­čas­nosti z mno­hých ob­jek­tív­nych ako aj sub­jek­tív­nych dô­vo­dov je však miera účasti MSP na pro­cese tvorby zá­ko­nov veľmi nízka. Aj preto sa CLR roz­hodlo za­po­jiť do Po­licy Hac­kat­honu, aby sme na ro­z­hraní sú­krom­nej a ve­rej­nej sféry na­šli spo­ločne rie­še­nie, ktoré by mo­ti­vá­ciu MSP za­pá­jať sa do tvorby zá­ko­nov zvý­šilo.“

O vý­raz­nej­šie zlep­še­nie si­tu­ácie sa dl­ho­dobo po­kú­šajú aj pod­ni­ka­teľ­ské or­ga­ni­zá­cie. „Podľa šta­tis­tík sa v prie­mere raz za dva týždne mení nie­ktorý z kľú­čo­vých zá­ko­nov ovplyv­ňu­jú­cich pod­ni­ka­nie. Množ­stvo le­gis­la­tív­nych zmien a po­vin­ností z nich vy­plý­va­jú­cich ne­stí­hajú sle­do­vať ani naj­väčší poc­tivci, ktorí by všetky pra­vidlá chceli do­dr­žia­vať. Preto sme pri­pra­vili ná­stroj, ktorý má pod­ni­ka­te­ľom po­môcť orien­to­vať sa v le­gis­la­tíve a vy­va­ro­vať sa zby­toč­ným chy­bám a po­ku­tám. Po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie Biz­ni­sInfo môže mať každý bez­platne vo svo­jom smartp­hone po­moc­níka, ktorý ho ľud­skou re­čou upo­zorní na dô­le­žité zmeny v zá­ko­noch, ale aj pod­porné prog­ramy, ktoré môže vy­užiť“, ho­vorí Ján So­lík so Zdru­že­nia mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska. „Ap­li­ká­cia Biz­ni­sInfo nám zá­ro­veň umož­ňuje zís­kať od pod­ni­ka­te­ľov spätnú väzbu k na­vrho­va­ným zme­nám“, do­dáva So­lík.

Je teda v zá­ujme štát­nej správy, ako aj dot­knu­tých sub­jek­tov zvý­šiť mieru za­po­je­nia pod­ni­ka­te­ľov do pro­cesu tvorby a pri­po­mien­ko­va­nia le­gis­la­tívy. To značí nie­len zjed­no­du­še­nie a väč­šie zvi­di­teľ­ne­nie tohto ná­stroja, ale aj zlep­še­nie jeho re­pu­tá­cie u pod­ni­ka­te­ľov, pro­stred­níc­tvom na­prí­klad kon­štruk­tív­nej­šieho dia­lógu so zú­čast­ne­nými stra­nami. Cen­trum lep­šej re­gu­lá­cie a Ne­ulogy v spo­lu­práci so Zdru­že­ním mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska, Zdru­že­ním pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska, s pod­po­rou EIT Di­gi­tal sa preto roz­hodli zor­ga­ni­zo­vať uni­kátny po­licy hac­kat­hon a po­kú­siť sa na ro­z­hraní sú­krom­nej a ve­rej­nej sféry nájsť spo­ločne rie­še­nie, ktoré by mo­ti­vá­ciu MSP za­pá­jať sa do tvorby zá­ko­nov zvý­šilo.

CLR a Ne­ulogy pre účely hac­kat­honu vy­pra­co­vali za­da­nie s jas­ným cie­ľom – nájsť rie­še­nia, ktoré by po­mohli zvý­šiť za­pá­ja­nie mikro, ma­lých a stred­ných pod­ni­kov do pro­cesu tvorby pri­pra­vo­va­nej le­gis­la­tívy, ktorá na nich má do­pad. Do pro­cesu rie­še­nia sa na­ko­niec za­po­jila trid­siatka zá­stup­cov ve­rej­ných, sú­krom­ných a ne­zis­ko­vých in­šti­tú­cií, ktorí spo­ločne pra­co­vali v šty­roch tí­moch.

Účast­níci hac­kat­honu sa tak po­čas ce­lého štvr­tka spo­ločne sna­žili v zmie­ša­ných tí­moch nájsť rie­še­nia, ktoré by boli re­a­li­zo­va­teľné, ino­va­tívne a ori­gi­nálne. V pro­cese iden­ti­fi­ká­cie a vy­pra­co­va­nia kon­ceptu rie­še­nia účast­ní­kov spre­vá­dzali kon­zul­tanti Ne­ulogy v spo­lu­práci so štvor­člen­ným tí­mom od­bor­ní­kov z Cen­tra lep­šej re­gu­lá­cie.

Na zá­ver si každý tím pri­pra­vil krátku pre­zen­tá­ciu svojho rie­še­nia, ktorú pred­nie­sol pred od­bor­nou po­ro­tou, ktorú tvo­rili Pe­ter Ko­le­sár (Ne­ulogy), Vla­di­mír Va­cu­lík (Con­nect), Ka­ta­rína Ze­le­ní­ková (SBA), Dag­mar Ce­lu­chová Bo­šan­ská (Alis­tiq) a Ján So­lík (Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska). Pod­sta­tou ví­ťaz­ného rie­še­nia bolo vy­tvo­re­nie jed­not­nej mo­bil­nej ap­li­ká­cie, ktorá by jed­no­du­cho a pre­hľadne in­teg­ro­vala exis­tu­júce rie­še­nia a da­ta­bázy. Dô­le­ži­tým prv­kom ví­ťaz­ného rie­še­nia bol dô­raz na po­trebu od­me­ňo­va­nia pod­ni­ka­te­ľov za pri­po­mien­ko­va­nie le­gis­la­tív­neho pro­cesu.

Aj na­priek tomu, že im­ple­men­tá­cia na­vr­hnu­tých rie­šení zo­stáva otázna, dô­le­ži­tým as­pek­tom po­du­ja­tia bolo práve ot­vo­re­nie Cen­tra lep­šej re­gu­lá­cie ná­zo­rom a ná­pa­dom od­bor­ní­kov, ktorí sa vy­bra­nej prob­le­ma­tike prie­re­zovo ve­nujú, ako aj ve­rej­nosti, ktorá sa o tému zau­jíma. Po­du­ja­tie zá­ro­veň zdô­raz­nilo po­trebu ot­vo­re­nej­šieho prí­stupu k rie­še­niu prob­lé­mov ve­rej­ných po­li­tík. Spo­lu­práca na­prieč mi­nis­ter­stvami, im­ple­men­tač­nými agen­tú­rami, zá­uj­mo­vými a ne­zis­ko­vými sku­pi­nami, ako aj ko­neč­nými „uží­va­teľmi“ dô­sled­kov týchto po­li­tík, môže byť len pros­pešná.

Po­du­ja­tie or­ga­ni­zo­vala kon­zul­tačná spo­loč­nosť Ne­ulogy, ktorá dl­ho­dobo pod­po­ruje ino­vá­cie vo veľ­kých i za­čí­na­jú­cich fir­mách, v spo­lu­práci so Slo­vak Bu­si­ness Agency a Cen­trom lep­šej re­gu­lá­cie. Po­du­ja­tie zá­ro­veň pod­po­rili Zdru­že­nie pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska a Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska. Kľú­čová bola aj pod­pora ce­lo­európ­skej or­ga­ni­zá­cie EIT Di­gi­tal, kto­rej cie­ľom je pod­po­ro­vať eko­no­mický rast EÚ pod­po­rou ino­va­tív­nych fi­riem či vzde­lá­va­cími ak­ti­vi­tami.

Pridať komentár (0)