Nízka účasť podnikateľov v pripomienkovom konaní bráni rozumnejšej regulácii podnikateľského prostredia

  • Vo štvrtok  29. novembra 2018 sa v priestoroch Národného podnikateľského centra v Bratislave konal jedinečný hackathon
  • Jeho cieľom nebolo pomôcť veľkej firme inovovať alebo optimalizovať svoje procesy – centrom pozornosti účastníkov bolo prepájanie malých a stredných podnikateľov s legislatívnym procesom, problém, ktorý aktívne rieši Centrum lepšej regulácie
SBA
  • Vo štvrtok  29. novembra 2018 sa v priestoroch Národného podnikateľského centra v Bratislave konal jedinečný hackathon
  • Jeho cieľom nebolo pomôcť veľkej firme inovovať alebo optimalizovať svoje procesy – centrom pozornosti účastníkov bolo prepájanie malých a stredných podnikateľov s legislatívnym procesom, problém, ktorý aktívne rieši Centrum lepšej regulácie

Príliš časté zmeny v regulácii a zákonoch predstavujú jednu z dlhodobo najvýraznejších byrokratických záťaží pre slovenských podnikateľov. Problém je zároveň umocnený absenciou konzultácií s podnikateľmi alebo podnikateľskými organizáciami. Konzultácie priamo s podnikateľským prostredím by pritom mali byť prirodzenou súčasťou legislatívneho procesu. Účasť samotných podnikateľov pri pripomienkovaní legislatívy je však v súčasnosti na Slovensku veľmi nízka.

V roku 2017 bolo v Pláne legislatívnych úloh vlády uvedených celkovo 88 materiálov. Na základe posúdenia vplyvu na podnikateľské prostredie Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo, že konzultácie so zástupcami podnikateľských subjektov treba vykonať v 42 prípadoch. Samotné konzultácie sa však uskutočnili len v 29 prípadoch. Čo sa týka materiálov predložených mimo Plánu legislatívnych úloh vlády, miera zapojenia podnikateľských subjektov bola ešte nižšia. Zároveň z údajov Ministerstva hospodárstva SR vyplýva, že v priemere sa konzultácií zúčastňuje len niečo vyše 3 zastupiteľských združení podnikateľov.

Dôvody nízkeho zapájania sú rôzne. Predpisy sa menia často a sú komplikované, čo podnikateľom výrazne sťažuje monitorovanie týchto zmien či prípadné reagovanie vlastnými podnetmi. Aj v prípade zapojenia podnikateľov, väčšina predložených návrhov často vôbec nie je vzatá do úvahy, čo spôsobuje, že aj aktívni podnikatelia zostávajú skeptickí, mnohí úplne rezignovali na účasti na konzultáciách. Tento problém sa dnes snažia riešiť organizácie ako napríklad Združenie mladých podnikateľov Slovenska či Centrum lepšej regulácie (CLR).

Ako opisuje právnička Petra Satinová z CLR, adresovať tento problém však nie je jednoduché: „Pri snahe napĺňať poslanie CLR, spočívajúce v znižovaní neprimeranej regulačnej záťaže mikro, malých a stredných podnikov (MSP) a zlepšovaní tak podnikateľského prostredia na Slovensku, je veľmi dôležitý vstup MSP do tohto procesu prostredníctvom zákonom ustanovených  konzultácií. Ich aplikačný pohľad a praktické skúsenosti  sú pre nás nevyhnutným predpokladom pre vytváranie premostenia medzi ich záujmami a legislatívnou činnosťou vlády. V súčasnosti z mnohých objektívnych ako aj subjektívnych dôvodov je však miera účasti MSP na procese tvorby zákonov veľmi nízka. Aj preto sa CLR rozhodlo zapojiť do Policy Hackathonu, aby sme na rozhraní súkromnej a verejnej sféry našli spoločne riešenie, ktoré by motiváciu MSP zapájať sa do tvorby zákonov zvýšilo.“

O výraznejšie zlepšenie situácie sa dlhodobo pokúšajú aj podnikateľské organizácie. „Podľa štatistík sa v priemere raz za dva týždne mení niektorý z kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikanie. Množstvo legislatívnych zmien a povinností z nich vyplývajúcich nestíhajú sledovať ani najväčší poctivci, ktorí by všetky pravidlá chceli dodržiavať. Preto sme pripravili nástroj, ktorý má podnikateľom pomôcť orientovať sa v legislatíve a vyvarovať sa zbytočným chybám a pokutám. Pomocou mobilnej aplikácie BiznisInfo môže mať každý bezplatne vo svojom smartphone pomocníka, ktorý ho ľudskou rečou upozorní na dôležité zmeny v zákonoch, ale aj podporné programy, ktoré môže využiť“, hovorí Ján Solík so Združenia mladých podnikateľov Slovenska. „Aplikácia BiznisInfo nám zároveň umožňuje získať od podnikateľov spätnú väzbu k navrhovaným zmenám“, dodáva Solík.

Je teda v záujme štátnej správy, ako aj dotknutých subjektov zvýšiť mieru zapojenia podnikateľov do procesu tvorby a pripomienkovania legislatívy. To značí nielen zjednodušenie a väčšie zviditeľnenie tohto nástroja, ale aj zlepšenie jeho reputácie u podnikateľov, prostredníctvom napríklad konštruktívnejšieho dialógu so zúčastnenými stranami. Centrum lepšej regulácie a Neulogy v spolupráci so Združením mladých podnikateľov Slovenska, Združením podnikateľov Slovenska, s podporou EIT Digital sa preto rozhodli zorganizovať unikátny policy hackathon a pokúsiť sa na rozhraní súkromnej a verejnej sféry nájsť spoločne riešenie, ktoré by motiváciu MSP zapájať sa do tvorby zákonov zvýšilo.

CLR a Neulogy pre účely hackathonu vypracovali zadanie s jasným cieľom – nájsť riešenia, ktoré by pomohli zvýšiť zapájanie mikro, malých a stredných podnikov do procesu tvorby pripravovanej legislatívy, ktorá na nich má dopad. Do procesu riešenia sa nakoniec zapojila tridsiatka zástupcov verejných, súkromných a neziskových inštitúcií, ktorí spoločne pracovali v štyroch tímoch.

Účastníci hackathonu sa tak počas celého štvrtka spoločne snažili v zmiešaných tímoch nájsť riešenia, ktoré by boli realizovateľné, inovatívne a originálne. V procese identifikácie a vypracovania konceptu riešenia účastníkov sprevádzali konzultanti Neulogy v spolupráci so štvorčlenným tímom odborníkov z Centra lepšej regulácie.

Na záver si každý tím pripravil krátku prezentáciu svojho riešenia, ktorú predniesol pred odbornou porotou, ktorú tvorili Peter Kolesár (Neulogy), Vladimír Vaculík (Connect), Katarína Zeleníková (SBA), Dagmar Celuchová Bošanská (Alistiq) a Ján Solík (Združenie mladých podnikateľov Slovenska). Podstatou víťazného riešenia bolo vytvorenie jednotnej mobilnej aplikácie, ktorá by jednoducho a prehľadne integrovala existujúce riešenia a databázy. Dôležitým prvkom víťazného riešenia bol dôraz na potrebu odmeňovania podnikateľov za pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Aj napriek tomu, že implementácia navrhnutých riešení zostáva otázna, dôležitým aspektom podujatia bolo práve otvorenie Centra lepšej regulácie názorom a nápadom odborníkov, ktorí sa vybranej problematike prierezovo venujú, ako aj verejnosti, ktorá sa o tému zaujíma. Podujatie zároveň zdôraznilo potrebu otvorenejšieho prístupu k riešeniu problémov verejných politík. Spolupráca naprieč ministerstvami, implementačnými agentúrami, záujmovými a neziskovými skupinami, ako aj konečnými „užívateľmi“ dôsledkov týchto politík, môže byť len prospešná.

Podujatie organizovala konzultačná spoločnosť Neulogy, ktorá dlhodobo podporuje inovácie vo veľkých i začínajúcich firmách, v spolupráci so Slovak Business Agency a Centrom lepšej regulácie. Podujatie zároveň podporili Združenie podnikateľov Slovenska a Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Kľúčová bola aj podpora celoeurópskej organizácie EIT Digital, ktorej cieľom je podporovať ekonomický rast EÚ podporou inovatívnych firiem či vzdelávacími aktivitami.

Najnovšie videá

Trendové videá