Nórska firma láka späť do Košíc ľudí, ktorí odišli za prácou do Bratislavy. Ponúka nadštandardný plat

Linda Cebrová / 7. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Nór­ska spo­loč­nosť Visma, ktorá v rámci Európy za­mest­náva viac ako 8 000 ľudí, ot­vára svoje nové vý­vo­jové cen­trum v Ko­ši­ciach
  • V ňom chce v najb­liž­ších ro­koch za­mest­nať až 200 pra­cov­ní­kov
zdroj: VISMA,pexels
  • Nór­ska spo­loč­nosť Visma, ktorá v rámci Európy za­mest­náva viac ako 8 000 ľudí, ot­vára svoje nové vý­vo­jové cen­trum v Ko­ši­ciach
  • V ňom chce v najb­liž­ších ro­koch za­mest­nať až 200 pra­cov­ní­kov

„S po­te­še­ním ot­vá­rame naše nové tech­no­lo­gické cen­trum v ruš­nom ino­va­tív­nom pro­stredí Ko­šíc. Naša zá­kaz­nícka zá­kladňa rýchlo ras­tie a my vi­díme ras­túci do­pyt po po­kro­či­lých tech­no­ló­giách aj v na­šich pro­duk­toch,“ ho­vorí CEO spo­loč­nosti Visma Øys­tein Moan pre TUKE.

Nový in­ves­tor je prí­le­ži­tos­ťou pre ľudí, ktorí od­išli za prá­cou do Brna, Prahy alebo Bra­ti­slavy. „Mys­lím si, že na­stal čas, aby vý­chod­niari, ktorí od­išli za prá­cou mimo nášho re­gi­ónu, za­čali zva­žo­vať svoj ná­vrat. Do­ká­žeme im po­núk­nuť zau­jí­mavé a dobre hod­no­tené IT po­zí­cie,“ do­dáva Mi­roš­šay.

Jeho slová po­tvr­dzuje a do­pĺňa CEO spo­loč­nosti Visma Øys­tein Moan: „Na­ším cie­ľom je byť v čele ino­vá­cií a vý­voja soft­véru. Aby sme to do­siahli, po­tre­bu­jeme mať tie naj­lep­šie ta­lenty.“

Na por­táli Pro­fe­sia sa už ob­ja­vili prvé in­ze­ráty s po­nu­kou práce v spo­loč­nosti Visma.  Pla­tové pod­mienky za­čí­najú na hra­nici 2 000 eur v hru­bom. Nové tech­no­lo­gické cen­trum plá­nuje vy­tvo­riť veľký tím kva­li­fi­ko­va­ných vý­vo­já­rov s vy­uži­tím naj­nov­ších tech­no­ló­gií, akými sú stro­jové uče­nie alebo ro­bo­tika.

„Sami veľmi dobre vieme, že pri ta­kýchto in­ves­tí­ciách sú naj­vyš­šie ná­roky práve na kva­lit­ných a ši­kov­ných ľudí, preto nás o to viac teší sku­toč­nosť, že na vý­chodné Slo­ven­sko pri­chá­dza in­ves­tor, ktorý ho­vorí o ino­vá­ciách, no­vých tech­no­ló­giách a mies­tach s vyš­šou pri­da­nou hod­no­tou,“ ho­vorí Oto Pi­soň z agen­túry SA­RIO, ktorá ak­tívne pra­cuje s no­vými in­ves­tormi.

Vý­vo­jári budú zod­po­vední za nie­koľko ino­vač­ných pro­jek­tov, budú mať prí­le­ži­tosť za­po­jiť sa do me­dzi­ná­rod­ných a miest­nych kom­pe­tenč­ných sku­pín, ab­sol­vo­vať ško­le­nia a cer­ti­fi­ká­cie v ob­lasti no­vých tech­no­ló­gií a zú­čast­ňo­vať sa kon­fe­ren­cií po ce­lom svete.

„Uka­zuje sa, že naša cie­ľa­ve­domá spo­lu­práca s agen­tú­rou SA­RIO a uni­ver­zi­tami pri­náša po­zi­tívne vý­sledky,“ ho­vorí Pa­vol Mi­roš­šay, vý­konný ria­di­teľ Ko­šice IT Val­ley, zdru­že­nia, ktoré dl­ho­dobo roz­víja IT sek­tor v re­gi­óne.

Prí­chod spo­loč­nosti ho teší najmä preto, že ide o nový typ spo­loč­nosti. „Visma vy­víja vlastné pro­dukty, ktoré zá­ro­veň pre­dáva. Veľká väč­šina IT spo­loč­ností pô­so­bia­cich v tomto re­gi­óne pra­cuje na pro­duk­toch pre svo­jich zá­kaz­ní­kov. Naše IT pro­stre­die však po­tre­bu­jeme viac di­ver­zi­fi­ko­vať, aby bolo roz­ma­ni­tej­šie a do­ká­zalo pri­lá­kať ďal­šie ta­lenty.“

Nové cen­trum, ktoré bude vy­bu­do­vané v Ko­ši­ciach, je sú­čas­ťou stra­te­gic­kej in­ves­tí­cie spo­loč­nosti v ob­lasti ino­vá­cií. Tím vý­vo­já­rov v tomto re­gi­óne bude za­me­raný na vy­tvá­ra­nie ino­va­tív­neho clou­do­vého soft­véru po­mo­cou no­vých tech­no­ló­gií, ako je umelá in­te­li­gen­cia a ro­bo­tika.

Pridať komentár (0)