Nór­sko ide prí­kla­dom, chce zaká­zať autá čisto na ben­zín a naftu

Linda Cebrová / 6. júna 2016 / Business

Nóri majú na stole opat­re­nia, vďaka kto­rým by mohli emi­sie z dopravy do roku 2030 kles­núť na polo­vicu. Zákaz spa­ľo­va­cím moto­rom plus miliar­dové inves­tí­cie do cyk­lo­dop­ravy a verej­nej dopravy.

Škan­di­ná­via je v skutku výni­močné miesto. Aj preto, že dohro­mady sa tu pre­dalo viac ako 100 000 áut na elek­trinu. Nóri uva­žujú, že ich kra­jina pôjde prí­kla­dom a zakáže pre­daj áut, ktoré na pohon aspoň čias­točne nepou­ží­vajú elek­trinu, vodík alebo bio­pa­livo.

Zna­mená to, že by mohli pre­dá­vať len hyb­ridné vozidlá, vodí­kové auto­mo­bily alebo autá schopné pra­co­vať v takz­va­nom flex-fuel režime. Teda vozidlá, ktoré môžu jaz­diť na kla­sické fosílne palivá ako aj na bio­pa­livá.

tes

Nór­sko je niečo ako prí­rodný úkaz. A to nie len vďaka krás­nej prí­rode ale aj miest­nej poli­tike. Nór­ska vláda totiž už nie­koľko rokov pod­po­ruje pre­daj elek­tric­kých áut a naopak zda­ňuje nákup tých bež­ných.

Aj vďaka tomu je dnes štvr­tina nových pre­da­ných áut v Nór­sku na elek­trický pohon. Nóri si plug-in hyb­ridy a elek­tro­mo­bily obľú­bili natoľko, že keď kali­forn­ská auto­mo­bilka Tesla Motors vstu­po­vala do Európy, nór­sky trh bol prvým, kde sa ich elek­tro­mo­bily začali pre­dá­vať.

b
Dnes len v samot­nom Nór­sku jazdí viac ako 50 000 áut na elek­trinu. Vzhľa­dom na to, že Nór­sko vyrába väč­šinu elek­triny vo vod­ných elek­trár­ňach, zna­mená to, že autá, ktoré majú ener­giu z týchto zdro­jov jaz­dia bez emi­síí. Sú prí­kla­dom toho, že sku­točne čistá ener­gia exis­tuje a dá sa využí­vať.

Pred pár dňami vydalo tamoj­šie minis­ter­stvo dopravy nový Národný dopravný plán. V ňom sa okrem iného píše, že Nór­sko bude inves­to­vať miliardy do cyk­lot­rás a verej­nej dopravy a od roku 2025 by sa nemali pre­dá­vať autá na ben­zín alebo naftu.

no
Nór­sko, ktoré je šies­tym naj­väč­ším sve­to­vým pro­du­cen­tom ropy a zbo­hatlo pri­márne vďaka jej ťažbe, by sa mohlo stať prvou kra­ji­nou na svete, ktorá zaká­zala bežný typ áut.Tento plán je súčas­ťou väč­šieho zámeru, na kto­rom sa kra­jiny z celého sveta zhodli na kli­ma­tic­kej kon­fe­ren­cii v Paríži. Tam sa dohodlo, že do roku 2050 by sa doprava mala úplne zaobísť bez fosíl­nych palív.

Nór­sky plán zatiaľ nepred­sta­vuje pevný závä­zok, keďže ho ešte nepreb­ral miestny par­la­ment. Avšak v tomto pláne sú zahr­nuté aj miliar­dové inves­tí­cie do cyk­lot­rás alebo pre­mena verej­nej dopravy na bez fosílny pohon do 5 rokov. A za takýto plán sa bohatá a uve­do­melá zem ako je Nór­sko môže ľahko posta­viť. Vďaka všet­kým týmto opat­re­niam by mohli emi­sie z dopravy do roku 2030 kles­núť na polo­vicu.

Zdroj: thenextweb.comdigitaltrends.com zdroj obráz­kov: assets.inhabitat.com

Pridať komentár (0)