Nór­sko minie tak­mer miliar­du na nové cyk­lis­tic­ké diaľ­ni­ce

Alexandra Dulaková / 11. marca 2016 / Lifehacking

Škan­di­náv­ske kra­ji­ny sú v tých­to otáz­kach na čele celej Euró­py, ako aj sve­ta. Naj­nov­šie chcú v Nór­sku do kom­plex­nej sie­te cyk­lis­tic­kých ciest inves­to­vať tak­mer jed­nu miliar­du eur. Chcú tak ľuďom uľah­čiť roz­ho­do­va­nie, aby namies­to autom, do veľ­kých miest ces­to­va­li na bicyk­li.

Cyk­lis­tic­ký­mi tra­sa­mi je pre­tka­ná celá kra­ji­na, no ešte stá­le je pod­ľa nór­skej vlá­dy čo zlep­šo­vať. Aj keď bicyk­lo­vú dopra­vu do urči­tej mie­ry využí­va 60 per­cent popu­lá­cie a všte­pu­jú ju už deťom v ško­le, oko­lo veľ­kých miest pod­ľa auto­rít chý­ba­li spo­ľah­li­vé tra­sy, po kto­rých by sa dalo bez­peč­ne jaz­diť aj počas tma­vých zim­ných dní, keď Nóri sln­ko uvi­dia sku­toč­ne len na pár hodín. Do prá­ce aj z prá­ce tak cho­dia za tmy — to isté pla­tí pre ško­lá­kov.

lead_large

foto: citylab.com

Odpo­ve­ďou by mali byť dvoj­prú­do­vé ces­ty pre bicyk­le, kto­ré by sa nachá­dza­li v oko­lí devia­tich veľ­kých miest a vied­li by nie­len vrám­ci nich, ale až do oko­li­tých pred­mes­tí. A nej­de pri­tom len o lep­šie osvet­le­nie, ale aj o mož­nosť jaz­diť na vyme­dze­ných úse­koch bez áut rých­lej­šie a záro­veň bez­peč­nej­šie, vďa­ka čomu sa ľudia do cie­ľa budú môcť dostať skôr. Táto inves­tí­cia Nórov vyj­de na pri­bliž­ne 824 mili­ó­nov eur. 

Už teraz sa Nór­sko zara­ďu­je medzi kra­ji­ny s naj­vyš­ším počtom bicyk­lov na oby­va­te­ľa, kon­krét­ne sa umiest­ni­lo na pia­tom mies­te. Päť per­cent všet­kých výle­tov a ciest absol­vu­jú Nóri na dvoch kole­sách bez moto­ra a vedú k tomu aj svo­jich turis­tov, kto­rým ponú­ka­jú zau­jí­ma­vé cyk­lis­tic­ké tra­sy po celej kra­ji­ne — od juhu až po arktic­ký sever. Do roku 2030 by Nóri chce­li per­cen­to ciest na bicyk­li zvý­šiť na 10 – 20 per­cent, a pri­blí­žiť sa tak suse­dom (Dán­sku a Švéd­sku). Pre­na­jí­ma­teľ­né bicyk­le vrám­ci veľ­kých miest sú samoz­rej­mos­ťou.

Okrem pod­po­ry cyk­lis­ti­ky, sa nór­ske auto­ri­ty sna­žia o odra­de­nie od šofé­ro­va­nia, naprí­klad pro­stred­níc­tvom daní a špe­ciál­nych poplat­kov za jaz­du vrám­ci veľ­kých miest. Ak už nie k bicyk­lu, toto naria­de­nie mno­hých vedie aspoň k verej­nej dopra­ve. Medzi dneš­kom a rokom 2030 by Nóri nech­ce­li pozo­ro­vať vôbec žia­den vzrast v počte moto­ro­vých vozi­diel.

3_car-free-Norway

foto: theplaidzebra.com

Vrám­ci naje­ko­lo­gic­kej­ších kra­jín sa Nór­sko v Euró­pe zara­ďu­je na tre­tie mies­to, za Dán­skom a Švéd­skom. Kaž­do­den­ná rea­li­ta toh­to fak­tu zna­me­ná naprí­klad povin­né fun­go­va­nie na obno­vi­teľ­ných zdro­joch ener­gie po pre­kro­če­ní istých roz­lôh budov (viac ako 500 m2 = mini­mál­ne 60 per­cent ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov), ale aj plá­ny na to, aby do roku 2030 75 per­cent auto­bu­sov jaz­di­lo spô­so­bom, kto­rý by zane­chá­val níz­ku emis­nú sto­pu. Ďalej tu je tzv. kar­bo­no­vá daň, kto­rá finan­cu­je roz­voj alter­na­tív­nych ener­ge­tic­kých zdro­jov, kto­ré v Nór­sku nie sú niko­mu cudzie. Deti sa v ško­lách už od prvých tried učia o vyso­kej hod­no­te prí­ro­dy, rov­na­ko ako aj tomu, aké dôle­ži­té je ju zacho­vá­vať. Krás­na prí­ro­da je totiž nór­skym pokla­dom a roč­ne k nim pri­lá­ka obrov­ské množ­stvo turis­tov.

Screen Shot 2016-03-10 at 21.28.26

foto: bicycletouringpro.com

Cyk­lis­tic­ké diaľ­ni­ce by mali postup­ne zho­to­viť v prie­be­hu nasle­du­jú­cich rokov vrám­ci cel­ko­vej rekon­štruk­cie ciest a želez­níc, do kto­rej mie­nia inves­to­vať vyše šty­ri miliar­dy. Dovte­dy však nór­ski cyk­lis­ti nemu­sia zúfať. Už teraz majú k dis­po­zí­cií dosť ciest, kto­ré môžu neru­še­ne využí­vať. Bodaj by sa nimi Slo­ven­sko chce­lo (aspoň tak tro­chu) inšpi­ro­vať… Pre­to­že aj keď sa nebu­dem sna­žiť popie­rať krá­sy a kva­li­ty našej kra­ji­ny, v oblas­ti eko­ló­gie a udr­ža­teľ­né­ho vývo­ja (či vôbec uve­do­me­los­ti o tých­to prob­lé­moch) by sme si zaslú­ži­li, nie pätor­ku, ale rov­no pra­vít­kom po prs­toch.

cycling

foto: bicycletouringpro.com

Zdroj: citylab.com, theguardian.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: exempelbanken.se

Pridať komentár (0)