Nór­sko minie tak­mer miliardu na nové cyk­lis­tické diaľ­nice

Alexandra Dulaková / 11. marca 2016 / Tech a inovácie

Škan­di­náv­ske kra­jiny sú v týchto otáz­kach na čele celej Európy, ako aj sveta. Naj­nov­šie chcú v Nór­sku do kom­plex­nej siete cyk­lis­tic­kých ciest inves­to­vať tak­mer jednu miliardu eur. Chcú tak ľuďom uľah­čiť roz­ho­do­va­nie, aby namiesto autom, do veľ­kých miest ces­to­vali na bicykli. 

Cyk­lis­tic­kými tra­sami je pre­tkaná celá kra­jina, no ešte stále je podľa nór­skej vlády čo zlep­šo­vať. Aj keď bicyk­lovú dopravu do urči­tej miery využíva 60 per­cent popu­lá­cie a všte­pujú ju už deťom v škole, okolo veľ­kých miest podľa auto­rít chý­bali spo­ľah­livé trasy, po kto­rých by sa dalo bez­pečne jaz­diť aj počas tma­vých zim­ných dní, keď Nóri slnko uvi­dia sku­točne len na pár hodín. Do práce aj z práce tak cho­dia za tmy — to isté platí pre ško­lá­kov.

lead_large

foto: citylab.com

Odpo­ve­ďou by mali byť dvoj­prú­dové cesty pre bicykle, ktoré by sa nachá­dzali v okolí devia­tich veľ­kých miest a viedli by nie­len vrámci nich, ale až do oko­li­tých pred­mestí. A nejde pri­tom len o lep­šie osvet­le­nie, ale aj o mož­nosť jaz­diť na vyme­dze­ných úse­koch bez áut rých­lej­šie a záro­veň bez­peč­nej­šie, vďaka čomu sa ľudia do cieľa budú môcť dostať skôr. Táto inves­tí­cia Nórov vyjde na pri­bližne 824 mili­ó­nov eur. 

Už teraz sa Nór­sko zara­ďuje medzi kra­jiny s naj­vyš­ším počtom bicyk­lov na oby­va­teľa, kon­krétne sa umiest­nilo na pia­tom mieste. Päť per­cent všet­kých výle­tov a ciest absol­vujú Nóri na dvoch kole­sách bez motora a vedú k tomu aj svo­jich turis­tov, kto­rým ponú­kajú zau­jí­mavé cyk­lis­tické trasy po celej kra­jine — od juhu až po arktický sever. Do roku 2030 by Nóri chceli per­cento ciest na bicykli zvý­šiť na 10 – 20 per­cent, a pri­blí­žiť sa tak suse­dom (Dán­sku a Švéd­sku). Pre­na­jí­ma­teľné bicykle vrámci veľ­kých miest sú samoz­rej­mos­ťou.

Okrem pod­pory cyk­lis­tiky, sa nór­ske auto­rity sna­žia o odra­de­nie od šofé­ro­va­nia, naprí­klad pro­stred­níc­tvom daní a špe­ciál­nych poplat­kov za jazdu vrámci veľ­kých miest. Ak už nie k bicyklu, toto naria­de­nie mno­hých vedie aspoň k verej­nej doprave. Medzi dneš­kom a rokom 2030 by Nóri nech­celi pozo­ro­vať vôbec žia­den vzrast v počte moto­ro­vých vozi­diel.

3_car-free-Norway

foto: theplaidzebra.com

Vrámci naje­ko­lo­gic­kej­ších kra­jín sa Nór­sko v Európe zara­ďuje na tre­tie miesto, za Dán­skom a Švéd­skom. Kaž­do­denná rea­lita tohto faktu zna­mená naprí­klad povinné fun­go­va­nie na obno­vi­teľ­ných zdro­joch ener­gie po pre­kro­čení istých roz­lôh budov (viac ako 500 m2 = mini­málne 60 per­cent ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov), ale aj plány na to, aby do roku 2030 75 per­cent auto­bu­sov jaz­dilo spô­so­bom, ktorý by zane­chá­val nízku emisnú stopu. Ďalej tu je tzv. kar­bo­nová daň, ktorá finan­cuje roz­voj alter­na­tív­nych ener­ge­tic­kých zdro­jov, ktoré v Nór­sku nie sú nikomu cudzie. Deti sa v ško­lách už od prvých tried učia o vyso­kej hod­note prí­rody, rov­nako ako aj tomu, aké dôle­žité je ju zacho­vá­vať. Krásna prí­roda je totiž nór­skym pokla­dom a ročne k nim pri­láka obrov­ské množ­stvo turis­tov.

Screen Shot 2016-03-10 at 21.28.26

foto: bicycletouringpro.com

Cyk­lis­tické diaľ­nice by mali postupne zho­to­viť v prie­behu nasle­du­jú­cich rokov vrámci cel­ko­vej rekon­štruk­cie ciest a želez­níc, do kto­rej mie­nia inves­to­vať vyše štyri miliardy. Dovtedy však nór­ski cyk­listi nemu­sia zúfať. Už teraz majú k dis­po­zí­cií dosť ciest, ktoré môžu neru­šene využí­vať. Bodaj by sa nimi Slo­ven­sko chcelo (aspoň tak tro­chu) inšpi­ro­vať… Pre­tože aj keď sa nebu­dem sna­žiť popie­rať krásy a kva­lity našej kra­jiny, v oblasti eko­ló­gie a udr­ža­teľ­ného vývoja (či vôbec uve­do­me­losti o týchto prob­lé­moch) by sme si zaslú­žili, nie pätorku, ale rovno pra­vít­kom po prs­toch.

cycling

foto: bicycletouringpro.com

Zdroj: citylab.com, theguardian.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: exempelbanken.se

Pridať komentár (0)