Nór­sky miliar­dár, chce posta­viť loď, aby zachrá­nil oce­án

Rudolf Nečas / 14. mája 2017 / Eko

zdroj: Lise Åserud - NTB scanpix/foter.com

Pre ten­to krok vyčle­nil “leví podiel” zo svoj­ho bohat­stva.

Kjell Inge Roek­ke je desia­ty naj­bo­hat­ší muž v Nór­sku s majet­kom viac ako 2 miliar­dy dolá­rov. V roz­ho­vo­re s novi­na­mi Aften­po­sen z Oslo, odha­lil plá­ny na využi­tie jeho majet­ku spô­so­bom, kto­rý môže pri­niesť pros­pech spo­loč­nos­ti. Chce finan­co­vať posta­ve­nie naj­mo­der­nej­šej lode, kto­rá bude vyko­ná­vať mor­ský výskum. “More pokrý­va 70 per­cent povr­chu Zeme a väč­ši­na z neho nie je poriad­ne pre­skú­ma­ná,” pove­dal. Okrem iné­ho, Roek­ke­ho loď odstrá­ni z oce­ánu až päť ton plas­tu den­ne a roz­ta­ví ho bez akých­koľ­vek škod­li­vých emi­sií.

foto: foter.com

Ces­ta 55-roč­né­ho Roek­ke­ho k bohat­stvu je fas­ci­nu­jú­cim prí­be­hom. Naro­dil sa v malom mes­te na západ­nom pobre­ží Nór­ska. Kvô­li dys­le­xii vypa­dol zo stred­nej ško­ly a pre­sťa­ho­val sa do Seatt­lu, kde chcel chy­tať tres­ky a kra­by. Potom sa u neho vyvi­nu­lo to, čo mno­hí v Nór­sku ozna­ču­jú ako “ame­ric­ké črty”, kto­ré pomoh­li jeho pod­ni­ka­niu, ale kvô­li nim zís­ka­li spor­nú repu­tá­ciu. Svo­je bohat­stvo zís­kal tak, že kupo­val sta­ré lode a upra­vo­val ich na prie­my­sel­né rybár­ske lode. Po trid­siat­ke sa vrá­til do Nór­ska a roz­ho­dol sa zís­kať podiel na 173-roč­nom nór­skom kon­glo­me­rá­te, kúpil 40 per­cent jeho akcií a zlú­čil ho s vlast­nou sku­pi­nou Resour­ces Group Inter­na­ti­onal.

Roek­ke je tiež zná­my tým, že má výbuš­nú nála­du. “Je čas­to veľ­mi oča­ru­jú­ci a pria­teľ­ský,” pove­dal v roku 2014 agen­tú­re Reuters Ste­i­nar Dyr­nes, novi­nár z Aften­pos­ten, kto­rý napí­sal bio­gra­fiu o Roek­kem .“Ale je tu aj ďal­šia stra­na. Vie byť aj veľ­mi nahne­va­ný … to nie je nór­ske sprá­va­nie.” V sku­toč­nos­ti Roek­ke strá­vil 23 dní vo väze­ní po tom, čo bol odsú­de­ný za pod­plá­ca­nie, aby zís­kal lod­nú licen­ciu. Násled­ne minul viac ako 3 000 dolá­rov náku­pom piz­ze pre sta­rých spo­lu­väz­ňov. Ale zdá sa, že z Roek­ke­ho šted­ros­ti teraz bude­me pro­fi­to­vať via­ce­rí. “Chcem spo­loč­nos­ti vrá­tiť väč­ši­nu toho, čo som zaro­bil,” pove­dal pre Aften­pos­ten.“Táto loď je toho súčas­ťou. Myš­lien­ka takej­to lode sa vyví­ja už mno­ho rokov.”

Nákla­dy na loď nebo­li zve­rej­ne­né, ale bude zahŕňať všet­ko od námor­ných a lie­ta­jú­cich dro­nov, cez poslu­chá­reň až po obrov­ské množ­stvo labo­ra­tór­ne­ho pries­to­ru. Zaria­de­nie na palu­be lode umož­ní výskum­ní­kom vyko­nať mera­nia z atmo­sfé­ry a tiež 6 000 m pod hla­di­nou mora, ale aj až 20 m pod mor­ským dnom.

Loď bude spra­vo­va­ná orga­ni­zá­ci­ou na ochra­nu prí­ro­dy WWF a bude zná­ma ako REV, čo je skrat­ka pre Rese­arch Expe­di­ti­on Ves­sel (výskum­né expe­dič­né pla­vid­lo). Jed­ným z jeho hlav­ných zame­ra­ní bude, ako sa vyspo­ria­dať s obrov­ským množ­stvo plas­tu, kto­rý teraz plá­va v mori. Roek­ke posky­tol WWF úpl­nú nezá­vis­losť čo sa misie týka.

zdroj: time.com

Pridať komentár (0)