Nová éra online mar­ke­tingu s Ins­ta­gra­mom

Roman Majerský - HYPE.sk / 4. jún 2015 / Tools a produktivita

2. júna Ins­ta­gram ofi­ciálne ohlá­sil spus­te­nie Ins­ta­gram Ads. Čo to pre digi­tál­nych mar­ke­té­rov zna­mená? Ďal­šie mož­nosti, ako oslo­viť zákaz­ní­kov!

Ako pove­dal James Quar­les, glo­bálny ria­di­teľ obchodu a vývoja značky Ins­ta­gram, zo spo­lu­práce s Face­bo­okom vyťa­žili veľa. Všetky skú­se­nosti, ktoré ako časť Face­bo­oku zís­kali, mohli imple­men­to­vať do nového kon­ceptu Ins­ta­gram Ads. Zna­mená to najmä cie­le­nie na základe záuj­mov z FB pro­fi­lov, čo bude v kom­bi­ná­cii s demo­gra­fic­kými údajmi veľmi efek­tívne. Vďaka pou­ži­tému API roz­hra­niu bude možné kam­pane auto­ma­ti­zo­vať a merať podobne, ako sme na to zvyk­nutí pri Face­bo­oku.

Mar­ke­téri často využí­vali Ins­ta­gram na pro­duct pla­ce­ment. Fas­hion blo­gerky s dosta­točne veľ­kým pub­li­kom a zása­hom si tak mohli slušne pri­vy­ro­biť. S novým cie­le­ním sa však nemu­sia značky spo­lie­hať iba na mód­nych nadšencov/foodpornistov a tren­ding hash­tagy.

Podľa Quar­lesa, uží­va­te­lia pre­ja­vili záu­jem o naku­po­va­nie priamo v apli­ká­cii, lebo sťa­ho­vali scre­ens­hoty postov, aby o pro­duk­toch zis­tili viac. Nové Ins­ta­gram Ads prís­pevky ponú­kajú action but­tony Shop Now, Book Now, Down­load, Learn More, Sign Up a Ins­tall.

Chvíľu potrvá, kám sa Ins­ta­gram Ads dostanú aj k nám na Slo­ven­sko. Ako však Ins­ta­gram avi­zo­val, Ads majú byť glo­bál­nym nástro­jom pre mar­ke­té­rov, preto je len otáz­kou času, kedy sa dostanú aj na men­šie trhy. Sme zve­daví, ktoré agen­túry sa stanú prie­kop­níkmi Ins­ta­gram mar­ke­tingu na Slo­ven­sku. My v Hype sa už na túto éru pri­pra­vu­jeme.

Pridať komentár (0)