Nová fun­kcia od Goog­lu je bičom na neove­re­né infor­má­cie

Linda Cebrová / 10. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: facebook.com/sundarpichaiceogoogle

Goog­le sa roz­ho­dol hľa­dať prav­du.

V novem­bri 2016 začal Goog­le ozna­čo­vať člán­ky v Goog­le News pod­ľa toho, či sú ove­re­né ale­bo pochá­dza­jú len z neove­re­ných zdro­jov. Novin­ka dosta­la ozna­če­nie Fact check. Fun­go­va­la však len pre USA a vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Goog­le tak rea­go­val na prob­lém s ovplyv­ňo­va­ním verej­nej mien­ky pomo­cou dôve­ry­hod­ne vyze­ra­jú­cich člán­kov vo veľ­kých maga­zí­noch. Naj­nov­šie sa však fact check dostal aj pria­mo do vyhľa­dá­va­nia.

Ako prí­klad môže­me uviesť citát Vác­la­va Klau­sa v Pra­ger Zei­tun­gon, kde údaj­ne ozna­čil Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké za kon­fe­de­rá­ciu bláz­nov. Ak však do Goog­le zadáš con­fe­de­ra­cy of fool vac­lav klaus, tak ťa Goog­le upo­zor­ní, že ten­to výrok je faloš­ný.

foto:blog.google

Infor­má­cie sa ove­ru­jú na strán­kach ako factcheck.org, snopes.com ale­bo politifact.com. Teda weby, kto­ré sa špe­cia­li­zu­jú na ove­ro­va­nie prav­di­vos­ti výro­kov. Ak aj ty chceš pri­lo­žiť ruku ku ove­ro­va­niu fak­tov, musíš začať pou­ží­vať Claim­Re­view znač­ky pod­ľa štan­dar­du schema.org. Ako na to, náj­deš tu.

Goog­le dnes tvr­dí, že za minú­tu vznik­nú tisí­ce člán­kov. Celý pro­ces pri­ra­ďo­va­nia fak­tov k člán­kom pre­to zabez­pe­ču­je algo­rit­mus. Záro­veň upo­zor­ňu­je, že nie vša­de sa mu to poda­rí a tak­tiež, že nie­ke­dy môžu byť výsled­ky pro­ti­chod­né. V takom­to prí­pa­de bude pri člán­koch upo­zor­ne­nie.

Na celom pro­jek­te sa podie­ľa Goog­le spo­loč­ne so 115-timi ďal­ší­mi orga­ni­zá­cia­mi, kto­ré chcú docie­liť, aby tvr­de­nia v člán­koch boli vždy ove­re­né. Ak sa Goog­lu poda­rí Fact check poriad­ne naštar­to­vať, je dosť mož­né, že sa bude veľ­kou mie­rou podie­ľať na výsled­koch vyhľa­dá­va­nia.

Ten, kto bude písať zavá­dza­jú­ce člán­ky, mohol by sa ľah­ko obja­viť na inde­xe nevi­di­teľ­ný, podob­ne ako je to u autor­sky chrá­ne­né­ho obsa­hu. Také­to rie­še­nie by zrej­me naozaj niko­mu nepre­ká­ža­lo. Samoz­rej­me otáz­kou zostá­va, či je mož­né udr­žať prav­du prav­dou.

zdroj:blog.google

Pridať komentár (0)