Nová fun­kcia od App­le chce bojo­vať pro­ti zlo­de­jom iPho­nov pomo­cou sel­fie

Linda Cebrová / 3. septembra 2016 / Tech a inovácie

Len nedáv­no bola zve­rej­ne­ná paten­to­vá pri­hláš­ka od App­lu, kto­rá posu­nie ochra­nu tvoj­ho iPho­nu ale­bo iPa­du na úpl­ne iný level. Ten­to patent popi­su­je spô­sob ukla­da­nia bio­met­ric­kých infor­má­cií neo­práv­ne­ných uží­va­te­ľov, čo by poten­ci­onál­ne moh­lo zjed­no­du­šiť pro­ces pri pát­ra­ní po tvo­jom ukrad­nu­tom smart­fó­ne.

Patent bol pub­li­ko­va­ný US Patent and Tra­de­mark Offi­ce a pod­rob­ne popi­su­je jed­no­du­chý, ale pred­sa geniál­ny vyná­lez z diel­ne App­le. Ofi­ciál­ny názov je „Bio­met­ric cap­tu­re for unaut­ho­ri­zed user iden­ti­fi­ca­ti­on“. Ako to celé fun­gu­je? iPho­ne ale­bo iPad pomo­cou ID, foto­apa­rá­tu a ďal­ších sen­zo­rov zachy­tí a ulo­ží infor­má­cie o mož­nom zlo­de­jo­vi.

a
Celý ten­to pro­ces má však hneď nie­koľ­ko háči­kov, a to v podo­be práv­nych a tech­nic­kých zále­ži­tos­tí. V súčas­nos­ti tech­no­ló­gia App­le Touch ID pre číta­nie odtlač­kov prs­tov vyža­du­je, aby maji­teľ kvô­li pres­nos­ti nasní­mal svo­je odtlač­ky hneď nie­koľ­ko­krát a z via­ce­rých uhlov. Dá sa pove­dať, že je neprav­de­po­dob­né, že by spo­loč­nosť vytvo­ri­la sys­tém, kto­rý by úpl­ne závi­sel na neúmy­sel­nom opa­ko­va­nom stla­če­ní domov­ské­ho tla­číd­la zlo­de­jom. Avšak budú­ca ver­zia Touch ID a sní­ma­ča odtlač­kov prs­tov od App­le môže byť schop­ná zhro­maž­ďo­vať odtlač­ky prs­tov efek­tív­nej­ším spô­so­bom.

id
Viac prav­de­po­dob­ným je sys­tém, vďa­ka kto­ré­mu by ukrad­nu­tý smart­fón ale­bo tab­let vyho­to­vil foto­gra­fiu, video a audio. Taký­to sys­tém by moh­lo urých­liť pát­ra­nie po ukrad­nu­tom iPho­ne a po tom, kto sa pokú­šal zís­kať prí­stup k jeho obsa­hu.
V minu­los­ti už boli otes­to­va­né apli­ká­cie, ako je naprí­klad Lookout. Vďa­ka tej­to app­ke urče­nej pre Andro­id aj iOS , foto­apa­rát tele­fó­nu auto­ma­tic­ky vyho­to­ví foto­gra­fiu pomo­cou pred­nej kame­ry, ak zachy­tí aké­koľ­vek podoz­ri­vé sprá­va­nie ale­bo mani­pu­lá­ciu s nasta­ve­ním zabez­pe­če­nia zaria­de­nia. App­le by moh­lo pop­re­mýš­ľať o zave­de­ní nie­čo­ho podob­né­ho v budú­cich ver­ziách iOS. Patent tak­tiež popi­su­je spô­sob, ako ulo­žiť tie­to infor­má­cie a kon­tro­lo­vať ich v onli­ne data­bá­ze.

Netre­ba zabú­dať aj na fakt, že ak má App­le spô­sob ako skry­te zachy­tá­vať a ukla­dať bio­met­ric­ké infor­má­cie, aj keď pre ochra­nu uží­va­te­ľov, moh­lo by to poško­diť povesť spo­loč­nos­ti. App­le podal žia­dosť o patent na zhro­maž­ďo­va­nie bio­met­ric­kých úda­jov pred neo­práv­ne­ný­mi uží­va­teľ­mi zaria­de­ní v aprí­li. Ako auto­rov vyná­le­zu pri­tom uvie­dol Byro­na B. Hana, Crai­ga A. Mar­ci­niak a John A. Wrigh­ta. Či sa však táto fun­kcia začne reál­ne pou­ží­vať, je zatiaľ len vo hviez­dach.

Zdroj: theverge.com zdroj foto­gra­fií: itechpost.com

Pridať komentár (0)