Nová fun­kcia od Apple chce bojo­vať proti zlo­de­jom iPho­nov pomo­cou sel­fie

Linda Cebrová / 3. septembra 2016 / Tech a inovácie

Len nedávno bola zve­rej­nená paten­tová pri­hláška od Applu, ktorá posu­nie ochranu tvojho iPhonu alebo iPadu na úplne iný level. Tento patent popi­suje spô­sob ukla­da­nia bio­met­ric­kých infor­má­cií neo­práv­ne­ných uží­va­te­ľov, čo by poten­ci­onálne mohlo zjed­no­du­šiť pro­ces pri pát­raní po tvo­jom ukrad­nu­tom smart­fóne.

Patent bol pub­li­ko­vaný US Patent and Tra­de­mark Office a pod­robne popi­suje jed­no­du­chý, ale predsa geniálny vyná­lez z dielne Apple. Ofi­ciálny názov je „Bio­met­ric cap­ture for unaut­ho­ri­zed user iden­ti­fi­ca­tion“. Ako to celé fun­guje? iPhone alebo iPad pomo­cou ID, foto­apa­rátu a ďal­ších sen­zo­rov zachytí a uloží infor­má­cie o mož­nom zlo­de­jovi.

a
Celý tento pro­ces má však hneď nie­koľko háči­kov, a to v podobe práv­nych a tech­nic­kých zále­ži­tostí. V súčas­nosti tech­no­ló­gia Apple Touch ID pre číta­nie odtlač­kov prs­tov vyža­duje, aby maji­teľ kvôli pres­nosti nasní­mal svoje odtlačky hneď nie­koľ­ko­krát a z via­ce­rých uhlov. Dá sa pove­dať, že je neprav­de­po­dobné, že by spo­loč­nosť vytvo­rila sys­tém, ktorý by úplne závi­sel na neúmy­sel­nom opa­ko­va­nom stla­čení domov­ského tla­čídla zlo­de­jom. Avšak budúca ver­zia Touch ID a sní­mača odtlač­kov prs­tov od Apple môže byť schopná zhro­maž­ďo­vať odtlačky prs­tov efek­tív­nej­ším spô­so­bom.

id
Viac prav­de­po­dob­ným je sys­tém, vďaka kto­rému by ukrad­nutý smart­fón alebo tab­let vyho­to­vil foto­gra­fiu, video a audio. Takýto sys­tém by mohlo urých­liť pát­ra­nie po ukrad­nu­tom iPhone a po tom, kto sa pokú­šal zís­kať prí­stup k jeho obsahu.
V minu­losti už boli otes­to­vané apli­ká­cie, ako je naprí­klad Lookout. Vďaka tejto appke urče­nej pre Android aj iOS , foto­apa­rát tele­fónu auto­ma­ticky vyho­toví foto­gra­fiu pomo­cou pred­nej kamery, ak zachytí aké­koľ­vek podoz­rivé sprá­va­nie alebo mani­pu­lá­ciu s nasta­ve­ním zabez­pe­če­nia zaria­de­nia. Apple by mohlo pop­re­mýš­ľať o zave­dení nie­čoho podob­ného v budú­cich ver­ziách iOS. Patent tak­tiež popi­suje spô­sob, ako ulo­žiť tieto infor­má­cie a kon­tro­lo­vať ich v online data­báze.

Netreba zabú­dať aj na fakt, že ak má Apple spô­sob ako skryte zachy­tá­vať a ukla­dať bio­met­rické infor­má­cie, aj keď pre ochranu uží­va­te­ľov, mohlo by to poško­diť povesť spo­loč­nosti. Apple podal žia­dosť o patent na zhro­maž­ďo­va­nie bio­met­ric­kých úda­jov pred neo­práv­ne­nými uží­va­teľmi zaria­dení v apríli. Ako auto­rov vyná­lezu pri­tom uvie­dol Byrona B. Hana, Craiga A. Mar­ci­niak a John A. Wrighta. Či sa však táto fun­kcia začne reálne pou­ží­vať, je zatiaľ len vo hviez­dach.

Zdroj: theverge.com zdroj foto­gra­fií: itechpost.com

Pridať komentár (0)