Nová lase­rová 3D tla­čia­reň od Glo­wforge dokáže vytvá­rať objekty z dreva, látky a kože

Rudolf Nečas / 2. novembra 2015 / Tech a inovácie

Zabudni na všetko, čo vieš o kon­venč­ných 3D tla­čiar­ňach, pre­tože spo­loč­nosť so síd­lom v Seattli, Was­hing­ton práve pred­sta­vila niečo, čo vyzerá ako budúca gene­rá­cia 3D kon­štru­ova­nia.

Menom Glo­wforge, tento revo­lučný nový stroj zaha­dzuje bežný model 3D tlače s prí­sa­dami a namiesto toho z doda­ného mate­riálu pro­dukty reže za úče­lom výroby tak­mer všet­kého, čo si zmys­líš. Chceš si navr­hnúť vlastnú koženú peňa­ženku? Stačí dať do tla­čiarne kus kože, ktorú chceš pou­žiť, nahrať poža­do­vaný návrh na web Glo­wforge alebo do appky v smart­fóne a je to! Tla­čia­reň doko­nale vyreže tvoj návrh do kože a záro­veň v tvare, ktorý sa ľahko zloží na peňa­ženku. Mož­nosti sú obme­dzené len tvo­jou fan­tá­ziou.

Vzhľa­dom k tomu, že lase­rová 3D tla­čia­reň Glo­wforge využíva namiesto tra­dič­ného adi­tív­neho pro­cesu výroby (vtedy sa mate­riál pri­dáva) subt­rak­tívny (pri ňom sa mate­riál odo­berá), zoznam kom­pa­ti­bil­ných mate­riá­lov je tak­mer neko­nečný. Okrem spo­me­nu­tej kože to môže byť aj drevo, látka, plsť, akryl, papier a veľa ďal­ších. Po umiest­není mate­riálu do tla­čiarne, začne Glo­wforge vyre­zá­vať pro­dukt pomo­cou neuve­ri­teľne pres­ného lasera. V demon­štrač­nom videu spo­loč­nosť tvrdí, že laser dosa­huje pres­nosť až do šírky ľud­ského vlasu.

Okrem ino­va­tív­neho hard­véru, ktorý sa nachá­dza v tejto tla­čiarni, kom­pa­ti­bilný soft­vér umož­ňuje aj ama­tér­skym umel­com vytvá­rať úžasné pro­jekty. Či už to budú nahrané obra­zové súbory, ručne maľo­vané náčr­tky, alebo jedna z mno­hých dostup­ných šab­lón a vzo­rov od Glo­wforge, tla­čia­reň je schopná pra­co­vať s tak­mer čím­koľ­vek. Navyše, pou­ží­va­te­lia majú mož­nosť pris­pô­so­biť alebo vytvo­riť nové obrázky a šab­lóny pro­stred­níc­tvom webo­vej apli­ká­cie Glo­wforge, alebo ich smart­fónu. Ak pou­ži­tie počí­ta­čo­vého prog­ramu nie je zrovna vhodné, tla­čia­reň má schop­nosť ana­ly­zo­vať kres­lené obrázky, potom mate­riály zod­po­ve­da­jú­cim spô­so­bom vyreže alebo vyleptá.

Po obme­dzenú dobu ponúka Glo­wforge na všetky tri dostupné modely svo­jich 3D lase­ro­vých tla­čiarní zľavu neuve­ri­teľ­ných 40 per­cent. Tá je obzvlášť ohro­mu­júca pre tých, ktorí uva­žujú o Glo­wforge Pro modeli, ktorý je najd­rahší a bežne sa pre­dáva za 8 000 dolá­rov, ale pre tých čo si ju pre­dob­jed­najú bude cena len 4 795 dolá­rov. Spo­loč­nosť tiež ozná­mila, že vopred objed­nané modely plá­nuje začať dodá­vať v Decem­bri, čo zna­mená že spolu s časom pre­pravy by to mohol byť pekný dar­ček na uví­ta­nie Nového roka. O to viac ak si dáš novo­ročné pred­sav­za­tie — byť viac kre­a­tívny.

Zdroj: digitaltrends.com
Pridať komentár (0)