Nová lase­ro­vá 3D tla­čia­reň od Glo­wfor­ge doká­že vytvá­rať objek­ty z dre­va, lát­ky a kože

Rudolf Nečas / 2. novembra 2015 / Tech a inovácie

Zabud­ni na všet­ko, čo vieš o kon­venč­ných 3D tla­čiar­ňach, pre­to­že spo­loč­nosť so síd­lom v Seatt­li, Was­hing­ton prá­ve pred­sta­vi­la nie­čo, čo vyze­rá ako budú­ca gene­rá­cia 3D kon­štru­ova­nia.

Menom Glo­wfor­ge, ten­to revo­luč­ný nový stroj zaha­dzu­je bež­ný model 3D tla­če s prí­sa­da­mi a namies­to toho z doda­né­ho mate­riá­lu pro­duk­ty reže za úče­lom výro­by tak­mer všet­ké­ho, čo si zmys­líš. Chceš si navr­hnúť vlast­nú kože­nú peňa­žen­ku? Sta­čí dať do tla­čiar­ne kus kože, kto­rú chceš pou­žiť, nahrať poža­do­va­ný návrh na web Glo­wfor­ge ale­bo do app­ky v smart­fó­ne a je to! Tla­čia­reň doko­na­le vyre­že tvoj návrh do kože a záro­veň v tva­re, kto­rý sa ľah­ko zlo­ží na peňa­žen­ku. Mož­nos­ti sú obme­dze­né len tvo­jou fan­tá­zi­ou.

Vzhľa­dom k tomu, že lase­ro­vá 3D tla­čia­reň Glo­wfor­ge využí­va namies­to tra­dič­né­ho adi­tív­ne­ho pro­ce­su výro­by (vte­dy sa mate­riál pri­dá­va) subt­rak­tív­ny (pri ňom sa mate­riál odo­be­rá), zoznam kom­pa­ti­bil­ných mate­riá­lov je tak­mer neko­neč­ný. Okrem spo­me­nu­tej kože to môže byť aj dre­vo, lát­ka, plsť, akryl, papier a veľa ďal­ších. Po umiest­ne­ní mate­riá­lu do tla­čiar­ne, začne Glo­wfor­ge vyre­zá­vať pro­dukt pomo­cou neuve­ri­teľ­ne pres­né­ho lase­ra. V demon­štrač­nom videu spo­loč­nosť tvr­dí, že laser dosa­hu­je pres­nosť až do šír­ky ľud­ské­ho vla­su.

Okrem ino­va­tív­ne­ho hard­vé­ru, kto­rý sa nachá­dza v tej­to tla­čiar­ni, kom­pa­ti­bil­ný soft­vér umož­ňu­je aj ama­tér­skym umel­com vytvá­rať úžas­né pro­jek­ty. Či už to budú nahra­né obra­zo­vé súbo­ry, ruč­ne maľo­va­né náčr­t­ky, ale­bo jed­na z mno­hých dostup­ných šab­lón a vzo­rov od Glo­wfor­ge, tla­čia­reň je schop­ná pra­co­vať s tak­mer čím­koľ­vek. Navy­še, pou­ží­va­te­lia majú mož­nosť pris­pô­so­biť ale­bo vytvo­riť nové obráz­ky a šab­ló­ny pro­stred­níc­tvom webo­vej apli­ká­cie Glo­wfor­ge, ale­bo ich smart­fó­nu. Ak pou­ži­tie počí­ta­čo­vé­ho prog­ra­mu nie je zrov­na vhod­né, tla­čia­reň má schop­nosť ana­ly­zo­vať kres­le­né obráz­ky, potom mate­riá­ly zod­po­ve­da­jú­cim spô­so­bom vyre­že ale­bo vylep­tá.

Po obme­dze­nú dobu ponú­ka Glo­wfor­ge na všet­ky tri dostup­né mode­ly svo­jich 3D lase­ro­vých tla­čiar­ní zľa­vu neuve­ri­teľ­ných 40 per­cent. Tá je obzvlášť ohro­mu­jú­ca pre tých, kto­rí uva­žu­jú o Glo­wfor­ge Pro mode­li, kto­rý je najd­rah­ší a bež­ne sa pre­dá­va za 8 000 dolá­rov, ale pre tých čo si ju pre­dob­jed­na­jú bude cena len 4 795 dolá­rov. Spo­loč­nosť tiež ozná­mi­la, že vopred objed­na­né mode­ly plá­nu­je začať dodá­vať v Decem­bri, čo zna­me­ná že spo­lu s časom pre­pra­vy by to mohol byť pek­ný dar­ček na uví­ta­nie Nové­ho roka. O to viac ak si dáš novo­roč­né pred­sav­za­tie — byť viac kre­a­tív­ny.

Zdroj: digitaltrends.com
Pridať komentár (0)