Nové baté­rie do smart­fó­nov, kto­ré vydr­žia 2-krát dlh­šie prí­du nasle­du­jú­ci rok

Dárius Polák / 13. októbra 2016 / Tech a inovácie

Koneč­ne! Mod­lit­by boli vypo­ču­té.

Star­tup z USA sa chys­tá na trh vydať nový druh baté­rie, kto­rý ponúk­ne 2-krát toľ­ko výdr­že ako lítium-ióno­vých baté­rie využí­va­né v súčas­nos­ti. Zvý­še­nie kapa­ci­ty u tých­to nových kovo­vo-líti­ových baté­rii bude mož­né vďa­ka kom­po­nen­tom, kto­ré umož­nia 2-krát toľ­ko úlo­žis­ka ener­gie ako ich nápro­ti­vok vyro­be­ný z lítium-iónu. Vývo­já­ri tvr­dia, že ich tech­no­ló­gia je bez­peč­ná a rov­na­ko trvác­na.

S dvoj­ná­sob­ne hus­to­tou ener­gie môže­me vytvo­riť baté­riu polo­vič­nej veľ­kos­ti, kto­rá má však rov­na­kú výdrž ako bež­ná lítium-ióno­vá baté­ria. Pre­to sme sa roz­hod­li pre vytvo­re­nie baté­rie, kto­rá má rov­na­kú veľ­kosť ako jej nápro­ti­vok, no vydr­ží 2-krát dlh­šie,” hovo­rí Qichao Hu, výkon­ný ria­di­teľ star­tu­pu Soli­dE­ner­gy.

solid-energy-battery

foto: ecomento.com

Výkon­ný ria­di­teľ, kto­rý pred­tým pôso­bil ako výskum­ník na MIT, zalo­žil Soli­dE­ner­gy v roku 2012 s cie­ľom vytvo­riť baté­rie bez anód. V nových baté­riách sa bude namies­to anód (elek­tró­dy využí­va­né vo väč­ši­ne lítium-ióno­vých zaria­de­niach) využí­vať ove­ľa ten­šia kovo­vo-lítiu­mo­vá fólia, kto­rá doká­že udr­žať viac iónov, vďa­ka čomu bude vyš­šia výdrž.

Pre pred­sta­vu, pri pou­ži­tí vo smart­fó­noch by mala baté­ria Soli­dE­ner­gy polo­vič­nú veľ­kosť lítium-ióno­vých baté­rii pou­ži­tých v iPho­ne 6, avšak s väč­ším elek­tric­kým nábo­jom — 2,0 ampér­ho­dín, zatiaľ čo iPho­ne 6, má 1,8 ampér­ho­dín.

Kovo­vé lítium je už dlho pred­me­tom štú­dia z dôvo­du svo­jej extra kapa­ci­ty baté­rie. Nie­kto­ré zábra­ny však zne­mož­ňo­va­li jeho využi­tie, bolo totiž­to náchyl­né k vytvá­ra­niu zlú­če­nín, kto­ré zvy­šu­jú odol­nosť v baté­rii a redu­ku­jú život­ný cyk­lus kom­po­nen­tov. Výsled­kom boli prob­lé­my s dobí­ja­ním, krát­ke obvo­dy a v naj­hor­ších prí­pa­doch dokon­ca hor­ľa­vosť elek­tro­ly­tov, kto­ré moh­li viesť k výbu­chu baté­rii.

mit-solid-energy-systems_0

foto: news.mit.edu

Soli­dE­ner­gy ten­to prob­lém vyrie­ši­lo vytvo­re­ním nehor­ľa­vej fólie, kto­rá ku svo­jej fun­kcii nepot­re­bu­je zohria­tie. Fólia je navy­še ten­šia ako anód a che­mic­ky modi­fi­ko­va­ná tak, aby zabrá­ni­la vyš­šie uve­de­ným nega­tív­nym reak­ciám. Na tých­to baté­riách je však najvz­ru­šu­jú­cej­šie to, že už one­dl­ho sa po celom trhu maso­vo roz­ší­ria. Už v novem­bri sa dosta­nú na trh do dro­nov, násled­ne sa v roku 2017 dosta­nú i na trh smart­fó­nov.

A najam­bi­ci­óz­nej­ším cie­ľom star­tu­pu je dostať ten­to druh baté­rie do elek­tro­mo­bi­lov. Nie je to prek­va­pi­vé, keď­že elek­tro­mo­bi­ly spot­re­bu­jú ove­ľa viac ener­gie ako smart­fó­ny. To je však ešte hud­ba budúc­nos­ti a star­tup si svo­je die­lo najprv musí vyskú­šať na dro­noch a až potom sa zis­tí, či je pri­pra­ve­ný na trh smart­fó­nov. Budem osob­ne rád, ak sa im to poda­rí. Dnes večer totiž­to opäť ako vždy musím nabiť svoj iPho­ne.

s6-edge-iphone-6-980x420

foto: slashgear.com

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)