Nové baté­rie do smart­fó­nov, ktoré vydr­žia 2-krát dlh­šie prídu nasle­du­júci rok

Dárius Polák / 13. októbra 2016 / Tech a inovácie

Konečne! Mod­litby boli vypo­čuté.

Star­tup z USA sa chystá na trh vydať nový druh baté­rie, ktorý ponúkne 2-krát toľko výdrže ako lítium-ióno­vých baté­rie využí­vané v súčas­nosti. Zvý­še­nie kapa­city u týchto nových kovovo-líti­ových baté­rii bude možné vďaka kom­po­nen­tom, ktoré umož­nia 2-krát toľko úlo­žiska ener­gie ako ich nápro­ti­vok vyro­bený z lítium-iónu. Vývo­jári tvr­dia, že ich tech­no­ló­gia je bez­pečná a rov­nako trvácna.

S dvoj­ná­sobne hus­to­tou ener­gie môžeme vytvo­riť baté­riu polo­vič­nej veľ­kosti, ktorá má však rov­nakú výdrž ako bežná lítium-iónová baté­ria. Preto sme sa roz­hodli pre vytvo­re­nie baté­rie, ktorá má rov­nakú veľ­kosť ako jej nápro­ti­vok, no vydrží 2-krát dlh­šie,” hovorí Qichao Hu, výkonný ria­di­teľ star­tupu Soli­dE­nergy.

solid-energy-battery

foto: ecomento.com

Výkonný ria­di­teľ, ktorý pred­tým pôso­bil ako výskum­ník na MIT, zalo­žil Soli­dE­nergy v roku 2012 s cie­ľom vytvo­riť baté­rie bez anód. V nových baté­riách sa bude namiesto anód (elek­tródy využí­vané vo väč­šine lítium-ióno­vých zaria­de­niach) využí­vať oveľa ten­šia kovovo-lítiu­mová fólia, ktorá dokáže udr­žať viac iónov, vďaka čomu bude vyš­šia výdrž.

Pre pred­stavu, pri pou­žití vo smart­fó­noch by mala baté­ria Soli­dE­nergy polo­vičnú veľ­kosť lítium-ióno­vých baté­rii pou­ži­tých v iPhone 6, avšak s väč­ším elek­tric­kým nábo­jom — 2,0 ampér­ho­dín, zatiaľ čo iPhone 6, má 1,8 ampér­ho­dín.

Kovové lítium je už dlho pred­me­tom štú­dia z dôvodu svo­jej extra kapa­city baté­rie. Nie­ktoré zábrany však zne­mož­ňo­vali jeho využi­tie, bolo totižto náchylné k vytvá­ra­niu zlú­če­nín, ktoré zvy­šujú odol­nosť v baté­rii a redu­kujú životný cyk­lus kom­po­nen­tov. Výsled­kom boli prob­lémy s dobí­ja­ním, krátke obvody a v naj­hor­ších prí­pa­doch dokonca hor­ľa­vosť elek­tro­ly­tov, ktoré mohli viesť k výbu­chu baté­rii.

mit-solid-energy-systems_0

foto: news.mit.edu

Soli­dE­nergy tento prob­lém vyrie­šilo vytvo­re­ním nehor­ľa­vej fólie, ktorá ku svo­jej fun­kcii nepot­re­buje zohria­tie. Fólia je navyše ten­šia ako anód a che­micky modi­fi­ko­vaná tak, aby zabrá­nila vyš­šie uve­de­ným nega­tív­nym reak­ciám. Na týchto baté­riách je však najvz­ru­šu­jú­cej­šie to, že už one­dlho sa po celom trhu masovo roz­ší­ria. Už v novem­bri sa dostanú na trh do dro­nov, následne sa v roku 2017 dostanú i na trh smart­fó­nov.

A najam­bi­ci­óz­nej­ším cie­ľom star­tupu je dostať tento druh baté­rie do elek­tro­mo­bi­lov. Nie je to prek­va­pivé, keďže elek­tro­mo­bily spot­re­bujú oveľa viac ener­gie ako smart­fóny. To je však ešte hudba budúc­nosti a star­tup si svoje dielo najprv musí vyskú­šať na dro­noch a až potom sa zistí, či je pri­pra­vený na trh smart­fó­nov. Budem osobne rád, ak sa im to podarí. Dnes večer totižto opäť ako vždy musím nabiť svoj iPhone.

s6-edge-iphone-6-980x420

foto: slashgear.com

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)