Nové bio­lo­gicky-roz­lo­ži­teľné fľaše sú vyro­bené z rias

Kristína Šuvadová / 23. marca 2016 / Tools a produktivita

Málo kto roz­mýšľa, čo sa s plas­to­vými fľa­šami stane po tom, ako ich odho­díme do koša. Je pravda, že na nás z kaž­dej strany vybie­hajú pla­gáty o tom, ako máme recyk­lo­vať, no je recyk­lo­va­nie naozaj pre prí­rodu to naj­dô­le­ži­tej­šie?

Možno si si to ani neuve­do­mil, no roz­klad takej bež­nej plas­to­vej fľaše (odhliad­núc od toho, či ju zre­cyk­lu­jeme, alebo nie) trvá v prie­mere až 1000 rokov. Navyše, viac ako polo­vica zo všet­kých vyro­be­ných fliaš sa pou­žije len jed­no­rá­zovo.

1

Práve pre toto sa island­ský pro­duk­tový dizaj­nér Ari Jóns­son roz­ho­dol, že s touto situ­áciou musí niečo spra­viť. Vymys­lel preto bilo­gicky jed­no­du­cho roz­lo­ži­teľnú fľašu, ktorá je celá z rias.

Raz s tým nie­kto musel začať. Nič sa s týmto prob­lé­mom nerobí a zby­točne sa míňajú peniaze a ničí prí­roda. Pri­tom máme k dis­po­zí­cii toľko prí­rod­nych mate­riá­lov, ktoré sa vôbec nevy­uží­vajú.”

Rie­še­nie, ktoré Ari vymys­lel je jed­no­du­ché. Fľaše sú vyro­bené z Agaru — látka, ktorá sa nachá­dza v ria­sach. Agar sa obja­vil už v roku 1650, keď japon­ský šéf­ku­chár vyha­dzo­val zbytky z ria­so­vej polievky. Vši­mol si, že sa v miske vytvo­ril jemný gélik a tak sa tejto látke začal veno­vať hlb­šie. V roku 1800 ju dokonca začali skú­mať v mik­ro­bi­lo­gic­kom labo­rá­to­riu a dodnes sa pou­žíva na odde­lo­va­nie mole­kúl.

2

Ari teda vyskú­šal zmie­šať túto látku s vodou a vznikla mu nie veľmi pevná hmota, ktorá sa svo­jou tex­tú­rou podo­bala na želé. Celú túto hmotu zahrial a vylial do formy, ktorá bola pono­rená v stu­de­nej vode. Behom pár minút bola fľaša pri­pra­vená na pou­ži­tie.

Jej uni­kátny tvar nie je jedi­nou ori­gi­nál­nou vlast­no­so­ťou. Fľaša sa dá po vypití vody dokonca zjesť. Riasy sa totiž pou­ží­vajú často vo vege­ta­rián­skych jed­lách a tak­tiež ako prí­sada do želé. Dopo­má­hajú k trá­ve­niu a preto ak poblízku nebu­deš mať kôš, jed­no­du­cho ju môžeš zjesť.

34

Zdroj: inhabitat.com, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)