Nové fotky odha­ľujú iPhone 7 vo far­bách Space Black

Daška Vanková, thinkapple.sk / 19. augusta 2016 / Tech a inovácie

Pomaly každý deň nový únik, fotka, video… Vďaka tomu už na 99 % vieme, ako bude nový iPhone 7 sku­točne vyze­rať. No ak obľu­bu­ješ tmavú farbu smart­fó­nov, roz­hodne budú tieto fotky pre tvoje oko pote­še­ním. Tak sle­duj!

Na inter­nete, kon­krétne na stránke Weibo, boli zve­rej­nené nové foto­gra­fie, zachy­tá­va­júce prav­de­po­dobne iPhone 7 Plus. To nie je nič zvláštne, keďže nové fotky sa na net dostá­vajú pomerne často. No pozri na tú farbu! IPhone 7 podľa niž­šie uve­de­ných obráz­kov dostane nový odev, a to už dlh­šie spo­mí­nanú Space Black.

Zdroj: bgr.comZdroj: bgr.com

Okrem nád­her­nej novej farby na fot­kách vidno i duálny foto­apa­rát, Light­ning port bez 3,5 mm konek­tora jack na spod­nej časti a aj “dierky”, ktoré naj­skôr mali byť ste­reo repro­duk­tormi. No, ako sme už písali, tých sa nedoč­káme a ide asi o repro­duk­tor a mik­ro­fón alebo repro­duk­tor a… nič. Iba podob­nosť repráku.

Zdroj: bgr.com

No neza­budni, vždy ide iba o maketu. Sku­toč­ného iPhonu 7 a 7 Plus sa doč­káme až (alebo už?) o 3 týždne — 7. sep­tem­bra.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: bgr.com

Pridať komentár (0)